Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Απριλίου 2016

/
Ημερομηνία01 Απρ 2016
/

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Απριλίου 2016 προς ενημέρωση των συναδέλφων.

Επισημάνσεις

α) Η προθεσμία υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και η καταβολή του φόρου για τον μήνα Μάρτιο (επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα) και Α’ τριμήνου (επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα) γίνεται την 28η Απριλίου καθώς αυτή είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αυτού (βλ. παρ 4 άρθρου 38 ν.2859/2000). Η μεγάλη Παρασκευή θεωρείται αργία για τον δημόσιο τομέα σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου  1157/1981.

β) Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Δ. αρκετές από τις υποχρεώσεις που αφορούν στους παρακρατούμενους φόρους και τα τέλη μετατίθενται για την 4η Μαΐου 2016 (σ.σ. πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την 30η Απριλίου συμπεριλαμβανομένης και της αργίας της πρωτομαγιάς η οποία μετατέθηκε με απόφαση του υπ.Εργασίας). Οι υποχρεώσεις που μετατίθενται είναι αυτές που έληγαν την 30η Απριλίου και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Κ.Φ.Δ.

 

 

Υποχρεώσεις Απριλίου 2016
11 Απρ 2016
 1. 11 Απρ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας

 

 1. 11 Απρ 2016 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου
15 Απρ 2016
 1. 15 Απρ 2016 Ημερολόγιο διαφημίσεων.
18 Απρ 2016
 1. 18 Απρ 2016 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού τέλους παιγνίων πέντε (0,05) λεπτών του ευρώ, ανά στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου
20 Απρ 2016
 1. 20 Απρ 2016 Υποβολή συμφωνητικών στο taxis που υπογράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο

 

 1. 20 Απρ 2016 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων προηγούμενου μηνός
26 Απρ 2016
 1. 26 Απρ 2016 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

 

 1. 26 Απρ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
27 Απρ 2016 Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 27 Απρ 2016 Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα (Περιόδου Φεβρουαρίου)
28 Απρ 2016 ΦΠΑ

 

 1. 28 Απρ 2016 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Μαρτίου

 

 1. 28 Απρ 2016 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία ημερολογιακού τριμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου

 

Ιντραστάτ

28 Απρ 2016 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

30 Απρ 2016
 1.  30 Απρ 2016 Καταληκτική ημερομηνία για την τακτική συνέλευσης εταίρων ΙΚΕ
Υποχρεώσεις Απριλίου που μεταφέρονται λόγω αργίας στον Μάιο
4 Μαϊ 2016 ΑΠΔ – ΙΚΑ

 

 1. 4Μαϊ 2016 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

 

 1. 4 Μαϊ 2016 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΜΑΡΤΙΟΥ- Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
4 Μαϊ 2016 Παρακρατούμενοι φόροι

 

 1. 4 Μαϊ 2016 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Φεβρουαρίου)

 

 1. 4 Μαϊ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Φεβρουαρίου

 

 1. 4 Μαϊ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Φεβρουαρίου)

 

 1. 4 Μαϊ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Φεβρουαρίου)

 

 1. 4 Μαϊ 2016 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Φεβρουαρίου)

 

Δήλωση εισοδήματος

 

 1. 4 Μαϊ 2016 Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2015 (Αναμένεται παράταση)

 

Λοιποί φόροι

 

 1. 4 Μαϊ 2016 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

 

 1. 4 Μαϊ 2016 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

Τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις

 

 1. 4 Μαϊ 2016 Υποβολή τριμηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2016

 

Συνοπτικός πίνακας φακέλου τεκμηρίωσης

 

 1. 4 Μαϊ 2016 Υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών του άρθρου 21 του ν.4174/2013 στην ΓΓΠΣ.

Διαβίβαση στοιχείων στην ΔΗΛΕΔ (ΓΓΔΕ)

 1. Υποβολή στοιχείων στην ΓΓΠΣ από τα πιστωτικά ιδρύματα για πελάτες στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου»

Μισθωτήρια στο taxis

 

 1. 4 Μαϊ 2016 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

 

   
 

 

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση