Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2015

/
Ημερομηνία02 Φεβ 2015
/

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Φεβρουαρίου 2015 και των πρώτων ημερών του Μαρτίου 2015, προς ενημέρωση των συναδέλφων.

Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης της ποσοτικής απογραφής των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών.  Αρκετά ημερολόγια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αναγράφουν λανθασμένα ως καταληκτική ημερομηνία την  20η Φεβρουαρίου 2015.  [Δείτε περισσότερα στο τέλος του άρθρου]

 

Υποχρεώσεις Ιανουαρίου 2015 που μεταφέρονται στις 2 Φεβρουαρίου
2 Φεβ 2015 ΙΚΑ-ΑΠΔ

 • 2 Φεβ 2015 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
 • 2 Φεβ 2015 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

Παρακρατούμενοι φόροι

 • 2 Φεβ 2015 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Νοεμβρίου)
 • 2 Φεβ 2015 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Νοεμβρίου)
 • 2 Φεβ 2015 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Νοεμβρίου
 • 2 Φεβ 2015 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Νοεμβρίου)
 • 2 Φεβ 2015 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Νοεμβρίου)

Διάφορα τέλη

 • 2 Φεβ 2015 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
 • 2 Φεβ 2015 Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Λοιπές υποχρεώσεις

 • 2 Φεβ 2015 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα
 • 2 Φεβ 2015 Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς Εισιτήριων Δημοσίων Θεαμάτων

 

Υποχρεώσεις Φεβρουαρίου 2015
10Φεβ 2015
 1. 10 Φεβ 2015 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας
16 Φεβ 2015
 1. 16 Φεβ 2015 Ημερολόγιο διαφημίσεων.
20 Φεβ 2015
 1. 20 Φεβ 2015 Δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου
 2. 20 Φεβ 2015 Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ. στ’ παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013 (Φορολόγηση ως μισθωτοί)
25 Φεβ 2015
 1. 25 Φεβ 2015 Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα (Περιόδου Δεκεμβρίου)
26 Φεβ 2015
 1. 26 Φεβ 2015 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
 2. 26 Φεβ 2015 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ
27 Φεβ 2015
 1. 27 Φεβ 2015 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους

 

 1. 27 Φεβ 2015 Υποβολή αίτησης για χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 σε νομικά πρόσωπα

 

 1. 27 Φεβ 2015 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία ημερολογιακού τριμήνου Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους

 

 1. 27 Φεβ 2015 Υποχρέωση υποβολής ΦΠΑ 2014 για αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

 

 1. 27 Φεβ 2015 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα με βάση τα ΕΛΠ

 

 1. 27 Φεβ 2015 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE (περίοδος Ιανουαρίου 2015)

 

 1. 27 Φεβ 2015 Επιβολή εισφοράς επί πλοίων πρώτης κατηγορίας νηολογηθέντων υπό ελληνικήν σημαίαν

 

 1. 27 Φεβ 2015 Δήλωση φόρου πλοίων με ξένη σημαία, τα οποία έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών οι οποίες είναι εγκαταστημένες στην Ελλάδα

 

 1. 27 Φεβ 2015 Υποβολή δήλωσης και καταβολή 1/4 του φόρου πλοίων με ξένη σημαία (παραγράφου 5 του άρθρου 26 του Ν.27/1975)

 

 1. 27 Φεβ 2015 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

 

28 Φεβ 2015
 1. 28 Φεβ 2015 Υποβολή συμπληρωματικής Α.Π.Δ. υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ. για μισθολογική περίοδο 12/2013 έως 12/2014
 2. 28 Φεβ 2015 Υποβολή εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας προηγούμενου ημερολογιακού έτους)
Υποχρεώσεις Φεβρουαρίου 2015 που μεταφέρονται στις 2 Μαρτίου 2015
2 Μαρ 2015 Τριμηνιαίες Συγκεντρωτικές

 1. 2 Μαρ 2015 Τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών Περιόδου – Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014 (Νέα Παράταση)

ΙΚΑ-ΑΠΔ

 1. 2 Μαρ 2015 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ
 2. 2 Μαρ 2015 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 2 Μαρ 2015 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Δεκεμβρίου)

 

 1. 2 Μαρ 2015 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Δεκεμβρίου)

 

 1. 2 Μαρ 2015 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Δεκεμβρίου)

 

 1. 2 Μαρ 2015 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Δεκεμβρίου)

 

 1. 2 Μαρ 2015 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Δεκεμβρίου


Διάφορα τέλη

 1. 2 Μαρ 2015 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 2 Μαρ 2015 Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
 2. 2 Μαρ 2015 Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς Εισιτήριων Δημοσίων Θεαμάτων

Σημείωση για την απογραφή της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και την υποχρέωση ενημέρωσης (ποσοτική ενημέρωση) του βιβλίου απογραφών την 20η Φεβρουαρίου σύμφωνα με την παράγραφο 20 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ερμηνευτικής εγκυκλίου (ΠΟΛ.1003/2014) των νέων Ελληνικών Προτύπων (ν4308/2014) και συγκεκριμένα με τις παραγράφους 6.2.1 έως 6.2.4, έγινε δεκτό ότι δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση για την ποσοτική καταχώρηση των αποθεμάτων (εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων υλών, κ.λπ.) της 31/12/2014 στο βιβλίο απογραφών, μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2015.
Ας δούμε τι αναφέρονται στις παραγράφους αυτές:
«[…] 6.2.3 Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από το χρόνο που διενεργείται ο ποσοτικός προσδιορισμός των αποθεμάτων, η οντότητα είναι υποχρεωμένη να έχει τεκμηριώσει με αξιόπιστο τρόπο τις ποσότητες της απογραφής εντός των χρονικών ορίων σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου.
6.2.4 Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, όπως και της σχετικής παραγράφου 4 του άρθρου 4, δύνανται να εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό της ποσότητας (και όχι και της επιμέτρησης) των αποθεμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2014, δεδομένου άλλωστε ότι η απογραφή λήξης της 31 Δεκεμβρίου 2014 είναι η απογραφή έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2015 […]».

Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση