Σημαντικές μεταβολές στην υποβολή στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. από διάφορους τους φορείς

/
Ημερομηνία03 Μαρ 2015
/

Με την απόφαση ΠΟΛ.1054/2.3.2015 επέρχονται σημαντικές μεταβολές αναφορικά με την υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται από διάφορους φορείς (τράπεζες, ΔΕΚΟ, κλπ) προς την ΓΓΠΣ. Μεταβάλλονται επίσης και οι περίοδοι υποβολής σε κάποιες περιπτώσεις.

Συνοπτικά οι μεταβολές είναι οι ακόλουθες:

α) Στα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών οι οποίοι εμφανίζουν συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης και πίστωσης αθροιστικά μεγαλύτερη των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, το ποσό πλέον μεταβάλλεται στα 100.000 ευρώ. Ενώ πλέον αποστέλλονται στοιχεία εφόσον  η συνολική πίστωση ή η συνολική χρέωση είναι πάνω από αυτό το ποσό.

β) Στα στοιχεία που αποστέλλονται από τράπεζες και αφορούν το χαρτοφυλάκιο των φυσικών προσώπων, το ποσό αναπροσαρμόζεται πλέον σε 200.000 ευρώ (από 100.000), ενώ εξετάζεται πλέον και το προηγούμενο έτος από το έτος αναφοράς.

γ) Στα στοιχεία που αποστέλλουν οι τράπεζες προς την Γ.Γ.Π.Σ. προστίθενται επιπλέον και:

 Στοιχεία που αφορούν σε μερίσματα, που διανεμήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
 Στοιχεία που αφορούν σε χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας.

Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι με την νέα απόφαση υποχρεούνται να στέλνουν στοιχεία προς την Γ.Γ.Π.Σ. και τα ΕΛΤΑ, καθώς και τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ).

Δίνεται παράταση μέχρι το τέλος Μαΐου 2015 (σ.σ. η προηγουμένως η προθεσμία ήταν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου), για τα στοιχεία που στέλνουν οι τράπεζες και τα οποία αφορούν:

1.1.β:  Στοιχεία που αφορούν σε δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης, μεγαλύτερη των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
1.1.γ : Χαρτοφυλάκιο φυσικών προσώπων που αφορά σε κινητές αξίες, με ημερομηνία 31/12 τόσο έκαστου ημερολογιακού έτους αναφοράς όσο και του αμέσως προηγούμενου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

Ταυτόχρονα, μέχρι την ίδια περίοδο για τις δύο ανωτέρω αποστολές στοιχείων (1.1.β. και 1.1.γ.) μπορούν να σταλούν και τα στοιχεία των ετών 2013 και 2014.

Αντίστοιχα, η υποβολή από τις τράπεζες, κ.λπ. στοιχείων που αφορούν σε χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας (περίπτωση 1.1.ε της ΠΟΛ), πρέπει να γίνει έως 31.3.2015.

Τέλος, οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης δεν στέλνουν πλέον το περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους πελάτες τους για την ωφέλεια της μείωσης του φόρου από ιατρικές δαπάνες, αλλά στέλνουν τα στοιχεία των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας που συνάφθηκαν από του πελάτες τους.

Προτείνουμε στους ενδιαφερόμενους να μελετήσουν με προσοχή την κωδικοποιημένη απόφαση.

Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση