Συντελεστής Φ.Π.Α. σε παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης βιβλίων

/
Ημερομηνία25 Ιούλ 2013
/

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, αναφορικά με το συντελεστή Φ.Π.Α. που θα επιβληθεί στην παραχώρηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης βιβλίων εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας που κατέχει ο εκδοτικός σας οίκος (μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.) σε ανώνυμη εταιρεία με ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας (εκδόσεις βιβλίων) για πέντε (5) χρόνια, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν με την ΠΟΛ.1100/24.6.2010 από 01.07.2010 καταργήθηκε η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), καταργήθηκε δηλαδή η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. της παροχής υπηρεσιών από συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης, προς άλλους υποκείμενους στο φόρο και συνεπώς οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στο φόρο.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε 23% στη φορολογητέα αξία, εκτός από τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του ιδίου Κώδικα, για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε 13%.

3. Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης, καθώς και τα δικαιώματα αυτών, υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α. (13%), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Κεφαλαίου Β΄ Υπηρεσίες, τουΠαραρτήματος ΙΙΙ, του Κώδικα Φ.Π.Α..

4. Όπως διευκρινίστηκε με την ΠΟΛ.347/11.12.1987 η παροχή από νομικό πρόσωπο υπηρεσιών ομοίων με αυτές που παρέχουν τα φυσικά πρόσωπα – καλλιτέχνες δεν μπορεί να προσδώσει σ’ αυτά την ιδιότητα του καλλιτέχνη. Επομένως, η παροχή υπηρεσιών συγγραφέων, καλλιτεχνών και ερμηνευτών έργων τέχνης που παρέχονται από νομικά πρόσωπα υπάγεται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 23%, καθόσον δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 3 του Κεφαλαίου Β΄ Υπηρεσίες, του Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κώδικα Φ.Π.Α.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Βασιλική Τάτση

Ακριβές Αντίγραφό
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Πηγή : Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση