Συνοπτικά όλες οι αλλαγές με το κατατεθέν νομοσχέδιο

/
Ημερομηνία18 Νοέ 2015
/

 

Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Διευκρινίζονται τα απόρρητα στοιχεία που τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση και δύναται να χορηγηθούν στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από το προσωπικό αυτής αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο ζητούνται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. (Άρθρο 1)

2. Επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 61 του ν. 4342/2015 (σχετικά με την επιλογή υποθέσεων προς φορολογικό έλεγχο και τη ρύθμιση ζητημάτων ευθύνης για την παραγραφή Δημοσίων Εσόδων) (Άρθρο 2)

3. Ορίζεται σε δύο (2) έτη, η θητεία του πρώτου μετά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) που θα επιλεγεί και θα διορισθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με δυνατότητα ανανέωσής της για ένα (1) ακόμη έτος. (Σήμερα ο εκάστοτε Γ.Γ.Δ.Ε. διορίζεται για πενταετή θητεία) (Άρθρο 3)

4. Τροποποιούνται οι ρυθμίσεις περί της απώλειας του ειδικού καθεστώτος πληρωμής οφειλών των ν.4321/2015 και ν.4305/2014. Μεταξύ άλλων, οι εν λόγω ρυθμίσεις απόλλυνται εάν ο οφειλέτης δεν εξοφλεί τις νέες, μετά την ημερομηνία υπαγωγής του στο ειδικό καθεστώς, οφειλές του, εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους. Οι ρυθμίσεις δεν απόλλυνται κατά τις ειδικώς οριζόμενες εξαιρέσεις. (άρθρο 4)

5. Τροποποιείται ο ν. 3864/2010 περί ιδρύσεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από την έναρξη ισχύος του ν.4340/2015, καθώς και άλλα σχετικά νομοθετήματα, στα εξής κατά βάση σημεία τους:

Αποσαφηνίζεται ότι το Ταμείο συνάπτει συμφωνίες-πλαίσιο με τα πιστωτικά ιδρύματα, όχι μόνο στην περίπτωση που κατέχει μετοχές τους αλλά και στην περίπτωση που, λόγω
προηγούμενης λήψης κρατικής ενίσχυσης, τα ιδρύματα αυτά έχουν σε ισχύ σχέδια αναδιάρθρωσης, την εφαρμογή των οποίων παρακολουθεί το Ταμείο.

Προβλέπεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου πριν τη λήξη της διάρκειάς του ή την έναρξη της εκκαθάρισής του, μεταφέρονται σε φορέα ανεξάρτητο από το νομικό πρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ).

Επιπλέον, κατά τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου και γενομένης εκκαθαρίσεως, τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου μεταφέρονται αυτοδικαίως στο ΕΔ, ως οιονεί καθολικό του διάδοχο, μόνο εφόσον το Ταμείο δεν έχει πλέον υποχρεώσεις προς το ΕΤΧΣ ή τον ΕΜΣ και δεν κατέχει περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων οι ανωτέρω φορείς έχουν εμπράγματες ασφάλειες ή άλλα δικαιώματα.

Τροποποιούνται ορισμένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου.

Ορίζεται ότι κατά την έγκριση της πολιτικής αποδοχών για το προσωπικό του Ταμείου, το Γενικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τα επίπεδα αποδοχών που ισχύουν για στελέχη με όμοια προσόντα, τα οποία απασχολούνται στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα (σήμερα η πολιτική αποδοχών εξειδικεύεται με τη Συμφωνία-Πλαίσιο που συνάπτει ο Υπουργός Οικονομικών με το Γενικό Συμβούλιο).

Διασαφηνίζεται η σύσταση Επιτροπής Επιλογής των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα, τροποποιούνται ορισμένα από τα κριτήρια επιλογής των μελών αυτής και επανακαθορίζονται οι διαδικασίες επιλογής των μελών και προσδιορισμού ή αναπροσαρμογής της αμοιβής τους.

Μειώνεται σε 7 από 15 μέρες η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης υπέρ των παλαιών μετόχων, όταν η Γ ενική Συνέλευση του πιστωτικού ιδρύματος αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου, στο πλαίσιο χορήγησης κεφαλαιακής ενίσχυσης από το Ταμείο. Επίσης, παρέχεται δυνατότητα ανάκλησης παλαιότερων αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων πιστωτικών ιδρυμάτων για αύξηση ή μείωση μετοχικού τους κεφαλαίου, σύμφωνα με τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Μετατίθεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να διατεθούν οι μετοχές που κατέχει το Ταμείο στα πιστωτικά ιδρύματα σε πενταετία από την έναρξη ισχύος του ν. 4340/2015, αντί πενταετίας από την συμμετοχή του Ταμείου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτού, που ισχύει σήμερα.

Ορίζεται ότι η τιμή διάθεσης ή η τιμή κτήσης των μετοχών που κατέχει το Ταμείο δύναται να είναι χαμηλότερη από την πιο πρόσφατη τιμή κτήσης των μετοχών από αυτό ή της τρέχουσας τιμής αγοράς, εφόσον είναι σύμφωνες με το σκοπό του Ταμείου και την αναφερόμενη έκθεση ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών δικαίωμα άσκησης αρνησικυρίας για την αποφυγή ασύμφορων πωλήσεων. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του κ.ν. 2190/1920.

Τροποποιούνται διατάξεις που αφορούν στον τρόπο σύστασης και σύνθεσης των διοικητικών συμβουλίων και των επιτροπών των τραπεζών που λαμβάνουν ή έλαβαν στο παρελθόν κρατική ενίσχυση από το Ταμείο.

Συμπληρώνονται οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη δανειοδότηση του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) από το Ταμείο και προβλέπεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα λειτουργούν ως εγγυητές κατά το λόγο συμμετοχής τους είτε στο Σκέλος Εξυγίανσης είτε στο Σκέλος Εγγύησης καταθέσεων, αντίστοιχα. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών κατά την οριζόμενη διαδικασία για τον καθορισμό του ποσού, του χρόνου και του τρόπου εκταμίευσης του δανείου. (άρθρα 5- 8)

6. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις του άρθρου 27 Α του ν. 4172/2013 κ.λπ. (άρθρο 9-11)

7. α. Προβλέπεται ότι τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.
β. Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά. (άρθρο 12)

8. α. Επιβάλλεται ειδικό τέλος πέντε λεπτών (0,05) του ευρώ, ανά στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ ΑΕ, το οποίο βαρύνει τον παίκτη και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο, απευθείας, από τον πάροχο.
β· Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του ειδικού τέλους καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. (άρθρο 13)

9. Επιβάλλεται στα απλά και αφρώδη κρασιά (άρθρο 90 ν.2960/2001), καθώς και στα παρασκευαζόμενα με ζύμωση ποτά, εκτός από κρασί και μπύρα (άρθρο 92 ν.2960/2001), συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε σαράντα (40) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος. (άρθρο 14)

10. Τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3869/2010 σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Ειδικότερα:
α. Τίθενται οι προϋποθέσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη από εκποίηση (το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%, η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 180.000 € για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 € για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 € ανά τέκνο και μέχρι 3 τέκνα κ.λπ.).
β. Προβλέπεται η δυνατότητα μερικής κάλυψης από το Ελληνικό Δημόσιο του ποσού της ορισθείσας με δικαστική απόφαση μηνιαίας καταβολής του οφειλέτη ενυπόθηκου στεγαστικού δανείου, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου και εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα υπολείπεται ή είναι ίσο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000 €), ο οφειλέτης βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων καταβολών όπως αυτές ορίζονται στο σχέδιο ρύθμισης. Σε περίπτωση που οι πραγματοποιηθείσες καταβολές του οφειλέτη στους πιστωτές από 1.1.2017 και μέχρι το τέλος της συνεισφοράς του Ελληνικού Δημοσίου υπολείπονται αυτών που ορίστηκαν με την απόφαση του δικαστηρίου, το υπολειπόμενο ποσό εξοφλείται από το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι πιστωτές δεν ικανοποιούνται πλέον συμμέτρως από τις καταβολές του οφειλέτη, αλλά με τα άρθρα 974 επ. ΚΠολΔ.

11. α. Καθιερώνεται μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) για την ενδονοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη. Το όριο δαπανών των δημόσιων νοσοκομείων για τη φαρμακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο εν λόγω μηχανισμός, ορίζεται σε πεντακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (570,000,000.00) ευρώ για το έτος 2016, σε πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (550,000,000.00) ευρώ για το έτος 2017 και σε πεντακόσια τριάντα εκατομμύρια ( 530,000,000.00) ευρώ για το έτος 2018 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Οποιαδήποτε φαρμακευτική δαπάνη υπερβαίνει τα παραπάνω καθορισθέντα όρια, επιστρέφεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους αδείας αγοράς και καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας ή συμψηφίζεται από το Υπουργείο Υγείας με ισόποσες οφειλές για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων.
β. Προβλέπεται ότι στη φαρμακευτική δαπάνη για τα ενδονοσοκομειακά φάρμακα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για φαρμακευτικά προϊόντα από δημόσια νοσοκομεία, τον ΕΟΠΥΥ και κάθε άλλο δημόσιο φορέα και οι οποίες δεν καλύπτονται ήδη από το φαρμακευτικό μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (claw back).
γ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία θα εκδοθεί έως τις 10-12-2015, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια που απαιτείται για την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης, (άρθρο 16).
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση