ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΚΑΙ ΕΥΜΕΤΑΒΛΗΤΟ – ΠΟΛΥΝΟΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ;

/
Ημερομηνία05 Ιούλ 2012
/

Σταθερό και απλό φορολογικό σύστημα ή πολύπλοκο και ευμετάβλητο – πολύνομο φορολογικό πλαίσιο;

Αρθρο του κ. Ηλία Κ. Αργυρού
τ. Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών –
τ. Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ – ΥΠΕΕ

Κατ’ αρχήν είναι γνωστό ότι βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη περίοδο, τόσο από οικονομικής όσο και ψυχολογικής πλευράς, αφού είναι επίσης γνωστό ότι η οικονομία είναι ψυχολογία σε μεγάλο βαθμό, με τεράστιο όμως και το θέμα της ύφεσης και της ανεργίας.

Θα μπορούσε εκ προοιμίου να δοθεί απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί η τακτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια, από το Υπουργείο Οικονομικών, πάνω στη φορολογία και γενικότερα στο Φορολογικό Σύστημα.

Τα τελευταία δυόμισι χρόνια έχουμε ένα δυσβάσταχτο φορολογικό καταιγισμό με 6 φορολογικούς νόμους αμιγείς εκ των οποίων οι 3 είναι μακροσκελέστατοι και με 18 άλλους μη φορολογικούς νόμους, με αρκετά όμως άρθρα φορολογικών διατάξεων και με αρκετές Αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών (ΑΥΟ)και αρκετές Εγκύκλιοι Διαταγές του Υπ. Οικονομικών (ΕΔΥΟ). Ειδικότερα:

Οι 6 αμιγώς φορολογικοί νόμοι είναι οι εξής:
1) Ν. 3808/2009 (ΦΕΚ Α’ 227/10-12-2009) με 7 άρθρα 2 ΕΔΥΟ
2) Ν. 3814/2010 (ΦΕΚ Α’ 3/12-1-2010) με 6 άρθρα 1 ΕΔΥΟ
3) Ν. 3815/2010 (ΦΕΚ Α’ 5/26-1-2010) με 3 άρθρα 1 ΕΔΥΟ
4) Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α’ 58/23-4-2010) με 89 άρθρα 45 ΑΥΟ και 63 ΕΔΥΟ
5) Ν. 3888/2010 (ΦΕΚ Α’ 175/30-9-2010) με 20 άρθρα 12 ΑΥΟ και 8 ΕΔΥΟ
6) Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α’ 66/31-3-2011) με 52 άρθρα 28 ΑΥΟ και 28 ΕΔΥΟ

Σημειώνουμε ότι ο Νόμος 3842/2010 δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως αφού μέχρι τέλος Ιουνίου τρέχοντος έτους, δεν έχουν εκδοθεί το σύνολο των προβλεπόμενων από τις διατάξεις Αποφάσεων. Από το κείμενο των διατάξεων του νόμου αυτού προβλέπονται να εκδοθούν 67 Αποφάσεις και μέχρι τέλος Ιουνίου έχουν εκδοθεί 45 ΑΥΟ.

Επίσης σημειώνουμε ότι μερικές διατάξεις των νόμων αυτών και ειδικότερα του Ν. 3842/2010 και 3943/2011 δεν έτυχαν πρακτικής εφαρμογής, αφού εκ των υστέρων ανατράπηκαν, τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με νεότερες διατάξεις, να μην αναφερθούμε μάλιστα στην ατυχή και ταλαιπωρημένη, από πλευράς μεταβολών, διάταξη που αναφέρεται στη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών από την Επιτροπή του άρθρου 70Α του Ν. 2238/1994 (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3943/2011. Η διάταξη του άρθρου αυτού (70Α) ίσχυε από του χρόνου της δημοσίευσης του ως άνω νόμου (Ν. 3943/2011), δηλ. από 31/3/2011 και τελικά η Επιτροπή, με αρκετή υστέρηση χρόνου, άρχισε να λειτουργεί από τον Ιούνιο τρέχοντος έτους, ήτοι μετά από 1 χρόνο και 3 μήνες. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι οι μεταβολές – τροποποιήσεις που έγιναν για το άρθρο 70Α του Ν. 2238/1994, δηλ. ουσιαστικά για το άρθρο 36 του Ν. 3943/2011 είναι οι εξής: α) Ν. 4024/2011 άρθρο 42 παρ. 5, β) Ν. 4038/2012 άρθρο 4 παρ. 5 και 6, γ) Ν. 4051/2012 άρθρο 4 παρ. 1 και δ) Ν. 4072/2012 άρθρο 321 παρ. 7, με έκδοση μάλιστα, για το εν λόγω άρθρο, 4 ΑΥΟ και 2 ΕΔΥΟ.

Πέρα από τους 6 αμιγώς φορολογικούς νόμους υπάρχει και μία εκτεταμένη διασπορά αρκετών φορολογικών διατάξεων σε 18 μη φορολογικούς νόμους.

Οι 18 μη φορολογικοί νόμοι, με φορολογικές διατάξεις, είναι οι εξής:
1) Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α’ 40/15-3-2010) με 1 φορολογικό άρθρο (άρθρο 5)

2) Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α’ 65/6-5-2010) με 1 άρθρο (άρθρο 4)

3) Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α’ 212/17-12-2010) με 2 φορολογικά άρθρα (άρθρα 4-5)

4) Ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α’ 213/17-12-2010) με 10 άρθρα και 2 ΕΔΥΟ (Τροποποίηση ΚΔΔ) 1 ΕΔΥΟ

5) Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α’ 8/1-2-2011) Αναπτυξιακός Νόμος

6) Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152/1-7-2011) με 10 φορολογικά άρθρα (άρθρα 27-36) – 3 ΑΥΟ και 11 ΕΔΥΟ

7) Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180/22-8-2011) με 4 φορολογικά άρθρα (άρθρα 18-21) – 14 ΑΥΟ και 9 ΕΔΥΟ

8) Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ Α’ 218/3-10-2011) με 2 φορολογικά άρθρα (άρθρα 47 § 1 και 53)

9) Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226/27-10-2011) με 3 φορολογικά άρθρα (άρθρα 38, 42 § 1-6 και 43)

10) Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α’ 249/25-11-2011) με 2 φορολογικά άρθρα (άρθρα 43 & 44) 1 ΑΥΟ, 1 ΕΔΥΟ

11) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α’ 262/16-12-2011) με 1 φορολ. άρθρο (άρθρο 5) – ΕΔΥΟ 1

12) Ν. 4038/2012, (ΦΕΚ Α’ 14/2-2-2012) με 2 φορολ. άρθρα (άρθρα 3 & 4) 5 ΑΥΟ, 3 ΕΔΥΟ

13) Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α’ 28/14-2-2012) με 1 φορολ. άρθρο (άρθρο 3)

14) Ν. 4047/2012 (ΦΕΚ Α’ 31/23-3-2012) με 1 φορολ. άρθρο (άρθρο 3 του δεύτερου και πέμπτου άρθρου της Πραξ. Νομοθ. Περιεχομένου) 2 ΑΥΟ

15) Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α’ 40/29-2-2012) με 3 φορολ. άρθρα (άρθρα 4, 11 και 12)

16) Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α’ 51/12-3-2012) με 24 άρθρα (τροποποίηση – συμπλήρωση ΚΔΔ) 1 ΕΔΥΟ

17) Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86/11-4-2012) με 3 φορολ. άρθρα (άρθρα 320-322) 1 ΑΥΟ, 6 ΕΔΥΟ

18) Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α’ 69/11-4-2012) με 1 φορολ. άρθρο (άρθρο 62) 1 ΕΔΥΟ

Από το ως άνω νομικό πλαίσιο καταδεικνύεται και προκύπτει αφενός μεν ένας συνεχής και τεράστιος όγκος φορολογικών μεταβολών (τροποποιήσεων, καταργήσεων, συμπληρώσεων, αντικαταστάσεων, νέων φορολογικών διατάξεων, κ.λ.π.) μέσω των 6 αμιγώς φορολογικών νόμων και των 18 μη φορολογικών νόμων, και αφετέρου από το διοικητικό πλαίσιο να έχουμε την έκδοση πάνω από 230 ΑΥΟ και ΕΔΥΟ με υλικό πάνω από 3.500 σελίδες, για τις εν λόγω ΑΥΟ και ΕΔΥΟ.

Έτσι η συνεχής μεταβολή των φορολογικών νόμων, που κατά τον Αριστοτέλη «η συνεχής μεταβολή των νόμων, ισοδυναμεί με μη εφαρμογή των νόμων», σε συνδυασμό με την δαιδαλώδη αυτή πολυνομία και πολυπλοκότητα δημιουργούν τους κύριους παράγοντες της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς, τις τριβές φορολογουμένων και Υπηρεσιών, ακόμη και τους άκρως αρνητικούς παράγοντες σε ότι αφορά την ευνομία και την ανάπτυξη της χώρας.

Είναι επίσης γνωστό ότι η φορολογία δεν μπορεί να είναι στάσιμη και στατική, πρέπει να είναι εξελισσόμενη – μεταβαλλόμενη και να παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση της χώρας, αποβλέποντας τόσο στην υλοποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής (πραγματοποιήσεις – εκτελέσεις προϋπολογισμών) όσο και στη σταθερότητα της κοινωνικής πολιτικής, σε συνδυασμό με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την άρση της ύφεσης. Από το σημείο αυτό, δηλαδή της αναγκαίας προσαρμογής μέχρι του σημείου της συνεχούς και ακατάσχετης πολυνομίας, όπως και της διασποράς και πανσπερμίας φορολογικών διατάξεων σε άλλους μη φορολογικούς νόμους υπάρχει τεράστια διαφορά.

Στη φορολογία δεν πάσχουμε από έλλειψη νόμων, πάσχουμε από πολυνομία, πολυπλοκότητα, συνεχή μεταβολή των νόμων και μερικές φορές από την μη εφαρμογή τους.

Εν κατακλείδι, με βάση τα ως άνω δεδομένα σε αδρές γραμμές, καταλήγουμε συμπερασματικά, αβίαστα και ανεπιφύλακτα στη θέση ότι το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να καθιερώσει ένα σταθερό, ευέλικτο, απλό και λιτό Φορολογικό Σύστημα, ίσως με νέες εξ υπαρχής διατάξεις για κάθε φορολογικό αντικείμενο με σχετική κατάργηση -μετάταξη του Κ.Β.Σ.

Επομένως στο αρχικό τεθέν ερώτημα αρμόζει η απάντηση ότι επιβάλλεται να καθιερωθεί άμεσα ένα σταθερό, απλό και κατανοητό Φορολογικό Σύστημα.

ΠΗΓΗ: LOGISTIS.GR

Αφήστε μια απάντηση