Σημαντικές υποχρεώσεις την 30η και 31η Δεκεμβρίου 2015

/
Ημερομηνία21 Δεκ 2015
/

Φορολογία εισοδήματος

Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης χωρίς κυρώσεις από τους εκμισθωτές που δεν δήλωσαν το εισόδημά τους ως εισόδημα από δικαιώματα, αλλά ως εισόδημα από ενοίκια σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις αποφάσεις : ΠΟΛ.1213/22.9.2015 και ΠΟΛ.1229/15.10.2015

Δήλωση γονικής παροχής και δήλωση δωρεάς χρημάτων για κάλυψη αντικειμενικών δαπανών φορολογικού έτους 2015. Στις περιπτώσεις που δίνονται χρηματικά ποσά από τους γονείς (ως γονική παροχή) προς τα τέκνα τους, τότε τα τέκνα δύνανται με τα ποσά αυτά να καλύψουν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 του ν. 4172/2013. Όμως, σύμφωνα με ρητή διάταξη του άρθρου 34 (παρ. 2 περ. στ’), τα ποσά των γονικών παροχών μπορούν να ληφθούν υπόψη για κάλυψη των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, μόνο όταν η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη (βλ. και ΠΟΛ.1076/26.3.2015).
Στις περιπτώσεις που δίνονται χρηματικά ποσά από διάφορους συγγενείς ή τρίτους (εξωτικούς) σε κάποιο φορολογούμενο, τότε ο δωρεοδόχος, αυτός δηλαδή που λαμβάνει το χρηματικό ποσό, δύνανται με το ποσό αυτό να καλύψει δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 του ν. 4172/2013. Όμως, σύμφωνα με ρητή διάταξη του άρθρου 34 (παρ. 2 περ. στ’), τα ποσά των δωρεών αυτών μπορούν να ληφθούν υπόψη για κάλυψη των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, μόνο όταν η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη (βλ. και ΠΟΛ.1076/26.3.2015). (Δείτε αναλυτικά το σχετικό άρθρο του κόμβου.

Υποβολή έως 31.12.2015 τροποποιητικών δηλώσεων στις ΔΟΥ χωρίς πρόστιμο, για αναδρομικά προηγούμενων ετών από μισθούς ή συντάξεις. [Σχετική απόφαση ΠΟΛ.1088/17.4.2015. Επίσης δείτε το σχετικό άρθρο που είχε αναρτηθεί παλαιότερα στον κόμβο Τροποποιητική δήλωση με αναδρομικά προηγουμένων ετών από μισθούς ή συντάξεις ].

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων με λήξη φορολογικού έτους την 30η Ιουνίου 2015 [σχετική διάταξη άρθρου 68 του ΚΦΕ]

 

Κεφαλαίου

Η αίτηση για την αναστολή πληρωμής του ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν.4223/2013. [Σχετική απόφαση 1212/24.9.2014]

ΦΠΑ

Υποχρεώσεις από τους εργολάβους μεγάλων έργων που έχουν ήδη εκδώσει φορολογικά στοιχεία χωρίς ΦΠΑ, να εκδώσουν τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία, να ανακαλέσουν τις τυχόν αιτήσεις επιστροφής που έχουν κάνει, να υποβάλουν τις τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβάλουν τον οφειλόμενο φόρο ο οποίος προκύπτει από τα συμπληρωματικά στοιχεία έως και 31.12.2015 χωρίς τόκους, επιβαρύνσεις ή άλλες κυρώσεις. [Σχετική απόφαση- ΠΟΛ.1264/17.12.2015]

Έως 30.12.2015. Υποβολή δήλωσης για επανένταξη στο απαλλασσόμενο καθεστώς οντοτήτων που ασχολούνται με την ιδιωτική εκπαίδευση και οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.4336/2015 και 4334/2015.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν.4346/2015. Οι υποκείμενοι που πραγματοποιούν πράξεις που εμπίπτουν στην περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (ΦΠΑ στην εκπαίδευση) έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α. Να υποβάλουν δήλωση μεταβολών έως 30.12.2015 για την ένταξή τους στο απαλλασσόμενο καθεστώς ΦΠΑ από 20.7.2015, εφόσον διενεργούν αποκλειστικά απαλλασσόμενες πράξεις και από την ημερομηνία αυτή είχαν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
β. Να εκδώσουν πιστωτικά φορολογικά στοιχεία για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αντισυμβαλλομένους τους, στην περίπτωση που έχουν εκδώσει αρχικά ή συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία που έχουν επιβαρυνθεί με ΦΠΑ για πράξεις που πραγματοποιήθηκαν από 20.7.2015 έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. Στην περίπτωση που ο λήπτης του αρχικού ή συμπληρωματικού φορολογικού στοιχείου είναι μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, απαιτείται η υπογραφή του λήπτη του στοιχείου στο σώμα αυτού, αναγράφοντας τα παρακάτω στοιχεία του λήπτη: ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και ημερομηνία υπογραφής.

Δήλωση και καταβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ μηνός Νοεμβρίου

 

Λοιπές

Προθεσμία εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής

Τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών έτους 2014 [σχετική απόφαση ΠΟΛ.1022/7.1.2014]

Υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης έτους 2015 (Πόθεν έσχες) [Σχετική διάταξη παράγραφος 2 άρθρου 1 ν.3213/2003]

Υποβολή αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ, ενόψει της επιμήκυνσης των δανείων που οι ανωτέρω έλαβαν από πιστωτικά ιδρύματα [Σχετική διάταξη οικ.19068/819/4.5.2015]

Υποβολή τιμοκαταλόγου διαφημίσεων

Δήλωση intrastat.

Πληρωμή τελών κυκλοφορίας 2016

 

Εργατικά ασφαλιστικά

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

Υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων εργοδοτών Ε.Τ.Ε.Α.

Υποχρέωση από τους εργοδότες χορήγησης στους εργαζόμενους έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015 του υπολοίπου της αδείας που αναλογεί στον κάθε εργαζόμενο έστω κι αν ακόμη δεν έχει ζητηθεί από αυτούς. Σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια) υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτούς αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100% (Σχετική διάταξη άρθρου 1 του Ν.3302/2004).

Προθεσμία πληρωμής εισφορών ΟΓΑ πρώτου εξαμήνου 2015 και πληρωμή των τριμηνιαίων – εξαμηνιαίων δόσεων των παλαιών ρυθμίσεων.

 

Παρακρατούμενοι φόροι και τέλη

Δήλωση και πληρωμή όλων των παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ, φόρο επιχειρηματικής δραστηριότητας, φόρου 3% στο εισόδημα εργοληπτών κλπ) μηνός Οκτωβρίου 2015 [Προσοχή οι δηλώσεις που αφορούν παρακράτηση φόρου από μερίσματα, τόκους, και δικαιώματα, μηνός Οκτωβρίου υποβάλλεται τρείς ημέρες πριν το τέλος του Δεκεμβρίου, ενώ η πληρωμή μπορεί να γίνει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

Δήλωση και πληρωμή φόρου ασφαλίστρων στα έσοδα 3ου τριμήνου

Σημείωση: Οι ανωτέρω προθεσμίες έχουν παρατεθεί με βάση όσα ισχύουν μέχρι σήμερα

Πηγή: www.taxheaven.gr

 

Αφήστε μια απάντηση