Συμπληρωματικός φόρος επί ακινήτων Συμπληρωματικός φόρος επί ακινήτων

/
Ημερομηνία19 Δεκ 2013
/

Στις μέχρι τώρα διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013 “Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις” – ΦΕΚ Α΄ 167/23-07-2013) δεν γίνεται αναφορά στο συμπληρωματικό επί των ακινήτων φόρο. Έτσι, με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές διατάξεις δεν θα περιληφθούν σε επόμενο νομοθέτημα, θεωρήσαμε σκόπιμη μια διαχρονική παράθεση αυτών, τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα.

Α΄ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Ν.Δ. 3323/1955

Με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.Δ.3323/1955 “Περί φορολογίας του εισοδήματος” (ΦΕΚ Α΄ 214/12-08-1955) επιβλήθηκε από 01/07/1955, για πρώτη φορά, συμπληρωματικός φόρος με αναλογικό συντελεστή 3% στο ακαθάριστο εισόδημα από:

• εκμίσθωση ακινήτων,
• εκμίσθωση γαιών,
• κινητές αξίες,
• μερίσματα εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, και
• κέρδη ετερόρρυθμων εταίρων.

Ειδικότερα, για τα Δωδεκάνησα και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 του ίδιου Ν.Δ., ο ανωτέρω συντελεστής εφαρμοζόταν μειωμένος κατά το ήμισυ (1,5%).

Με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ.4242/1962 “Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων” (ΦΕΚ Α΄ 135/01-09-1962) προστέθηκε στην παρ. 2 του άρθρου 9 δεύτερο εδάφιο, με τις διατάξεις του οποίου ορίστηκε ότι, το ποσόν του συμπληρωματικού φόρου δεν μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να είναι ανώτερο του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή από το οικονομικό έτος 1963 και μετά.

Με το άρθρο 6 του A.N.239/1967 “Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί φορολογίας εισοδήματος νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων” (ΦΕΚ Α΄ 240/30-12-1967) αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 9 με τις διατάξεις της οποίας, ο αναλογικός συντελεστής παραμένει στο 3% και εφαρμόζεται από το οικονομικό έτος 1968 επί των ανωτέρω εισοδημάτων, αλλά με εξαίρεση από τις κινητές αξίες, των μερισμάτων των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και των κερδών των ετερορρύθμων εταίρων. Δεν επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος στο απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση οικοδομής.

Με το άρθρο 5 του Ν.12/1975 “Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών συναφών διατάξεων” (ΦΕΚ Α΄ 34/06-03-1975) αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 9 και με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι, από το οικονομικό έτος 1975, σε συμπληρωματικό αναλογικό φόρο 3% υποβάλλεται το εισόδημα από κινητές αξίες, πλην των μερισμάτων των ημεδαπών Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ή κερδών ημεδαπών αμοιβαίων κεφαλαίων, ή κερδών ετερορρύθμων εταίρων. Επομένως, δεν εφαρμόζεται, πλέον, συμπληρωματικός φόρος στα εισοδήματα από οικοδομές και από εκμίσθωση γαιών.

Πηγή : e-forologia

Αφήστε μια απάντηση