Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Σεπτεμβρίου 2016

/
Ημερομηνία01 Σεπ 2016
/

Το συγκεκριμένο μήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις δώστε προσοχή σ αυτές που έχουν προκύψει είτε από παράταση, είτε είναι νέες υποχρεώσεις:

α) Υποχρέωση εγγραφής στο νέο σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ από όλους του εργοδότες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και γνωστοποιήσεων βάση της απόφασης 34331/Δ9.892/ 26.7.2016 . Προφανώς θα δοθεί παράταση αφού  ιστοχώρος δεν λειτουργεί ακόμα.

β) Υποβολή του Φορολογικού Πιστοποιητικού για το 2015 (μετά από παράταση).

γ) Μ.Υ.Φ. 2015.

δ) Υποβολή συμπληρωματικής Α.Π.Δ. μηνός Ιουνίου για όσους έστειλαν Α.Π.Δ. του μήνα αυτού, στις πρώτες μέρες του Ιουλίου με τα παλαιά ποσοστά.

 

  Υποχρεώσεις Σεπτεμβρίου 2016
9 Σεπ 2016
 1. 9 Σεπ 2016 Μεταβολή φορολογικής κατοικίας (Προσκόμιση δικαιολογητικών σε ΔΟΥ)

 

12 Σεπ 2016
 1. 12 Σεπ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας

 

 1. 12 Σεπ 2016  Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου
20 Σεπ 2016
 1. 20 Σεπ 2016  Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων προηγούμενου μηνός
26 Σεπ 2016
 1. 26 Σεπ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.

 

 1. 26 Σεπ 2016  Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών απΣεπήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ
27 Σεπ 2016
 1. 27 Σεπ 2016 Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα (Περιόδου Ιουλίου)
 30 Σεπ 2016 Υποχρέωση εγγραφής εργοδοτών στην νέα υπηρεσία (www.sepenet)

 1. 30 Σεπ 2016 Προθεσμία εγγραφής εργοδοτών στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ (www.sepenet.gr)

Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών

 

 1. 30 Σεπ 2016  Τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2015

Φορολογικό πιστοποιητικό

 

 1. 30 Σεπ 2016  Ηλεκτρονική υποβολή Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για το 2015

ΑΠΔ – ΙΚΑ

 

 1. 30 Σεπ 2016 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

 

 1. 30 Σεπ 2016 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ
 2. 30 Σεπ 2016  Υποβολή συμπληρωματικής Α.Π.Δ. περιόδου 6/2016 που αφορά το συμπληρωματικό ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς 1% στον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α.

ΦΠΑ

 1. 30 Σεπ 2016 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Αυγούστου

Παρακρατούμενοι φόροι

 

 1. 30 Σεπ 2016 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Ιουλίου)

 

 1. 30 Σεπ 2016 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιουλίου)

 

 1. 30 Σεπ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Ιουλίου)

 

 1. 30 Σεπ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιουλίου)

 

 1. 30 Σεπ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Ιουλίου

Intrastat

 1. 30 Σεπ 2016 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

Λοιποί φόροι

 

 1. 30 Σεπ 2016 Υποβολή δήλωσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά το μήνα Ιούλιο)

 

 1. 30 Σεπ 2016 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

 

 1. 30 Σεπ 2016 Υποβάλλεται δήλωσης και καταβάλλεται ο φόρος Ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 2ου τριμήνου (Απριλίου, Μαϊου, Ιουνίου)

 

 1. 30 Σεπ 2016 Καταβολή αγγελιoσήμου υπέρ ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ

Μισθωτήρια στο taxis

 

 1. 30 Σεπ 2016 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

 

   

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση