Ρυθμίσεις οφειλών έως 14.8.2017 χωρίς βεβαίωση εκτιμητή, εγγυήσεις-εμπράγματες ασφάλειες και έκθεση βιωσιμότητας διακανονισμού

/
Ημερομηνία16 Μαρ 2017
/

Ενόψει της δυνατότητας που βρίσκεται σε εξέλιξη, υποβολής δηλώσεων οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων παρελθόντων ετών βάσει των άρθρων 57 έως 61 του ν.4446/2016 που μπορούν να υποβληθούν έως 31.5.2017, για τις περιπτώσεις που προκύπτουν μεγάλα ποσά που οι φορολογούμενοι θελήσουν να τα υπαγάγουν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών, εκτός της δυνατότητας που αναλύσαμε στο σχετικό άρθρο «μέχρι και σε 24 δόσεις μπορούν να ρυθμιστούν οι οφειλές από τα αδήλωτα εισοδήματα», θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε και τα παρακάτω:

 

Με τις περιπτώσεις 10 και 13 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις περί ρυθμίσεων του άρθρου 43 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 του ν. 4152/2013.
Συγκεκριμένα, επήλθε αναστολή εφαρμογής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του ν.4336/2015 (σ.σ. 14.8.2015) των:

α) περ.  γ’ της παρ. 2 του άρθ. 43 του ν.4174/2013 στην οποία αναφέρονται:

«γ) ανάλογα με το ύψος των φορολογικών οφειλών για τις οποίες υποβάλλει αίτηση ένταξης σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών:
αα) για φορολογικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αποδεικτικά στοιχεία για τη δυνατότητα καταβολής των μηνιαίων δόσεων,

ββ) για φορολογικές οφειλές άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται, αφενός, η προσωρινή οικονομική του αδυναμία και, αφετέρου, η δυνατότητα τήρησης των όρων του προγράμματος ρύθμισης οφειλών ή

γγ) για φορολογικές οφειλές άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, εγγυήσεις ή άλλο εμπράγματο βάρος.»

και

β) η υποπερίπτωση γ’ της περίπτωσης 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α’ του άρθ. πρώτου του ν.4152/2013 στην οποία αναφέρονται:

«γ) αν οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, η προσκόμιση στοιχείων από τα οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθμισης, με υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιμητή. Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, πέραν της τήρησης των οριζόμενων στο προηγούμενο εδάφιο προϋποθέσεων απαιτείται η πρόσθετη παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για το σύνολο αυτών. Ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίσει την αξία της προσφερόμενης διασφάλισης.»

 

Έως την παραπάνω ημερομηνία (σ.σ. 14.8.2017), για την ένταξη σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής φορολογικών[1] οφειλών βάσει των διατάξεων του ν.4152/2013 (πάγιας ρύθμισης) και του ν.4174/2013 απαιτούνται μόνο, αναλυτική δήλωση των εισοδημάτων, περιουσιακών στοιχείων και οφειλών σε τρίτους καθώς και η υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων της τελευταίας πενταετίας.

————————
[1] Αναστολή για δύο (2) έτη (σ.σ. έως 14.8.2017) έχει δοθεί και στην εφαρμογή των εδαφίων ββ’ και γγ’ της περίπτωσης 2, της υποπαρ. ΙΑ.1, της παραγ. ΙΑ, του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, ως προς τις προϋποθέσεις βεβαίωσης από ανεξάρτητο τρίτο φορέα, παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας, καθώς και της βιωσιμότητας του διακανονισμού,  που αφορά στην πάγια ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (βάσει της περ. 1α, της υποπαρ. Ε.1, της παρ. Ε, του άρθρου 2, του νόμου 4336/2015).
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση