Σημαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις Φεβρουαρίου 2017

/
Ημερομηνία02 Φεβ 2017
/

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Φεβρουαρίου 2017 προς ενημέρωση των συναδέλφων.

Επισημάνσεις:

1) Το συγκεκριμένο μήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις δώστε προσοχή σ’ αυτές που έχουν προκύψει είτε από παράταση ή αφορούν σε νέες υποχρεώσεις:

α) Στις 28.2.2017 υποβάλλονται διάφορες δηλώσεις και καταβάλλονται φόροι πλοίων του ν. 27/1975 (Δείτε ανάλυση παρακάτω)

β) Στις 28.2.2017 γίνεται η διαβίβαση ορισμένων στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ. που προβλέπονται στις  ΠΟΛ.1077/26.3.2012 και ΠΟΛ.1033/28.1.2014 (Δείτε ανάλυση παρακάτω)

2) Η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων/ δικαιωμάτων/τόκων μηνός Δεκεμβρίου συμπίπτει με αργία (Σαββάτο 25.2.2017 – τρεις μέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την υποκείμενη σε παρακράτηση πληρωμή) συνεπώς σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Δ. η δήλωση αυτή θα υποβληθεί μαζί μα τις υπόλοιπες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων την πρώτη εργάσιμη για το δημόσιο ημέρα μετά τις 25.2.2017,  ήτοι στις 28.2.2017.

3) Υποβολή τριμηνιαίων/ετήσιων συναλλαγών στο taxis (ΜΥΦ)

Υπενθυμίζουμε ότι:

α) Οι συναλλαγές των περιπτώσεων α,β,γ του άρθρου 4 της ΠΟΛ.1122/7.1.2014 υποβάλλονται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου για όλο το 2016, ενώ για την περίπτωση δ’ (εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, με βάση σχετικές διατάξεις)  υποβάλλονται το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, που αφορούν.
β) Για τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Απριλίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

 

  Υποχρεώσεις Φεβρουαρίου 2017
10 Φεβ 2017
 1. 10 Φεβ 2017  Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου
 2. 10 Φεβ 2017  Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας

 

20 Φεβ 2017
 1. 20 Φεβ 2017  Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων προηγούμενου μηνός
 2. 20 Φεβ 2017  Υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήμου διαφόρων περιπτώσεων
28 Φεβ 2017 Υπ. δήλωση λογιστή

 1. 28 Φεβ 2017  Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή – φοροτεχνικού στο ΟΕΕ

 

Συγκεντρωτικές

 1. 28 Φεβ 2017  Υποβολή ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών περιόδου 2016

 

Διαβίβαση στοιχείων σε ΓΓΠΣ (ΠΟΛ.1077/2012 και ΠΟΛ.1033/2014.)

 1. 28 Φεβ 2017  Διαβίβαση στοιχείων ταμείων ασφάλισης ,Δημόσιων θεραπευτηρίων και κλινικών στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών
 2. 28 Φεβ 2017  Διαβίβαση στοιχείων (ασφαλίστρων ) από επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2016
 3. 28 Φεβ 2017  Διαβίβαση πληροφοριών από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα στην Γ.Γ.Π.Σ. από Φορείς (τράπεζες κ.λπ.) εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών (πιστωτικών ή και χρεωστικών) συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ανάληψης σε ελληνικά Α.Τ.Μ. (Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές) έτους 2016

 

ΦΠΑ

 1. 28 Φεβ 2017  Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Ιανουαρίου
 1. 28 Φεβ 2017  Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

 

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 28 Φεβ 2017  Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Δεκεμβρίου)
 2. 28 Φεβ 2017  Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Δεκεμβρίου)
 3. 28 Φεβ 2017  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Δεκεμβρίου)
 4. 28 Φεβ 2017  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Δεκεμβρίου)
 5. 28 Φεβ 2017  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Δεκεμβρίου
 6. 28 Φεβ 2017  Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα (Περιόδου Δεκεμβρίου)

 

Intrastat

 1. 28 Φεβ 2017  Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

 

 

Φόροι πλοίων

 1. 28 Φεβ 2017  Επιβολή εισφοράς επί πλοίων πρώτης κατηγορίας νηολογηθέντων υπό ελληνικήν σημαίαν
 2. 28 Φεβ 2017  Δήλωση φόρου πλοίων με ξένη σημαία, τα οποία έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών οι οποίες είναι εγκαταστημένες στην Ελλάδα
 3. 28 Φεβ 2017  Υποβολή δήλωσης και καταβολή 1/4 του φόρου πλοίων με ξένη σημαία (παραγράφου 5 του άρθρου 26 του Ν.27/1975)
 4. 28 Φεβ 2017  Δήλωση απόδοσης οικειοθελούς παροχής ναυτιλιακής κοινότητας (ν.4031/2014)

 

 

Μισθωτήρια στο taxis

 1. 28 Φεβ 2017  Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

 

 

Λοιποί φόροι

 1. 28 Φεβ 2017  Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
 2. 28 Φεβ 2017  Υποβολή δήλωσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά το μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους)
 3. 28 Φεβ 2017  Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
 4. 28 Φεβ 2017  Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

 

ΑΠΔ – ΙΚΑ

 1. 28 Φεβ 2017  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ
 2. 28 Φεβ 2017  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

 

Ετήσια  ‘Αδεια

 1. Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας)(Παράταση)

   

 

Αργίες δημοσίου για το 2017

 

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ Παρασκευή 6 Ιανουάριος 2017
25η Μαρτίου: Σαββάτο 25 Μάρτιος 2017
Καθαρά Δευτέρα Δευτέρα 27 Φεβρουάριος 2017
Μεγάλη Παρασκευή Παρασκευή 14 Απρίλιος 2017
Μεγάλο Σάββατο Σαββάτο 15 Απρίλιος 2017
Δεύτερη Μέρα του Πάσχα Δευτέρα 17 Απρίλιος 2017
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ: Δευτέρα 1 Μάιος 2017
Αγ. Πνεύματος Δευτέρα 5 Ιούνιος 2017
ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ: Τρίτη 15 Αύγουστος 2017
28η Οκτωβρίου: Σαββάτο 28 Οκτώβριος 2017
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Δευτέρα 25 Δεκέμβριος 2017
ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Τρίτη 26 Δεκέμβριος 2017
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ Δευτέρα 1 Ιανουάριος 2018

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση