ΠΟΛ.1196/3.9.2015 Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων

/
Ημερομηνία08 Σεπ 2015
/

E Ξ . ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1196/2015

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (Α΄/312), με την οποία καθορίσθηκε η προθεσμία υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2015.
  2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του Ν. 4331/2015 (Α΄/69), με την οποία παρατάθηκε έως και τις 27 Ιουλίου 2015, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2015 της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005.
  3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του τέταρτου άρθρου της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄/84), με την οποία παρατάθηκε έως και τις 26 Αυγούστου 2015, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2015 της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005.
  4. Την απόφαση της Πρωθυπουργού Υ 25/31.8.2015 (Β΄/1868) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
  5. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (Α΄/34).
  6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

  1. Η καταληκτική προθεσμία της 30ής Ιουνίου 2015 της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (Α΄/312), η οποία παρατάθηκε έως και τις 27 Ιουλίου 2015 με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του Ν. 4331/2015 (Α΄/69) και έως και τις 26 Αυγούστου 2015 με την παράγραφο 3 του τέταρτου άρθρου της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄/84), παρατείνεται εκ νέου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου 2015. Στην ίδια προθεσμία υποβάλλεται η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και την 4η Αυγούστου 2015.
  2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Τρύφων Αλεξιάδης

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση