Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ. 2014

/
Ημερομηνία26 Φεβ 2014
/

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet . Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ.;

Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται. Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή δήλωσης ΦΜΥ από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet. Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, εάν επιθυμούν η δήλωση ΦΜΥ να υποβάλεται από λογιστή ή λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν το λογιστή ή το λογιστικό γραφείο από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.

2. Για ποια κατηγορία εισοδήματος η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου είναι υποχρεωτική με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας;

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1033/18.2.2011, όπως τροποποιήθηκαν με την ΠΟΛ.1214/7.12.2012, τόσο οι αρχικές όσο και οι τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου (για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων, δηλαδή για εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα), είτε είναι εμπρόθεσμες είτε είναι εκπρόθεσμες, διαχειριστικής χρήσης 2010 και μετά, υποβάλλονται και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr.

3. Μπορώ να υποβάλω Τροποποιητική Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου μέσω TAXISnet;

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1033/18.2.2011, όπως τροποποιήθηκαν με την ΠΟΛ.1214/7.12.2012, οι τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών διαχειριστικής χρήσης 2010 και μετά υποβάλλονται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, εφόσον οι αρχικές προσωρινές δηλώσεις είχαν υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο με την επισήμανση ότι ήδη δεν έχει υποβληθεί άλλη παρόμοια τροποποιητική δήλωση στην Δ.Ο.Υ.

4. Ποιες είναι οι κατηγορίες εισοδημάτων που περιλαμβάνονται στην νέα προσωρινή δήλωση ΦΜΥ βάσει του Ν.4172/2013;

Παραθέτουμε αναλυτικά τις κατηγορίες εισοδημάτων με τις υποπεριπτώσεις τους:

1) Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
– Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (αρθ.12, 13 του Ν.4172/2013)
– Παρακράτηση φόρου σε περιοδικά καταβαλλόμενο ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων (αρθ.64 παρ.1 περ.ε’ του Ν.4172/2013)
– Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων με εφάπαξ καταβολή (αρθ.64 παρ.1 περ.ε’ του Ν.4172/2013)
– Αποζημίωση απολυομένων (αρθ.15 παρ.3 του Ν.4172/2013)

2) Παρακρατούμενος φόρος σε αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα
– Παρακράτηση φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (αρθ.64 παρ.1 περ.δ’ του Ν.4172/2013)

3) Προκαταβλητέος φόρος σε αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα
– Προκαταβλητέος φόρος επί δικηγορικών αμοιβών (αρθ.69 παρ.5 περ.α’ του Ν.4172/2013)
– Παρακράτηση φόρου επί του μερίσματος δικηγόρων (αρθ.69 παρ.5 περ.γ’ του Ν.4172/2013)

5. Κάθε πότε πρέπει να αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος;

Βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 7 του Ν.4172/2013 ο φόρος που παρακρατείται, αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

Επομένως, για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων της προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ, υπάρχει υποχρέωση υποβολής της δήλωσης σε μηνιαία βάση και με προθεσμία απόδοσης του εν λόγω φόρου την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου από την παρακράτηση μήνα (είτε είναι εργάσιμη είτε αργία).

Για παράδειγμα ως καταληκτική ημερομηνία απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μηνός Ιανουαρίου 2014 ορίζεται η 31/03/2014.

Ως καταληκτική ημερομηνία απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μηνός Φεβρουαρίου 2014 ορίζεται η 30/04/2014.

Ως καταληκτική ημερομηνία απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μηνός Μαρτίου 2014 ορίζεται η 31/05/2014 (Σάββατο).

6. Τι συμβαίνει σε περίπτωση που η καταληκτική ημερομηνία είναι επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή;

Σε περίπτωση υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, τότε βάσει του αρθ.7 του Ν.4174/2013 η προθεσμία πληρωμής παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα για τη φορολογική διοίκηση. Εντούτοις, ΔΕΝ παρατείνεται και η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης.

Για παράδειγμα, η δήλωση του παρακρατούμενου φόρου μηνός Μαρτίου 2014 έχει προθεσμία νόμιμης υποβολής την 31/05/2014
(ημέρα Σάββατο) και πρέπει να πληρωθεί μέχρι την 02/06/2014.

Σε περίπτωση υποβολής της εν λόγω δήλωσης την 01/06/2014 η δήλωση θεωρείται εκπρόθεσμη και θα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις του Ν.4174/2013.

7. Μπορώ να υποβάλω εκπρόθεσμη Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου μέσω TAXISnet;

Ναι.

Μπορώ να υποβάλω Αρχικές και τροποποιητικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες Προσωρινές Δηλώσεις Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου για τα έτη 2010 και επόμενα.

8. Μπορώ να υποβάλω τροποποιητική δήλωση μόνο ως προς τις ακαθάριστες αποδοχές;

Ναι.

Όσον αφορά τον παρακρατούμενο φόρο από μισθωτή εργασία και συντάξεις μπορώ να υποβάλω τροποποιητική προσωρινή δήλωση μόνο ως προς το ποσό των ακαθάριστων αποδοχών.

9. Μπορώ να υποβάλω τροποποιητική δήλωση με μικρότερο ποσό φόρου;

Όχι.

Σε περίπτωση που έχει αποδοθεί για κάποιον εργαζόμενο μεγαλύτερο ποσό φόρου μισθωτών υπηρεσιών από τον αναλογούν, τότε το βάζουμε στην βεβαίωση του εργαζόμενου (από την αμοιβή του οποίου έχει γίνει και η παρακράτηση), και στον οποίο επιστρέφεται με την εκκαθάριση του φόρου του.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο υπόχρεος πρέπει να υποβάλει αίτηση επιστροφής του ποσού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μαζί με τη σχετική τροποποιητική προσωρινή δήλωση, από όπου και θα του αποδοθεί το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό μετά από προσωρινό έλεγχο του υπόχρεου.

10. Πότε ανοίγει η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για μια υποβληθείσα δήλωση;

Η επιλογή της υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για μια υποβληθείσα δήλωση ανοίγει το αργότερο 2 εργάσιμες μέρες από την ημέρα οριστικής υποβολής της προηγούμενης δήλωσης (αρχικής ή τροποποιητικής κατά περίπτωση).

11. Μπορώ να υποβάλω τροποποιητική δήλωση για παρελθούσα χρήση;

α) σε περίπτωση που δεν έχω υποβάλει οριστική δήλωση ΦΜΥ (Ε7) για κάποια παρελθούσα διαχειριστική χρήση, μπορώ να υποβάλω τροποποιητική δήλωση για αυτήν την χρήση

β) σε περίπτωση που έχω υποβάλει οριστική δήλωση ΦΜΥ (Ε7) για κάποια παρελθούσα διαχειριστική χρήση, το taxisnet δεν μου επιτρέπει την εκ των υστέρων υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ(είτε αρχικής είτε τροποποιητικής) για τη συγκεκριμένη διαχειριστική χρήση. Σε αυτή την περίπτωση η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης θα γίνεται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

12. Αν κάνω οριστική υποβολή μιας δήλωσης στο TAXISnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης μέσω TAXISnet;

Εάν το λάθος αφορά απόδοση μικρότερου ποσού φόρου τότε επιτρέπεται η υποβολή χρεωστικής τροποποιητικής προσωρινής δήλωσης για την απόδοση του υπολειπόμενου φόρου.

Εάν το λάθος αφορά το ποσό των ακαθάριστων αποδοχών στον παρακρατούμενο φόρο σε εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, τότε μπορώ να υποβάλω τροποποιητική προσωρινή δήλωση με μόνη αλλαγή το ποσό των ακαθαρίστων αμοιβών.

Εάν το λάθος αφορά οτιδήποτε άλλο, καμία διόρθωση δε μπορεί να γίνει μέσω taxisnet και πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ.

13. Πότε μια οριστικοποιημένη Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ θεωρείται και παραληφθείσα;

Με το νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) προβλέπεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου. Συνεπώς, με την οριστική υποβολή της δήλωσης γίνεται πλέον αυτόματα η βεβαίωση της εν λόγω οφειλής.

14. Τι συμβαίνει όταν παρέλθει η ημερομηνία πληρωμής (βάσει της Ταυτότητας Οφειλής) χωρίς να έχει καταβληθεί ο φόρος στην Τράπεζα;

Η ημερομηνία που αναγράφεται στην ταυτότητα οφειλής (ποσό δόσης της 00/00/2014) δεν είναι πλέον η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, αλλά η ημερομηνία μέχρι την οποία δεν μεταβάλλεται το ποσό των τόκων εκπρόθεσμης υποβολής και συνεπώς το σύνολο της οφειλής της δήλωσης μαζί με τα συνεισπραττόμενα. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του οφειλόμενου ποσού πέραν την ως άνω ημερομηνίας, ο υπόχρεος πρέπει να επιλέξει από την «προσωποποιημένη πληροφόρηση» τα «στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης», προκειμένου να ενημερωθεί για τις επιπλέον επιβαρύνσεις.

15. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που πρέπει να αποδώσω παρακρατούμενο φόρο για παραπάνω από μια κατηγορία εισοδήματος;

Σημειώνεται πως για κάθε κατηγορία εισοδήματος (βλέπε ερώτηση 4) πρέπει να υποβάλω ξεχωριστή δήλωση, για την ίδια περίοδο αλλά επιλέγοντας διαφορετική κατηγορία εισοδήματος. Επομένως, για κάθε κατηγορία θα δημιουργηθεί ξεχωριστή ταυτότητα οφειλής.

Παράδειγμα:

Έστω ότι θέλω να υποβάλω για τον μήνα Ιανουάριο 2014 παρακρατούμενο φόρο για εισόδημα από μισθωτή εργασία, από αποζημίωση απολυομένων και από επιχειρηματική δραστηριότητα, για ιδιωτική επιχείρηση.

Καταρχάς

Από τις «δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων και άλλων δηλώσεων»

 

 

Επιλέγω το κουμπί «συνέχεια» όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα
Στην εικόνα που ανοίγει επιλέγω το «μήνα»

 

 

Επιλέγω το κουμπί «υποβολή» του μήνα Ιανουαρίου 2014.

 

 

Επιλέγω την κατηγορία εισοδήματος «μισθωτή εργασία και συντάξεις»
Και το είδος του προσώπου που υποβάλει (στο παράδειγμα μας επιχείρηση Ν.Π.)

 

 

Στη συνέχεια συμπληρώνω τα πεδία της 1ης (εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις) και της 4ης γραμμής (αποζημίωση απολυομένων) της φόρμας με τα ορθά ποσά.

 

 
Στη συνέχεια πατάω το κουμπί «υποβολή» στο κάτω αριστερό μέρος της φόρμας για την οριστική υποβολή της δήλωσης.

 

 

Αφού εκτυπώσω την σχετική ταυτότητα οφειλής, πατάω το κουμπί «δηλώσεις» στο αριστερό μέρος της οθόνης, προκειμένου να γυρίσω στην αρχική οθόνη υποβολής των προσωρινών δηλώσεων.

 

 
Ξαναεπιλέγω την προσωρινή δήλωση 2014 (κουμπί «συνέχεια»)

 

 

Επιλέγω πάλι «μήνας»
Επιλέγω το κουμπί «επεξεργασία δηλώσεων»

 

 16. Τα πεδία είναι ανενεργά (γκρι) και δε μπορώ να καταχωρήσω τα ποσά των ακαθάριστων αμοιβών και του φόρου. Τι πρέπει να κάνω;

Δεν έχετε επιλέξει κατηγορία εισοδήματος. Μετά την επιλογή της κατηγορίας εισοδήματος ανοίγουν τα σχετικά πεδία για καταχώρηση.

17. Δεν μπορώ να αλλάξω την κατηγορία εισοδήματος ώστε να μου ανοίξουν τα σωστά πεδία. Τι πρέπει να κάνω;

Αυτό σημαίνει ότι έχετε επιλέξει υποβολή τροποποιητικής και όχι υποβολή νέας αρχικής δήλωσης από άλλη κατηγορία εισοδήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να βγείτε από την δήλωση πατώντας το κουμπί «ακύρωση» και αφού επιλέξετε τη σωστή περιοδικότητα και περίοδο , πρέπει να πατήσετε το κουμπί «υποβολή» που βρίσκεται κάτω από τις προσβληθείσες αποθηκευμένες δηλώσεις. (βλέπε και ερώτηση 15) προκειμένου να υποβάλετε νέα αρχική δήλωση από άλλη κατηγορία εισοδήματος.

18. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για ποιες κατηγορίες εισοδήματος παρακρατείται μέσω της προσωρινής δήλωσης;

Η παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 γίνεται ΜΟΝΟ στο εισόδημα από ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και για εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2012 μέχρι και 31/12/2014 (ΠΟΛ.1246/7.12.2011).

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες εισοδήματος η ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα συμπεριληφθεί στο εκκαθαριστικό εισοδήματος της ετήσιας φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων.

19. Πως θα αποδώσω το ποσό αλληλεγγύης;

Το ποσό αλληλεγγύης αποδίδεται στη μισθωτή εργασία από την προσωρινή δήλωση παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

20. Πως θα δηλώσω και θα αποδώσω την αποζημίωση απολυομένων και τον αντίστοιχο παρακρατούμενο φόρο;

Από 01/01/2014 η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία εργασιακής σχέσης λογίζεται ως ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις βάσει του άρθρου 12, παράγραφος 3 Ν.4172/2013. Το καταβληθέν ποσό της αποζημίωσης πρέπει να δηλωθεί στην προσωρινή δήλωση παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, στην υποκατηγορία αποζημίωση απολυομένων, μαζί με το τυχόν ποσό παρακρατούμενου φόρου που προκύπτει. Ο φόρος στην εν λόγω αποζημίωση υπολογίζεται με βάση την κλίμακα του άρθρου 15, παράγραφος 3 Ν.4172/2013 από τον υπόχρεο και καταχωρείται στην προσωρινή δήλωση.

21. Θέλω να αποδώσω παρακρατούμενο φόρο ως υπόχρεος φυσικό πρόσωπο και δεν υπάρχει πλέον αυτή η κατηγορία. Τι πρέπει να κάνω

Από 01/01/2014 δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση παρακράτησης φόρου από φυσικό πρόσωπο – ιδιώτη (όπως υπήρχε παλαιότερα για παράδειγμα για παρακρατούμενο φόρο σε αμοιβές υπηρετικού προσωπικού), βάσει του άρθρου 61 Ν.4172/2013.

22. Απασχολώ έμμισθο προσωπικό και σε κάποιο μήνα δεν προκύπτει παρακρατούμενος φόρος για απόδοση. Τι πρέπει να κάνω

Από 01/01/2014 εργοδότες υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης που καταβάλλουν εισόδημα για μισθωτή εργασία σε εργαζόμενους ή υπαλλήλους τους, έχουν την υποχρέωση υποβολής της προσωρινής δήλωσης παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ακόμα και στην περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος για απόδοση, συμπληρώνοντας μόνο το ποσό των ακαθάριστων αμοιβών.

23. Το πεδίο «Ολική παύση απασχόλησης προσωπικού» σε ποιες περιπτώσεις συμπληρώνεται;

Από 01/01/2014 εργοδότες που παύουν να απασχολούν προσωπικό, υποχρεούνται να συμπληρώσουν την ειδική ένδειξη «ολική παύση απασχόλησης προσωπικού» στην τελευταία προσωρινή δήλωση που υποβάλλουν, προκειμένου να μην εκδοθεί σε βάρος τους πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.

Πηγή : Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση