Πολυνομοσχέδιο με διατάξεις για την εγγύηση των καταθέσεων, το φόρο πολυτελείας, τον Ε.Φ.Κ. στο κρασί και τα ποτά και λοιπές άλλες διατάξεις

/
Ημερομηνία19 Φεβ 2016
/

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις».

Με το νομοσχέδιο αυτό  Ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (EE L 173) περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και κωδικοποιούνται διατάξεις για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

 1. Ορίζεται το ΤΕΚΕ, ως ο αποκλειστικός φορέας του ελληνικού Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων (ΣΕΚ), του συστήματος εγγύησης επενδυτικών υπηρεσιών και ως το αρμόδιο Ταμείο Εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων.
 2. Περιγράφεται η περίπτωση κατά την οποία πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο ΣΚΚ παύσει να συμμετέχει σε αυτό και προσχωρήσει σε άλλο σύστημα εγγύησης καταθέσεων.
 3. Επαναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες εξαιρουμένων καταθέσεων από την εγγύηση και καταβολή αποζημιώσεων από το ΤΕΚΕ. Συγκεκριμένα, εξαιρούνται:
  – οι καταθέσεις των οποίων η ταυτότητα κατόχου ή δικαιούχου δεν έχει επαληθευθεί,
  – οι καταθέσεις των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης,
  – οι καταθέσεις του ΤΕΚΕ.

Καλύπτονται από την εγγύηση και καταβολή αποζημιώσεων από το ΤΕΚΕ:
– οι καταθέσεις των νομικών προσώπων που είναι συνδεδεμένα με το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα που περιέρχεται σε αδυναμία,
– οι καταθέσεις των μελών του ΔΣ, των μετόχων κ.λπ. του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που περιέρχεται σε αδυναμία και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών του.

Παραμένει στο ποσό των 100 χιλ. ευρώ το γενικό ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των καταθέσεων κάθε καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα που καλύπτεται από το ΤΕΚΕ.

Κατ’ εξαίρεση εισάγεται για καταθέσεις που προέρχονται από ορισμένες δραστηριότητες πρόσθετο όριο κάλυψης ύψους 300 χιλ. ευρώ. για μέχρι 6 μήνες από την ημέρα πίστωσης των σχετικών ποσών και εφόσον αυτά πιστώθηκαν εντός μηνός από την ημερομηνία που έλαβαν χώρα οι αναφερόμενες δραστηριότητες.

Το πρόσθετο όριο κάλυψης (300 χιλ. ευρώ) εφαρμόζεται μετά την εξάντληση του γενικού ορίου κάλυψης (100 χιλ. ευρώ) ανά καταθέτη.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατό να τροποποιούνται το όριο, η χρονική διάρκεια και το πρόσθετο όριο κάλυψης.

Επίσης με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου:

-Απαλλάσσονται του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) το κρασί και τα ποτά που παρασκευάζονται με ζύμωση (εκτός από κρασί και μπύρα), όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού. Η ισχύς της εν λόγω ρύθμισης αρχίζει από την 01.01.2016. (άρθρο 61)

– Ενσωματώνονται στον Τελωνειακό Κώδικα (ισχύουσες και σήμερα) διατάξεις για την απαλλαγή από δασμό, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας των αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται:

 1. i) στα πλαίσια διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης της Βιέννης της 18-4-1961 περί των διπλωματικών σχέσεων που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 503/70 (ΦΕΚ 108/Α’) και της Σύμβασης της Βιέννης της 24-4-1963 επί των προξενικών σχέσεων που κυρώθηκε με το Ν. 90/75 (ΦΕΚ 150/Α’), αντίστοιχα,
 2. ii) από αναγνωρισμένους στην Ελλάδα διεθνείς οργανισμούς ή τα μέλη των οργανισμών αυτών, καθώς και το προσωπικό τους, μέσα στα όρια και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις για την ίδρυσή τους ή από τις συμφωνίες για την έδρα τους.

Τα ανωτέρω αυτοκίνητα οχήματα απαγορεύεται να μεταβιβαστούν, μισθωθούν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχωρηθεί η χρήση τους πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την ατελή παραλαβή τους, χωρίς την άδεια της τελωνειακής αρχής και την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω περιοριστικού διαστήματος, τα ανωτέρω αυτοκίνητα οχήματα δύναται να μεταβιβάζονται, κατόπιν άδειας της τελωνειακής αρχής, ελεύθερα από δασμούς και φόρους.

Η καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων εντός του ανωτέρω περιοριστικού διαστήματος δεν απαιτείται στις περιπτώσεις όπου τα ανωτέρω αυτοκίνητα οχήματα, είτε μεταβιβαστούν σε άλλο δικαιούχο της ατέλειας πρόσωπο, είτε εξαχθούν σε τρίτη χώρα, είτε αποσταλούν σε άλλο κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε εγκαταλειφθούν υπέρ του Δημοσίου, είτε καταστραφούν. (άρθρο 62)

-Δίδεται με σαφήνεια η έννοια των όρου «ιδιωτική χρήση», για την χρησιμοποίηση αεροπλάνου, υδροπλάνου και ελικοπτέρου προκειμένου να επιβληθεί ο προβλεπόμενος φόρος πολυτελείας (διευκρινίζεται ότι επιβάλλεται μόνο για όσα από τα προαναφερόμενα μεταφορικά μέσα χρησιμοποιούνται για μη εμπορική δραστηριότητα). (άρθρο 63)

-Παρέχεται δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει, με απόφασή του, το ποσό της εγγύησης για την διασφάλιση της είσπραξης των επιβαρύνσεων που έχουν ανασταλεί, όσον αφορά στα εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, όταν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα. (άρθρο 64)

-Παρέχεται στους αναπήρους που έχουν παραλάβει επιβατικό αυτοκίνητο ατελώς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε περίπτωση κλοπής του, το δικαίωμα να το αντικαταστήσουν ατελώς είτε:

 1. i) καταβάλλοντας το οφειλόμενο για το κλαπέν αυτοκίνητο τέλος ταξινόμησης σε περίπτωση που δεν έχουν παρέλθει επτά (7) έτη από την ημερομηνία ατελούς παραλαβής του μέχρι την κλοπή, είτε
 2. ii) χωρίς την καταβολή τέλους ταξινόμησης για το κλαπέν αυτοκίνητο σε περίπτωση κλοπής μετά την πάροδο επτά (7) ετών (δηλ. μετά την τελωνειακή αποδέσμευση) από την παραλαβή του. (άρθρο 65)

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

 

Αφήστε μια απάντηση