Πώς θα υπολογίζονται οι εισφορές για την εφάπαξ παροχή του νέου ασφαλιστικού

/
Ημερομηνία27 Οκτ 2016
/

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τον υπολογισμό των εισφορών της εφάπαξ παροχής, για τους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους των οποίων η εισφορά δεν προκύπτει ως ποσοστό επί ασφαλιστικής κατηγορίας.

Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας
Για την εφαρμογή του τρόπου υπολογισμού της εφάπαξ παροχής, όπως προβλέπεται από την υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης α της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016 (Α’ 85) όπως ισχύει, στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους των Τομέων Πρόνοιας Υγειονομικών,
Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών,
Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών,
Πρόνοιας Συμβολαιογράφων και
Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του E.T.A.A.,
των Τομέων Πρόνοιας των Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών,
Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης και
Πρόνοιας Ιδιοκτητών,
Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και
του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ.,

των οποίων η εισφορά δεν προκύπτει ως ποσοστό επί ασφαλιστικής κατηγορίας, ορίζονται τα κάτωθι:
α. Ως ποσοστό εισφοράς θεωρείται το ποσοστό 4%
β. Καθορίζονται ανά Τομέα ασφαλιστικές κατηγορίες για την κατάταξη των ασφαλισμένων σ’ αυτές, καθώς και μηνιαίο εισόδημα για την κάθε ασφαλιστική κατηγορία, όπως περιγράφονται αναλυτικά στα ακόλουθα άρθρα της παρούσας απόφασης.
Τομέας Πρόνοιας Υγειονομικών ΕΤΑΑ
α) Στον Τομέα Πρόνοιας Υγειονομικών του ΕΤΑΑ καθορίζεται η ασφαλιστική κατηγορία Υ1.
β) Όλοι οι ασφαλισμένοι του Τομέα κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή.
γ) Ως μέσο μηνιαίο εισόδημα για την ανωτέρω ασφαλιστική κατηγορία Υ1 ορίζεται το ποσό των 107,92 €.
Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών ΕΤΑΑ

α) Στον Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ καθορίζονται οι παρακάτω
ασφαλιστικές κατηγορίες:
Ασφαλιστική κατηγορία ΔΑ1
Ασφαλιστική κατηγορία ΔΑ2
Ασφαλιστική κατηγορία ΔΑ3
Ασφαλιστική κατηγορία ΔΑ4
Ασφαλιστική κατηγορία ΔΑ5

β) Οι ασφαλισμένοι του Τομέα, αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, κατατάσσονται στις ως άνω ασφαλιστικές κατηγορίες ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.
-Οι ασφαλισμένοι με μέχρι δύο (2) έτη ασφάλισης στον Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία ΔΑ1
-Οι ασφαλισμένοι με 2 έως 5 έτη ασφάλισης στον Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία ΔΑ2
-Οι ασφαλισμένοι με 5 έως 10 έτη ασφάλισης στον Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία ΔΑ3
-Οι (προ της 1-1-1993) ασφαλισμένοι με 10 έτη ασφάλισης και πάνω στον Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία ΔΑ4
-Οι (μετά την 1-1-1993) ασφαλισμένοι με 10 έτη ασφάλισης και πάνω στον Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία ΔΑ5

γ) Το μηνιαίο εισόδημα (ΜΕ) για μηνιαία εισφορά 4% σε κάθε ασφαλιστική κατηγορία, υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο :
ΜΕ = Ετήσια εισφορά * 35% * 25/12
Ως ετήσια εισφορά θεωρείται η ισχύουσα του έτους για την αντίστοιχη ασφαλιστική κατηγορία.


Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών ΕΤΑΑ

α) Στον Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών του ΕΤΑΑ καθορίζεται η ασφαλιστική κατηγορία ΔΕ1.

β) Όλοι οι ασφαλισμένοι του Τομέα κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή.

γ) Ως μέσο μηνιαίο εισόδημα για την ανωτέρω ασφαλιστική κατηγορία ΔΕ1 ορίζεται το ποσό των 1.028 € (χιλίων είκοσι οκτώ ευρώ).
 

Τομέας Πρόνοιας Συμβολαιογράφων ΕΤΑΑ

α) Στον Τομέα Πρόνοιας Συμβολαιογράφων του ΕΤΑΑ καθορίζεται η ασφαλιστική κατηγορία Σ1.

β) Όλοι οι αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι του Τομέα κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή.

γ) Ως μέσο μηνιαίο εισόδημα για την ανωτέρω ασφαλιστική κατηγορία Σ1 ορίζεται το ποσό των 1.550 € (χιλίων πεντακοσίων πενήντα ευρώ).

Τομέας Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ΕΤΑΑ

α) Στον Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ καθορίζονται οι παρακάτω ασφαλιστικές κατηγορίες:
Ασφαλιστική κατηγορία ΕΔΕ1 Ασφαλιστική κατηγορία ΕΔΕ2

β) Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στις ως άνω ασφαλιστικές κατηγορίες ως εξής:
Οι ασφαλισμένοι με τάξη πτυχίου ΜΕΕΠ και ΜΕΚ Α και Β υπάγονται στην ασφαλιστική κατηγορία ΕΔΕ1
Οι ασφαλισμένοι με τάξη πτυχίου ΜΕΕΠ και ΜΕΚ Γ και Δ υπάγονται στην ασφαλιστική κατηγορία ΕΔΕ2.

γ) Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία ΕΔΕ1 θεωρείται το ποσό των 304,52 € (τριακοσίων τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών).

Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία ΕΔΕ2 θεωρείται το ποσό των 383,54 € (τριακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών).
 

Τομέας Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
α) Στον Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ καθορίζονται οι παρακάτω ασφαλιστικές κατηγορίες:
Ασφαλιστική κατηγορία Ε1 Ασφαλιστική κατηγορία Ε2 Ασφαλιστική κατηγορία Ε3 Ασφαλιστική κατηγορία Ε4 Ασφαλιστική κατηγορία Ε5
β) Οι αυτοαπασχολούμενοι ασφαλισμένοι του Τομέα κατατάσσονται στις ως άνω ασφαλιστικές κατηγορίες ανάλογα με τα έτη ασφάλισης:
Οι ασφαλισμένοι με μέχρι ένα (1) έτος ασφάλισης στον Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία Ε1
Οι ασφαλισμένοι με 1 έως 5 έτη ασφάλισης στον Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία Ε2
Οι ασφαλισμένοι με 5 έως 10 έτη ασφάλισης στον Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία Ε3
Οι ασφαλισμένοι με 10 έως 20 έτη ασφάλισης στον Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία Ε4
Οι ασφαλισμένοι με 20 έτη ασφάλισης στον Τομέα και πάνω, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία Ε5.
γ) Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε1 θεωρείται το ποσό των 1.250 € (χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ)
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε2 θεωρείται το ποσό των 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ)
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε3 θεωρείται το ποσό των 1.875 € (χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ)
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε4 θεωρείται το ποσό των 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ)
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε5 θεωρείται το ποσό των 2.500 € (δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ)

Τομέας Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

α) Στον Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καθορίζονται οι παρακάτω ασφαλιστικές κατηγορίες:
Ασφαλιστική κατηγορία Ε1
Ασφαλιστική κατηγορία Ε2
Ασφαλιστική κατηγορία Ε3
Ασφαλιστική κατηγορία Ε4
Ασφαλιστική κατηγορία Ε5

β) Οι αυτοαπασχολούμενοι ασφαλισμένοι του Τομέα κατατάσσονται στις ως άνω ασφαλιστικές κατηγορίες ανάλογα με τα έτη ασφάλισης:
Οι ασφαλισμένοι με μέχρι ένα (1) έτος ασφάλισης στον Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία Ε1
Οι ασφαλισμένοι με 1 έως 5 έτη ασφάλισης στον Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία Ε2
Οι ασφαλισμένοι με 5 έως 10 έτη ασφάλισης στον Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία Ε3
Οι ασφαλισμένοι με 10 έως 20 έτη ασφάλισης στον Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία Ε4
Οι ασφαλισμένοι με 20 έτη ασφάλισης στον Τομέα και πάνω, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία Ε5
γ) Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε1 θεωρείται το ποσό των 1.250 € (χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ)
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε2 θεωρείται το ποσό των 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ)
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε3 θεωρείται το ποσό των 1.875 € (χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ)
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε4 θεωρείται το ποσό των 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ)
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε5 θεωρείται το ποσό των 2.500 € (δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ)


Τομέας Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

α) Στον Τομέα Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καθορίζεται η ασφαλιστική ΙΕ1.

β) Όλοι οι αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι του Τομέα κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή.

γ) Ως μέσο μηνιαίο εισόδημα για την ανωτέρω ασφαλιστική κατηγορία Σ1 ορίζεται το ποσό των 495,94 € (τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών).
 

Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών ΤΑΠΙΤ

α) Στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑΠΙΤ καθορίζονται οι παρακάτω ασφαλιστικές κατηγορίες:
Ασφαλιστική κατηγορία Π1
Ασφαλιστική κατηγορία Α1

β) Οι προπονητές ασφαλισμένοι του Τομέα κατατάσσονται στην ασφαλιστική κατηγορία Π1.
Οι αναβάτες ασφαλισμένοι του Τομέα κατατάσσονται στην ασφαλιστική κατηγορία Α1.

γ) Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Π1 θεωρείται το ποσό των 1.536,11 € (χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ και έντεκα λεπτών).
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Α1 θεωρείται το ποσό των 1.328,21 € (χιλίων τριακοσίων είκοσι ευρώ και είκοσι ένα λεπτών).

 

Αφήστε μια απάντηση