Πως θα υποβληθούν οι δηλώσεις εισοδήματος ν.π. με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίσε εντός του 2013 και έληξε εντός του 2014

/
Ημερομηνία16 Απρ 2015
/

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ μετά και το αντίστοιχο δελτίο τύπου της ΓΓΔΕ η απόφαση ΠΟΛ.1085/15.4.2015 η οποία προβλέπει την παράταση των δηλώσεων των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2013 και λήξη της υπερδωδεκάμηνης χρήσης εντός του έτους 2014 έως την 30η Ιουνίου 2015.

Με την πρώτη ανάγνωση δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιες δηλώσεις εισοδήματος αφορά αυτή η παράταση γι’ αυτό παραθέτουμε τις σχετικές διατάξεις και τις απαραίτητες διευκρινίσεις επί του θέματος.

-> Τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 είναι τα ακόλουθα:

«[…] 4.Σε φόρο υπόκεινται επίσης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α’).[…]»

-> Τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 είναι τα ακόλουθα:

«[…]α) Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες.
β) Οι δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα .
γ) Οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους.
δ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων.
ε) Οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.
στ) Οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες.[…]»

-> Σύμφωνα με την περίπτωση γ του άρθρου 64 του ν.2238/1994 για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (O.E., E.E., κ,λπ,) ισχύουν  τα εξής:

«[…] γ) Αν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 28 και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 29, η διαχειριστική περίοδος είναι υπερδωδεκάμηνη, υποβάλλονται δύο δηλώσεις, μία για τη δωδεκάμηνη περίοδο και μία για τη μικρότερη περίοδο, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για τη δήλωση.[…]»

-> Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 ισχύουν τα ακόλουθα:

«[…] 1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 71 του νόμου αυτού ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων του άρθρου αυτού[…]».

Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι στα νομικά πρόσωπα που διανύουν υπερδωδεκάμηνη περίοδο που έχει αρχίσει πριν από την 1.1.2014, ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της, ο προσδιορισμός του εισοδήματος και η προθεσμία υποβολής των οικείων δηλώσεων για το οικ. έτος 2015, θα γίνει με βάση τις διατάξεις του ν.2238/1994.

Ομοίως και οι αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις των ανωτέρω νομικών προσώπων έπρεπε να υποβληθούν στις προθεσμίες που ορίζονταν στις διατάξεις των άρθρων 64 και 107 του ν. 2238/1994 (σ.σ. 1η Απριλίου, 15 Απριλίου, 10 Μαΐου, κ.λπ., ανάλογα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα αυτά).

Όμως, σύμφωνα με όσα αναφέρονται την απόφαση ΠΟΛ.1085/15.4.2015 οι δηλώσεις των εν λόγω νομικών προσώπων θα υποβληθούν έως την 30η Ιουνίου 2015 μαζί με όλες τις δηλώσεις των υπόλοιπων νομικών προσώπων που είχαν διαχειριστική περίοδο από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

Οι δηλώσεις αυτές -σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από το taxis- δεν θα υποβληθούν με το νέο έντυπο «Ν» που προβλέπεται από την απόφαση ΠΟΛ.1074/1.4.2015, αλλά με τα παλαιά έντυπα (Ε5 – Φ01-010 ΚΑΙ Φ.01-013).

Επίσης, να τονίσουμε ότι σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ. με απλογραφικά βιβλία), η δήλωση φορολογίας εισοδήματος που αφορά στην ελάσσονα περίοδο με έναρξη εντός του 2013, θα υποβάλλεται χειρόγραφα μέχρι την ως άνω ημερομηνία στη Δ.Ο.Υ.

Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση