Π.Κ. 7/29.9.2015 Παράταση χρόνου ισχύος της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014

/
Ημερομηνία30 Οκτ 2015
/

Π.Κ. 7/29.9.2015
Παράταση χρόνου ισχύος της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014

Π.Κ. 7/29.9.15

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014

Στην Αθήνα, σήμερα 29η Σεπτεμβρίου 2015, μεταξύ αφενός των εργοδοτικών οργανώσεων Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε., που συμβάλλονται στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και αφετέρου της Γ.Σ.Ε.Ε., όλων νομίμως εκπροσωπούμενων αντίστοιχα από τους υπογράφοντες, συμφωνούνται τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1°

Κατ’ εφαρμογή τής διάταξης του εδαφίου β’ του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014 (Π.Κ. 3/26-3-2014) παρατείνεται, με τους ίδιους, στο σύνολο τους, όρους, η ισχύς της ΕΓΣΣΕ 2014 από τη λήξη της συμβατικής ισχύος της μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

ΑΡΘΡΟ 2°

Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητώς συμφωνούν ότι, εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. με οποιονδήποτε τρόπο αρθεί οποιαδήποτε περιοριστική διάταξη, που έχει επιβληθεί με νομοθετική παρέμβαση στο περιεχόμενο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2011-2012, τότε θα ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
 
 
Για τη Γ.Σ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Ι. Παναγόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας
Ν. Κιουτσούκης

Για τον Σ.Ε.Β.

Ο Πρόεδρος
Θ. Φέσσας

Ο Αντιπρόεδρος
Κ. Μπίτσιος

Για τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Γ. Καββαθάς

Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Κουράσης

Για την Ε.Σ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Β. Κορκίδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Καρανίκας

Για τον Σ.Ε.Τ.Ε.

Ο Πρόεδρος
Αν. Ανδρεάδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Βερνίκος
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση