Συμφωνία από τα κράτη μέλη για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις πολυεθνικές.

/
Ημερομηνία09 Μαρ 2016
/

Φορολογική διαφάνεια: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από τα κράτη μέλη για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και συγκεκριμένα για την ανταλλαγή από χώρα σε χώρα των εκθέσεων των που αφορούν οικονομικά  δεδομένα  πολυεθνικών εταιρειών (CbCr).
Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2016

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή πολιτική συμφωνία από τα κράτη μέλη σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών που σχετίζονται με τα οικονομικά δεδομένα των πολυεθνικών εταιρειών.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής στις Βρυξέλλες σε λιγότερο από δύο μήνες μετά την φιλόδοξη πρόταση που έγινε από την ευρωπαϊκή επιτροπή σχετικά με το θέμα.

Οι νέοι κανόνες, θα ισχύουν για τις πολυεθνικές εταιρείες που λειτουργούν διασυνοριακά εντός της ΕΕ. Μόλις εφαρμοστούν, όλα τα κράτη μέλη θα έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να προστατεύσουν τις φορολογικές τους βάσεις και να διεκδικήσουν το μερίδιο του φόρου που αναλογεί, από την δραστηριότητα της πολυεθνικής στο κράτος αυτό.
 

Ο Pierre Moscovici, Επίτροπος Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνειακής, δήλωσε: «Χαιρετίζω θερμά την σημερινή συμφωνία ως ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της διαφάνειας σε φορολογικά θέματα. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών από χώρα σε χώρα,  θα παράσχει στις εθνικές αρχές με την απαραίτητη γνώση για την καταπολέμηση επιθετικών δομών φορολογικού σχεδιασμού. Μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο του περασμένου έτους σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις (tax rulling), αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό μήνυμα ότι προχωράμε προς τον κοινό μας στόχο ο οποίος είναι η δίκαιη και αποτελεσματική φορολογία στην Ε.Ε. ”

Οι νέοι κανόνες αντανακλούν την τρέχουσα παγκόσμια πολιτική και οικονομική προσέγγιση της εταιρικής φορολογίας και θα προστεθούν στην εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για την διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS).

Ως μέρος μιας ξεχωριστής ρεύμα εργασίας, η Επιτροπή ολοκληρώνει την αξιολόγηση των επιπτώσεών της στη δημόσια CbCr και θα υποβάλει πρόταση τον Απρίλιο.

Οι νέοι κανόνες αποτελούν βασικό μέρος ενός πακέτου καταπολέμησης της φοροαποφυγής  που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Ιανουαρίου 2016.  Στόχος μας είναι να καταπολεμηθεί η φοροαποφυγή από επιθετικούς φορολογικούς σχεδιασμούς των πολυεθνικών, υποχρεώνοντας τες σε μεγαλύτερη διαφάνεια.

Σύμφωνα με τους κανόνες, οι πολυεθνικές θα πρέπει να παρέχουν ορισμένα, φορολογικά στοιχεία σε ετήσια βάση για κάθε φορολογική δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιούνται.

Οι πληροφορίες θα περιλαμβάνουν : το ποσό των εσόδων, τα κέρδη ή ζημίες προ φόρων εισοδήματος, το φόρο εισοδήματος που καταβλήθηκε, τον  αριθμό των εργαζομένων, τα αδιανέμητα κέρδη και τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του ομίλου.

Η μητρική εταιρεία θα παρέχει αυτές τις πληροφορίες στις φορολογικές αρχές της χώρας εγκατάστασής της στην Ευρώπη, ανάλογα με την περίπτωση.  Αλλιώς, οι θυγατρικές που εδρεύουν στην ΕΕ θα είναι υποχρεωμένη να ζητήσει τις πληροφορίες αυτές από τη μητρική εταιρεία τους.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να απαιτείται να μοιράζονται τις πληροφορίες με τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή θα λαμβάνουν τακτικά τις πληροφορίες που χρειάζεται για να παρακολουθεί την εφαρμογή των νέων κανόνων και να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους.

Τα κράτη μέλη θα έχουν 12 μήνες για να μεταφέρουν τους νέους κανόνες στο εθνικό δίκαιο μετά την έναρξη της ισχύος του, η οποία αναμένεται την άνοιξη του 2016.

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

 

Αφήστε μια απάντηση