Προσοχή : ΦΠΑ μέχρι Μ.Πέμπτη 28/04/2016

/
Ημερομηνία26 Απρ 2016
/

26 ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

 

α) Υποβολή από τους υπόχρεους, ανεξάρτητα από τα βιβλία που τηρούν, του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Listing) Eνδοκοινοτικών Παραδόσεων αγαθών και παρεχομένων υπηρεσιών (Φ4) καθώς επίσης και του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Eνδοκοινοτικών Aποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (Φ5) για το μήνα Μάρτιο 2016 ηλεκτρονικά μέσω ειδικού δικτύου (TAXISNET) (Α.Υ.Ο. 1091538/7452/1652/ΠΟΛ. 1127/ 25.9.2009).

β) Υποβολή δήλωσης και απόδοση του ειδικού φόρου πολυτελείας με φορολογική περίοδο το μήνα Μάρτιο 2016 (ν. 3833/2010 άρθρο 17παρ. 4).

 

27 ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

 

Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα για τις πληρωμές που έγιναν το μήνα Φεβρουάριο 2016 [ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α‘ 167), άρθρο 61 και ΠΟΛ.1012/2014].

 

28 ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

α) Yποβολή χρεωστικής – πιστωτικής – μηδενικής δήλωσης ΦΠA ηλεκτρονικά. Oι υπόχρεοι Φ.Π.A. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και το ελληνικό δημόσιο για το μήνα Μάρτιο 2016 υποβάλλουν περιοδική δήλωση ηλεκτρονικά μέσω ειδικού δικτύου TAXISNET. Εάν το ποσόφόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 30 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί στις 28.4.2016. Εάν το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου είναι μικρότερο από 30 ευρώ μεταφέρεται στην επόμενη περιοδική δήλωση. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 100 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί μέχρι 28.4.2016 ή το 50% μέχρι 28.4.2016 και το υπόλοιπο μέχρι 31.5.2016 χωρίς προσαύξηση. Επίσης η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τις περιπτώσεις που οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ λόγω τεχνικής αδυναμίας υποβολής τους μέσω του συστήματος TAXISNET ή πληρωμής τους μέσω των Τραπεζών και του συστήματος ΔΙΑΣ (άρθρο 38§1 ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1055/2.3.2001, ΠΟΛ. 1257/14.11.2001, ΠΟΛ. 1267/30.12.2011 & ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015).

β) Yποβολή χρεωστικής – πιστωτικής – μηδενικής δήλωσης ΦΠA ηλεκτρονικά από τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία με βάση τα απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα (απλογραφικά) ή δεν είναι υποχρεωμένοι στην τήρηση βιβλίων για το α΄ τρίμηνο του 2016 μέσω ειδικού δικτύου TAXISNET. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο

από 30 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί στις 28.4.2016. Εάν το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου είναι μικρότερο από 30 ευρώ μεταφέρεται στην επόμενη περιοδική δήλωση. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 100 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί μέχρι 28.4.2016 ή το 50% μέχρι 28.4.2016 και το υπόλοιπο μέχρι 31.5.2016 χωρίς προσαύξηση. Επίσης η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τις περιπτώσεις που οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ λόγω τεχνικής αδυναμίας υποβολής τους μέσω του συστήματος TAXISNET ή πληρωμής τους μέσω των Τραπεζών και του συστήματος ΔΙΑΣ (άρθρο 38§1 ν.2859/2000, ΠΟΛ. 1055/2.3.2001, ΠΟΛ. 1257/14.11.2001, ΠΟΛ. 1267/ 30.12.2011 & ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015).

β) Yποβολή χρεωστικής – πιστωτικής – μηδενικής δήλωσης ΦΠΑ για το μήνα Μάρτιο 2016 από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων που τηρούν βιβλία απλογραφικά ή διπλογραφικά. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 30 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί στις 28.4.2016. Εάν το

υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου είναι μικρότερο από 30 ευρώ μεταφέρεται στην επόμενη περιοδική δήλωση. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 100 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί μέχρι 28.4.2016 ή το 50% μέχρι 28.4.2016 και το υπόλοιπο μέχρι 31.5.2016 χωρίς προσαύξηση (άρθρο 38§1 ν. 2859/2001).

γ) Οι υπόχρεοι ΦΠΑ που τηρούν διπλογραφικά βιβλία καταβάλλουν το υπόλοιπο 50% του φόρου της δήλωσης ΦΠΑ που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μέχρι και τις 31.03.2016 για το μήνα Φεβρουάριο 2016 χωρίς προσαύξηση.

δ) Υποβολή ηλεκτρονικά της στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) για το μήνα Μάρτιο 2016.

 

 

Πηγή: www.forologikanea.gr

Αφήστε μια απάντηση