Σημαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις μηνός Νοεμβρίου 2016

/
Ημερομηνία01 Νοέ 2016
/

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Νοεμβρίου 2016 προς ενημέρωση των συναδέλφων.

Επισημάνσεις:

α) Ετήσιος πίνακας προσωπικού μετά την παράταση που έχει δοθεί υποβάλλεται έως την 15η.11.2016.

β) Οι υποχρεώσεις οι οποίες λήγουν στις 20 Νοεμβρίου παρατείνονται στην επόμενη εργάσιμη  σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Δ.. Αντίστοιχα παρατείνεται έως την 28 Νοεμβρίου η υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων η οποία βάσει της ΠΟΛ.1012/3.1.2014 υποβάλλεται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.(Σάββατο 27.11.2016)

γ) Η υποχρέωση πληρωμής αγγελιόσημου καλύπτει την περίοδο 1/9/2016 έως και 15.9.2016. Μετά τις 15.9.2016 δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση αυτή λόγω κατάργησης του αγγελιόσημου.

δ) Προσοχή!! Διόρθωση αποκλίσεων εξόδων (συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών)  έως 30.11.2016

 

  Υποχρεώσεις Νοεμβρίου 2016
10 Νοε 2016  

 1. 10 Νοε 2016  Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

 

 1. 10 Νοε 2016  Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας

 

15 Νοε 2016 Υποχρέωση  Ετήσιου πίνακα

 

 1. 15 Νοε 2016  Ετήσιος πίνακας Προσωπικού στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
21 Νοε 2016  

 1. 21 Νοε 2016  Απόδοση φόρου 3% επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου (Προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου)

 

 1. 21 Νοε 2016  Καταβολή αγγελιόσημου υπέρ ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ

 

 1. 21 Νοε 2016  Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων προηγούμενου μηνός

 

 1. 21 Νοε 2016  Υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήμου διαφόρων περιπτώσεων

 

28 Νοε 2016  

 1. 28 Νοε 2016  Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα (Περιόδου Σεπτεμβρίου)

 

 1. 28 Νοε 2016  Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.

 

 1. 28 Νοε 2016  Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ
 30 Νοε 2016 Συγκεντρωτικές καταστάσεις

 

 1. Διόρθωση των αποκλίσεων των εξόδων για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις έτους 2015

 

ΑΠΔ – ΙΚΑ

 

 1. 30 Νοε 2016  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

 

 1. 30 Νοε 2016  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

 

ΦΠΑ

 

 1. 30 Νοε 2016  Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Οκτωβρίου

 

Λοιποί φόροι

 

 1. 30 Νοε 2016  Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

 

 1. 30 Νοε 2016  Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

 

 1. 30 Νοε 2016  Υποβολή δήλωσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά το μήνα Σεπτέμβριο)

 

Μισθωτήρια στο taxis

 

 1. 30 Νοε 2016  Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

 

Παρακρατούμενοι φόροι

 

 1. 30 Νοε 2016  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Σεπτεμβρίου)

 

 1. 30 Νοε 2016  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Σεπτεμβρίου

 

 1. 30 Νοε 2016  Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Σεπτεμβρίου)

 

 1. 30 Νοε 2016  Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Σεπτεμβρίου)

 

 1. 30 Νοε 2016  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Σεπτεμβρίου)

 

Intrastat

 

 1. 30 Νοε 2016  Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

 

   

 

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση