Σημαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις μηνός Φεβρουαρίου 2016

/
Ημερομηνία01 Φεβ 2016
/

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 προς ενημέρωση των συναδέλφων.

Προσοχή: Τον μήνα αυτό υπάρχουν επιπλέον των συνηθισμένων προθεσμιών και οι ακόλουθες:

-Φόροι πλοίων

-Υποβολή στην ΕΡΓΑΝΗ αρχείου με τις ετήσιες άδειες.(παράταση)

-Υπεύθυνη δήλωση λογιστή φοροτεχνικού στο ΟΕΕ

-Διαβίβαση στοιχείων στην ΔΗΛΕΔ από ταμεία ασφάλισης, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, και πιστωτικά ιδρύματα.

-Βεβαιώσεις αποδοχών και εισοδημάτων από επιχ. Δραστηριότητα

 

 

Υποχρεώσεις ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2016 οι οποίες μεταφέρονται την 1η Φεβρουαρίου 2016 λόγω αργίας
1ΦΕΒ 2016 ΑΠΔ – ΙΚΑ

 1. 1 Φεβ 2016 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
 2. 1 Φεβ 2016 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

Μισθωτήρια

 1. 1 Φεβ 2016 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 1 Φεβ 2016 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Νοεμβρίου)
 2. 1 Φεβ 2016 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Νοεμβρίου)
 3. 1 Φεβ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Νοεμβρίου)
 4. 1 Φεβ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Νοεμβρίου) Παρακρατούμενοι φόροι
 5. 1 Φεβ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Νοεμβρίου

Διάφοροι φόροι και τέλη

 1. 1 Φεβ 2016 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
Υποχρεώσεις ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
10 ΦΕΒ 2016  

 1. 10 ΦΕΒ 2016Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας

 

 1. 10 ΦΕΒ 2016Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

 

15 ΦΕΒ 2016 Βεβαιώσεις αποδοχών

 

 1. 15 ΦΕΒ 2016 Υποβολή βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2015

 

22 ΦΕΒ 2016 Καταστάσεις συναλλαγών (ΜΥΦ)

 

 1. 22 ΦΕΒ 2016 Διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών (ΜΥΦ) για το ημερολογιακό έτος 2014

Λοιποί φόροι

 

 1. 22 ΦΕΒ 2016 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων προηγούμενου μηνός

 

 1. 22 ΦΕΒ 2016 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού τέλους παιγνίων πέντε (0,05) λεπτών του ευρώ, ανά στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. προηγούμενου μηνός

 

Χαρτόσημο

 

 1. 22 ΦΕΒ 2016 Δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου

 

26 ΦΕΒ 2016  

 1. 26 ΦΕΒ 2016 Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα – Τόκους -Δικαιώματα (Περιόδου Δεκεμβρίου)

 

 1. 26 ΦΕΒ 2016 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών,καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

 

 1. 26 ΦΕΒ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.

 

29 ΦΕΒ 2016 ΦΠΑ

 

 1. 29 ΦΕΒ 2016Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Ιανουαρίου

 

Ιντραστάτ

 

 1. 29 ΦΕΒ 2016Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

 

Διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας

 

 1. 29 ΦΕΒ 2016 Προθεσμία εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας,πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής

 

Υποβολή στοιχερίων αδειών 2015

 

 

 1. 29 ΦΕΒ 2016Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας)

 

ΑΠΔ – ΙΚΑ

 

 1. 29 ΦΕΒ 2016 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

 

 1. 29 ΦΕΒ 2016Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων -Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

 

Λογιστές

 

 

 1. 29 ΦΕΒ 2016 Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης λογιστή στο ΟΕΕ για την άσκηση του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού

 

Παρακρατούμενοι φόροι

 

 1. 29 ΦΕΒ 2016 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Δεκεμβρίου)

 

 1. 29 ΦΕΒ 2016 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Δεκεμβρίου)

 

 1. 29 ΦΕΒ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Δεκεμβρίου)

 

 1. 29 ΦΕΒ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ)συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Δεκεμβρίου

 

 1. 29 ΦΕΒ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Δεκεμβρίου)

 

Λοιποί φόροι

 

 1. 29 ΦΕΒ 2016 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

 

Φόροι πλοίων

 

 1. 29 ΦΕΒ 2016Δήλωση φόρου πλοίων με ξένη σημαία, τα οποία έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών οι οποίες είναι εγκαταστημένες στην Ελλάδα

 

 1. 29 ΦΕΒ 2016Υποβολή δήλωσης και καταβολή 1/4 του φόρου πλοίων με ξένη σημαία (παραγράφου 5του άρθρου 26 του Ν.27/1975)

 

 1. 29 ΦΕΒ 2016Επιβολή εισφοράς επί πλοίων πρώτης κατηγορίας νηολογηθέντων υπό ελληνικήν σημαίαν

 

Διαβίβαση στοιχείων στην ΔΗΛΕΔ (ΓΓΔΕ)

 

 1. 29 ΦΕΒ 2016 Διαβίβαση στοιχείων ταμείων ασφάλισης ,Δημόσιων θεραπευτηρίων και κλινικών στηΓ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών

 

 1. 29 ΦΕΒ 2016 Διαβίβαση στοιχείων (ασφαλίστρων ) από επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2015

 

 1. 29 ΦΕΒ 2016 Διαβίβαση πληροφοριών από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα στην Γ.Γ.Π.Σ. από Φορείς (τράπεζες κ.λπ.) εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών (πιστωτικών ή και χρεωστικών) συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ανάληψης σε ελληνικά Α.Τ.Μ. (Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές) έτους 2015

 

Μισθωτήρια στο taxis

 

 1. 29 ΦΕΒ 2016 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

 

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση