ΠΟΛ.1108/21.5.2015 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1080/2015 (ΦΕΚ 628 Β΄) «Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)» μετά την τροποποίηση – συμπλήρωση των άρθρων 4 και 13 του Ν. 4321/2015 με τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51 Α΄/14.05.2015)

/
Ημερομηνία22 Μαΐ 2015
/

ΠΟΛ 1108/2015

(ΦΕΚ Β’ 917/21.5.2015)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1−17 του πρώτου κεφαλαίου του Ν. 4321/2015 «Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση» (ΦΕΚ 32 Α΄), όπως ισχύουν, μετά την τροποποίησή τους με: α) το άρθρο δεύτερο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (ΦΕΚ 35 Α΄) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4328/2015 ΦΕΚ 51 Α΄, β) το άρθρο 18 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ 44 Α΄) και γ) τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51 Α΄).

2. Την απόφαση Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1080/7.4.2015 (ΦΕΚ 628 Β΄) «Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄/21.3.2015)».

3. Την απόφαση Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1098/30.4.2015 (ΦΕΚ: 771Β΄/30.04.2015) «Παράταση της προθεσμίας εφάπαξ εξόφλησης μέρους της οφειλής με έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄), όπως ισχύει».

4. Την ανάγκη τροποποίησης της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1080/7.4.2015 μετά την τροποποίηση – συμπλήρωση των άρθρων 4 και 13 του Ν. 4321/2015 με τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51 Α΄/14.05.2015).

5. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ57/2015 (ΦΕΚ 256 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Όλγα− Νάντια Βαλαβάνη».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1080/7.4.2015 (ΦΕΚ 628 Β΄) «Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄/21.3.2015)» τροποποιείται / συμπληρώνεται ως εξής:

1. Μετά τo τέταρτο εδάφιο του άρθρου 2 προστίθενται δύο εδάφια, ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση της καταβολής της πρώτης δόσης της ρύθμισης με εκούσια καταβολή, αυτή δύναται να καλύπτεται και με τα αποδιδόμενα ποσά από κατασχετήρια  που έχουν επιβληθεί αποκλειστικά στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ως τρίτων, εφόσον αυτά εισπράττονται εντός της προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και δεν
πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί ή πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που τα κατασχεμένα ποσά στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας των άρθρων 30Α και 32 του Ν.Δ. 356/1974 –ΚΕΔΕ− δεν έχουν αποδοθεί, επισπεύδεται η απόδοση αυτών εντός της ανωτέρω προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών
από την υποβολή της αίτησης, με επιμέλεια του οφειλέτη».

2. Στην περίπτωση Β3) του άρθρου 3 οι λέξεις «οφειλές που είναι βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση, έχουν καταχωρισθεί μέχρι την ημερομηνία της αίτησης στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών» αντικαθίστανται με τις λέξεις
«οφειλές που είναι βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση, έχουν καταχωρισθεί μέχρι την ημερομηνία της αίτησης στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και αφορούν υποχρεώσεις ετών».

3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 8, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Κατ εξαίρεση της καταβολής της προκαταβολής με εκούσια καταβολή, αυτή δύναται να καλύπτεται και με τα αποδιδόμενα ποσά από κατασχετήρια που έχουν επιβληθεί αποκλειστικά στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ως τρίτων, εφόσον αυτά εισπράττονται εντός της
προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης – δήλωσης για προκαταβολή και για υπαγωγή της υπολειπόμενης οφειλής σε ρύθμιση και δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί ή πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που τα κατασχεμένα ποσά στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας των άρθρων 30Α και 32 του Ν.Δ. 356/1974 –ΚΕΔΕ− δεν έχουν αποδοθεί, επισπεύδεται η απόδοση αυτών εντός της ανωτέρω  προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης – δήλωσης για προκαταβολή και για υπαγωγή της υπολειπόμενης οφειλής σε ρύθμιση, με επιμέλεια του οφειλέτη».

4. Στο β΄ εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 αντικαθίστανται οι λέξεις «Σε κάθε περίπτωση» με τις λέξεις «Με την επιφύλαξη των διατάξεων των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων του άρθρου 13 του Ν. 4321/2015 και των άρθρων 2 και 8 της παρούσας περί δυνατότητας πίστωσης υπό προϋποθέσεις ποσών από κατασχετήρια που έχουν επιβληθεί αποκλειστικά στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων για την εξόφληση μέρους της οφειλής με προκαταβολή ή την κάλυψη πρώτης δόσης της ρύθμισης».

5. Από το γ΄ εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 απαλείφεται η φράση «ήτοι μετά την ενεργοποίηση αυτής με εκούσια καταβολή».

Οι παράγραφοι 1, 3, 4 και 5 της παρούσας απόφασης έχουν ισχύ από 22−3−2015, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 του Ν. 4328/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαΐου 2015

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΓΑ – ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση