Σημαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις Δεκεμβρίου 2016

/
Ημερομηνία01 Δεκ 2016
/

Επισημάνσεις:

α) Η υποβολή δήλωσης ανακεφαλαιωτικού πίνακα (vies) καθώς και η δήλωση φόρου πολυτελείας, μεταφέρεται στις 27.12.2016 από 26.12.2016, λόγω του ότι η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί  αργία για το δημόσιο  με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.1157/1981, ΦEK 126/A, και τις αποφάσεις : ΔIOΔ./Φ62/237/6260/23.7.87, ΦEK 451/B και  Αριθ.ΔΙΑΔΠ/Γ2/23321/17.1.2000  – ΦEK 89/B, σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του ΚΦΔ

β) Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2015, έχει ορισθεί με την ΠΟΛ.1274/30.12.2015, η 31η Δεκεμβρίου 2016. Ωστόσο η συγκεκριμένα ημέρα συμπίπτει με αργία (Σάββατο) και συνεπώς με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Δ., μεταφέρεται και αυτή (όπως και αρκετές ακόμα δηλώσεις παρακρατούμενων και μη  φόρων) για την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι στις 2.1.2017.

γ) Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.) για φορολογούμενους που απεβίωσαν ή μετέφεραν την κατοικία του στο εξωτερικό το 2016 (παρ. 3 άρθ. 67 ν.4172/2013) και τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών για εκδοθείσες βεβαιώσεις εντός του 2016

  Υποχρεώσεις Δεκεμβρίου 2016
12 Δεκ 2016
 1. 12 Δεκ 2016  Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου
20 Δεκ 2016
 1. 20 Δεκ 2016  Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων προηγούμενου μηνός
21 Δεκ 2016
 1. 21 Δεκ 2016  Καταβολή Δώρου Χριστουγέννων σε εργαζόμενους.
27 Δεκ 2016
 1. 27 Δεκ 2016  Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
 2. 27 Δεκ 2016  Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ
28 Δεκ 2016
 1. 28 Δεκ 2016  Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα (Περιόδου Οκτωβρίου)
30 Δεκ 2016
 1. 30 Δεκ 2016  Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Νοεμβρίου
 2. 30 Δεκ 2016  Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE
 3. 30 Δεκ 2016  Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.) για φορολογούμενους που απεβίωσαν ή μετέφεραν την κατοικία του στο εξωτερικό το 2016 (παρ. 3 άρθ. 67 ν.4172/2013)
 4. 30 Δεκ 2016  Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.) που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών για εκδοθείσες βεβαιώσεις εντός του 2016
  Υποχρεώσεις Δεκεμβρίου 2016 οι οποίες μεταφέρονται στις αρχές Ιανουαρίου 2017 λόγο αργίας
2 Ιαν 2017 Βεβαιώσεις

(31 Δεκ 2016) — 2 Ιαν 2017  Υποβολή βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2015

 

ΑΠΔ – ΙΚΑ

 1. (31 Δεκ 2016) — 2 Ιαν 2017 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
 2. (31 Δεκ 2016) — 2 Ιαν 2017 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

 

Λοιποί φόροι

 1. (31 Δεκ 2016) — 2 Ιαν 2017 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα
 2. (31 Δεκ 2016) — 2 Ιαν 2017 Υποβάλλεται δήλωσης και καταβάλλεται ο φόρος Ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 3ου τριμήνου (Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου)
 3. (31 Δεκ 2016) — 2 Ιαν 2017 Υποβολή δήλωσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά το μήνα Οκτώβριο)
 4. (31 Δεκ 2016) — 2 Ιαν 2017 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

Μισθωτήρια στο taxis

 1. (31 Δεκ 2016) — 2 Ιαν 2017 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. (31 Δεκ 2016) — 2 Ιαν 2017 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Οκτωβρίου)
 2. (31 Δεκ 2016) — 2 Ιαν 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Οκτωβρίου)
 3. (31 Δεκ 2016) — 2 Ιαν 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Οκτωβρίου
 4. (31 Δεκ 2016) — 2 Ιαν 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Οκτωβρίου)
 5. (31 Δεκ 2016) — 2 Ιαν 2017 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Οκτωβρίου)

 

 
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση