Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Δεκεμβρίου 2014

/
Ημερομηνία01 Δεκ 2014
/

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Νοεμβρίου προς ενημέρωση των συναδέλφων. Όπως θα παρατηρήσετε ή 25η και η 26η Δεκεμβρίου είναι αργίες, συνεπώς οι υποχρεώσεις που έχουν καταληκτική προθεσμία τις δύο αυτές ημέρες παρατείνονται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (29η Δεκεμβρίου) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ΚΦΔ.

1 Δεκ 2014 Υποχρεώσεις Νοεμβρίου 2014ΑΠΔ

 1. 1 Δεκ 2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
 2. 1 Δεκ 2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 1 Δεκ 2014 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Σεπτεμβρίου)
 2. 1 Δεκ 2014 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Σεπτεμβρίου)
 3. 1 Δεκ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Σεπτεμβρίου)
 4. 1 Δεκ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Σεπτεμβρίου
 5. 1 Δεκ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Σεπτεμβρίου)

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 1 Δεκ 2014 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
 2. 1 Δεκ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
 3. 1 Δεκ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς Εισιτήρίων Δημοσίων Θεαμάτων
Υποχρεώσεις Δεκεμβρίου 2014
10 Δεκ 2014
 1. 10 Δεκ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας
19 Δεκ 2014
 1. 19 Δεκ 2014 Διόρθωση περιουσιακής κατάστασης (υποβολή στοιχείων ακινήτων – Ε9) για τα έτη 2011, 2012, 2013 χωρίς πρόστιμα
22 Δεκ. 2014
 1. 22 Δεκ. 2014 Καταληκτική ημερομηνία πληρωμής δόσης Δεκεμβρίου 2014 για τους οφειλέτες ασφαλιστικών ταμείων με ρύθμιση Ν. 4305/14
25 Δεκ 2014 Αργία
26 Δεκ 2014 Αργία
29 Δεκ 2014
 1. 29 Δεκ 2014 Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα (Περιόδου Οκτωβρίου)
 2. 29 Δεκ 2014 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ
 3. 29 Δεκ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
31 Δεκ 2014 Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 31 Δεκ 2014 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Οκτωβρίου)
 2. 31 Δεκ 2014 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Οκτωβρίου)
 3. 31 Δεκ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Οκτωβρίου
 4. 31 Δεκ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Οκτωβρίου)
 5. 31 Δεκ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Οκτωβρίου)

Υποβολή Τιμοκαταλόγων διαφημίσεων

 1. 31.Δεκ.2014 Υποβολή Τιμοκαταλόγων διαφημίσεων

Intrastat

 1. 31 Δεκ 2014 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

Φ.Π.Α.

 1. 31 Δεκ 2014Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Νοεμβρίου

Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών

 1. 31 Δεκ 2014 Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών έτους 2013

ΙΚΑ-ΑΠΔ

 1. 31 Δεκ 2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
 2. 31 Δεκ 2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

ΕΤΕΑ

 1. 31 Δεκ 2014 Υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων εργοδοτών Ε.Τ.Ε.Α.

Διάφοροι φόροι και τέλη

 1. 31 Δεκ 2014 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
 2. 31 Δεκ 2014 Υποβάλλεται δήλωσης και καταβάλλεται ο φόρος Ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 3ου τριμήνου (Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου)
 3. 31 Δεκ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
 4. 31 Δεκ 2014Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς Εισιτηρίων Δημοσίων Θεαμάτων
 5. Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

Τέλη κυκλοφορίας

 1. 31 Δεκ 2014 Καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή τελών οχημάτων

 

 

Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση