Προσοχή : Μέχρι σήμερα 29/07/2016 υποβολή ΦΠΑ – Ιntrastat

/
Ημερομηνία29 Ιούλ 2016
/

29 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Yποβολή χρεωστικής – πιστωτικής – μηδενικής δήλωσης ΦΠA ηλεκτρονικά από τους υπόχρεους. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και το Ελληνικό Δημόσιο για το μήνα Ιούνιο 2016 ηλεκτρονικά μέσω ειδικού δικτύου TAXISNET. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 30 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί στις 29.7.2016. Εάν το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου είναι μικρότερο από 30 ευρώ μεταφέρεται στην επόμενη περιοδική δήλωση. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 100 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί μέχρι 29.7.2016 ή το 50% μέχρι 29.7.2016 και το υπόλοιπο μέχρι 31.8.2016 χωρίς προσαύξηση. Επίσης η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τις περιπτώσεις που οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ λόγω τεχνικής αδυναμίας υποβολής τους μέσω του συστήματος TAXISNET ή πληρωμής τους μέσω των Τραπεζών και του συστήματος ΔΙΑΣ (άρθρο38§1 ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1055/2.3.2001, ΠΟΛ. 1257/14.11.2001, ΠΟΛ.1267/30.12.2011 &. ΑΓΓΔΕ όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ).
β) Yποβολή χρεωστικής – πιστωτικής – μηδενικής δήλωσης ΦΠA ηλεκτρονικά. από τους υπόχρεους που τηρούν απλογραφικά βιβλία για το β’ τρίμηνο του 2016. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 30 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί στις 29.7.2016. Εάν το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου είναι μικρότερο από 30 ευρώ μεταφέρεται στην επόμενη περιοδική δήλωση. Εάν το ποσό φόρου για κα-ταβολή είναι μεγαλύτερο από 100 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί μέχρι 29.7.2016 ή το 50% μέχρι 29.7.2016 και το υπόλοιπο μέχρι 31.8.2016 nχωρίς προσαύξηση (άρθρο 38§1 ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1055/2.3.2001,ΠΟΛ. 1257/14.11.2001 & ΠΟΛ. 1267/30.12.2011).
γ) Υποβολή ηλεκτρονικά της στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) για το μήνα Ιούνιο 2016.
δ) Yποβολή χρεωστικής – πιστωτικής – μηδενικής δήλωσης ΦΠΑ για το μήνα Ιούνιο 2016 από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων που τηρούν βιβλία απλογραφικά ή διπλογραφικά. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 30 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί στις 29.7.2016. Εάν το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου είναι μικρότερο από 30 ευρώ μεταφέρεται στην επόμενη περιοδική δήλωση. Εάν το ποσό φόρου για καταβολή είναι μεγαλύτερο από 100 ευρώ ο φόρος θα καταβληθεί μέχρι 29.7.2016 ή το 50% μέχρι 29.7.2016 και το υπόλοιπο μέχρι 31.8.2016 χωρίς προσαύξηση (άρθρο 38§1 ν. 2859/2001).
ε) Yποβολή δήλωσης ΦΠA από τους υπόχρεους που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016.
στ) Οι υπόχρεοι ΦΠΑ που τηρούν διπλογραφικά βιβλία καταβάλλουν το υπόλοιπο 50% του φόρου της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μέχρι και τις 30.6.2016 για το μήνα Μάιο 2016 χωρίς προσαύξηση.
ζ) Yποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠA για τους διακανονισμούς σε περίπτωση παύσης εργασιών εντός του έτους 2015. (άρθρο 33§1 ν.2859/2000 και ΠΟΛ. 1149/2015).
η) Καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

 

 

Πηγή: www.forologikanea.gr

Αφήστε μια απάντηση