Σημαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις μηνός Μαρτίου 2016

/
Ημερομηνία29 Φεβ 2016
/

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Μαρτίου 2016 προς ενημέρωση των συναδέλφων.

 

Υποχρεώσεις Μαρτίου 2016
4 ΜΑΡ 2016  

 1. 4 Μαρ 2016 Υποβολή δήλωσης αποθεμάτων από μικρούς οινοπαραγωγούς για τα προϊόντα των άρθρων 90 και 92 του ν. 2960/2001
10 ΜΑΡ 2016  

 1. 10 Μαρ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας

 

 1. 10 Μαρ 2016 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου
21 ΜΑΡ 2016  

 1. 21 Μαρ 2016 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων προηγούμενου μηνός

 

 1. 21 Μαρ 2016 Καταβολή αγγελιoσήμου υπέρ ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ

 

 1. 21 Μαρ 2016 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού τέλους παιγνίων πέντε (0,05) λεπτών του ευρώ, ανά στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. προηγούμενου μηνός
28 ΜΑΡ 2016  

 1. 28 Μαρ 2016 Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα (Περιόδου Ιανουαρίου)

 

 1. 28 Μαρ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.

 

 1. 28 Μαρ 2016 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ
31 ΜΑΡ 2016 ΦΠΑ

 

 1. 31 Μαρ 2016 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Φεβρουαρίου

 

Ιντραστάτ

 

 1. 31 Μαρ 2016 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

 

ΑΠΔ – ΙΚΑ

 1. 31 Μαρ 2016 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
 2. 31 Μαρ 2016 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

 

Παρακρατούμενοι φόροι

 

 1. 31 Μαρ 2016 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Ιανουαρίου)
 2. 31 Μαρ 2016 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιανουαρίου)
 3. 31 Μαρ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Ιανουαρίου)
 4. 31 Μαρ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Ιανουαρίου
 5. 31 Μαρ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιανουαρίου)

 

Λοιποί φόροι

 

 1. 31 Μαρ 2016 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
 2. 31 Μαρ 2016 Υποβάλλεται δήλωσης και καταβάλλεται ο φόρος Ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 4ου τριμήνου (Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου)

 

Φόροι πλοίων

 

 1. 31 Μαρ 2016 Έκτακτη εισφορά επι του συναλλάγματος για τις εταιρείες του άρθρου 25 του Ν 27/1975

 

Διαβίβαση στοιχείων στην ΔΗΛΕΔ (ΓΓΔΕ)

 

 1. 31 Μαρ 2016  Διαβίβαση στοιχείων από από ιδιωτικά θεραπευτήρια προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2015

 

 1. 31 Μαρ 2016 Διαβίβαση στοιχείων από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2015

 

 1. 31 Μαρ 2016 Διαβίβαση στοιχείων από εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2015

 

 1. 31 Μαρ 2016 Διαβίβαση στοιχείων από εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2015.

 

 1. 31 Μαρ 2016 Διαβίβαση στοιχείων από από εταιρείες ύδρευσης προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2015.

 

Μισθωτήρια στο taxis

 

 1. 31 Μαρ 2016 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

 

 

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση