Προσοχή! – Υποχρέωση υποβολής καταλόγων υπόχρεων πόθεν έσχες από τις εταιρείες, κ.λπ.

/
Ημερομηνία04 Αυγ 2017
/

Θεσμικό πλαίσιο

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά με τις εγκυκλίους 52/Γ/2.6.2016, αλλά και 354/Γ/2017/28.6.2017, οι αρμόδιες υπηρεσίες διοίκησης/διοικητικού/προσωπικού των φορέων στους οποίους υπάγονται οι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) προς την Γ’ Μονάδα της «Αρχής» για το έτος 2017 (χρήση 2016) υποχρεούνται να αναρτήσουν, ηλεκτρονικά, μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος «ΠΟΘΕΝ», τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 3213/2003 κατάλογο των ελεγχόμενων προσώπων και στη συνέχεια να τον οριστικοποιήσουν προκειμένου να κοινοποιηθεί στο αρμόδιο όργανο ελέγχου.

Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει υπόχρεους, που απέκτησαν, κατέχουν ή απώλεσαν την ιδιότητα του υπόχρεου στην προηγούμενη χρήση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η μη ύπαρξη υπόχρεων πρέπει να δηλώνεται ηλεκτρονικά με την οριστικοποίηση μηδενικού καταλόγου από πιστοποιημένο χρήστη του φορέα.

Στις αρμόδιες υπηρεσίες διοίκησης/διοικητικού/προσωπικού των φορέων στους οποίους υπάγονται οι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) προς την Γ’ Μονάδα της «Αρχής»  εμπίπτουν Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού, καθώς και εταιρείες οποιαδήποτε νομικής μορφής (Α.Ε., Ε.Π.Ε, E.E., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε.-, Ν.Π.Ι.Δ. ή άλλες περιπτώσεις).

Προκειμένου να είναι εφικτή η ανάρτηση του καταλόγου πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες διοίκησης/διοικητικού/προσωπικού των φορέων στους οποίους υπάγονται οι υπόχρεοι για υποβολή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. (εφεξής Φορείς Υπόχρεων, π.χ. Νοσοκομεία, Δήμοι, εταιρείες, κ.ο.κ.) να ορίσουν κατ’ ελάχιστον έναν υπάλληλο και έναν αναπληρωτή που να υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές (σ.σ. υπεύθυνοι επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου), οι οποίοι θα πιστοποιηθούν ως χρήστες του ηλεκτρονικού συστήματος.

 

Για ποιους υπόχρεους πρέπει να υποβληθεί κατάλογος

Η πρόσβαση στο σύστημα πραγματοποιείται από τους αρμοδίους επικοινωνίας με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet (σ.σ. βλέπε παρακάτω τη διαδικασία). Στο σύστημα, πρέπει να εισαχθεί ο κατάλογος υπόχρεων σε υποβολή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. προσώπων του έτους 2017 στον οποίο περιλαμβάνονται όσοι απέκτησαν, διατηρούσαν ή απώλεσαν ιδιότητα από 1/1/2016 έως 31/12/2016.

 

Διαδικασία υποβολής του καταλόγου

Βήμα πρώτο: Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας αποστέλλουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση pothen@hellenic-fiu.gr με τα παρακάτω στοιχεία:

 • Πλήρη Επωνυμία του Φορέα ή των Φορέων που εποπτεύουν το Φορέα Υπόχρεων (Παράδειγμα: Υπουργείο Υγείας, Υγειονομική Περιφέρεια), όπως ρητά αναγράφεται στο Μητρώο της Απογραφής για τον Δημόσιο ή στο ΓΕΜΗ για τον Ιδιωτικό Τομέα
  • Πλήρη Επωνυμία Φορέα Υπόχρεων (Παράδειγμα: Όνομα Νοσοκομείου), όπως ρητά αναγράφεται στο Μητρώο της Απογραφής για το Δημόσιο ή στο ΓΕΜΗ.
  • ΑΦΜ Φορέα Υποχρέων (Παράδειγμα: ΑΦΜ Νοσοκομείου)
  • Ταχυδρομική Διεύθυνση (Οδό, Αριθμό και Ταχυδρομικό Κώδικα) Φορέα Υποχρέων.
  • Δήμο στον οποίο υπάγεται ο φορέας Υποχρέων.
  • Νομική Μορφή φορέα Υποχρέων (Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α Βαθμού, ΟΤΑ Β Βαθμού, Ανεξάρτητη Αρχή, Εταιρεία κάθε νομικής μορφής -Α.Ε., Ε.Π.Ε., E.E., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε.-, Ν.Π.Ι.Δ. ή άλλες περιπτώσεις).
  • Ονοματεπώνυμο υπευθύνων επικοινωνίας (υπεύθυνου/αναπληρωτή) και σύνταξης καταλόγου Υπόχρεων για το Φορέα Υπόχρεων.
  • ΑΦΜ υπευθύνων επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου.
  • Διεύθυνση και Τμήμα που υπηρετούν οι υπεύθυνοι επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου.
  • Υπηρεσιακή διακριτή ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (e-mail address) για κάθε υπεύθυνο επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου (ή προσωπική δ/νση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – e-mail address-, εφόσον δεν υφίσταται υπηρεσιακό).
  • Αριθμός σταθερού υπηρεσιακού τηλεφώνου υπευθύνων επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου.
  • Ταχυδρομική διεύθυνση υπηρεσίας των υπευθύνων επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου.

 

Βήμα δεύτερο: Η υπηρεσία απαντά μέσω e-mail αναφέροντας τα εξής: «έχετε νέα υποχρέωση υποβολής καταλόγου».

Βήμα τρίτο: Στη συνέχεια, η αρμόδια υπηρεσία αποστέλλει νέο e-mail με αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο στη σχετική πλατφόρμα, αλλά και για τη διαδικασία υποβολής του καταλόγου.

Βήμα τέταρτο: Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες εισέρχονται στην πλατφόρμα και συμπληρώνουν τον κατάλογο των υπόχρεων προσώπων.

 

Κυρώσεις μη υποβολής του καταλόγου

Τυχόν παράλειψη του κατά περίπτωση αρμόδιου και υπεύθυνου να διαβιβάσει τα ως άνω στοιχεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 3213/2013 όπως ισχύει.

Προσοχή: Σύμφωνα με την 354/Γ/2017/28.6.2017 είχε οριστεί καταληκτική προθεσμία υποβολής του εν λόγω καταλόγου η 17/07/2017. Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι, όσοι δεν έχουν υποβάλει τους καταλόγους αυτούς καλό είναι να σπεύσουν έτσι ώστε να προλάβουν πριν κλείσει οριστικά η πλατφόρμα υποβολής των καταλόγων αποφεύγοντας έτσι πιθανές επιπτώσεις. Φρονούμε ότι η αρμόδια αρχή θα λάβει υπόψη της αφενός μεν, το γεγονός ότι για πρώτη φορά φέτος αυτή η υποχρέωση αφορούσε σε πάρα πολλούς υπόχρεους, αφετέρου δε, είχε δημιουργηθεί σύγχυση στους υπόχρεους φορείς (σ.σ. κυρίως εταιρείες που για πρώτη φορά ενέπιπταν στις εν λόγω διατάξεις) αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής του καταλόγου αυτού. Ευελπιστούμε η αρμόδια Αρχή να δείξει κατανόηση ώστε να μην επιβληθούν κυρώσεις σε όσους δεν προλάβουν να στείλουν τους καταλόγους.

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση