Ποιες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών ισχύουν σήμερα και πως γίνεται η επανένταξη στην ρύθμιση των 100 δόσεων

/
Ημερομηνία16 Σεπ 2016
/

Επιμέλεια : Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Με αφορμή την απάντηση επίκαιρης ερώτησης στην βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών Κο Τρ.Αλεξιάδη υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους τι ισχύει, τόσο για για την επανένταξη στις ρυθμίσεις των 100 δόσεων (για τις ασφαλιστικές και τις φορολογικές οφειλές) όσο και για τις ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα και στις οποίες μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές.

Ι. Επανένταξη στην ρύθμιση των 100 δόσεων

Το ζήτημα της δυνατότητας επανένταξης στις ρυθμίσεις των 100 δόσεων για οφειλές τόσο σε ασφαλιστικά ταμεία όσο και στη φορολογική Διοίκηση μας έχει απασχολήσει από παλαιότερα. Θεωρήσαμε σκόπιμο να συγκεντρώσουμε εκ νέου όσα ισχύουν για το εν λόγω θέμα ώστε να ενημερωθούν επαρκώς όλοι οι συνάδελφοι.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δίνεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα διατήρησης (επανένταξης) των απολεσθεισών ρυθμίσεων που προβλέπονται στο ν.4321/2015 για την τμηματική καταβολή ασφαλιστικών ή φορολογικών οφειλών.

Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα:


► Επανένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων οφειλετών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Κ.Ε.Α.Ο.

Δυνατότητα ενταγμένων οφειλετών στη συνέχιση απολεσθείσας ρύθμισης οφειλών δίνεται στην περίπτωση μη καταβολής άλλων, πλην των τρεχουσών εισφορών, ασφαλιστικών οφειλών που προέκυψαν μετά την υπαγωγή σ’ αυτήν. Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται απώλεια ρύθμισης παρά την αποδεδειγμένη πρόθεση του οφειλέτη για τη διατήρησή της και οφειλόμενη σε γεγονός που δεν άπτεται των ευθυνών του, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση των επιβληθέντων προστίμων, οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε επαναφορά των εν λόγω ρυθμίσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται με αίτησή τους σ’ αυτές, οι οποίες θα διαπιστώσουν και εφαρμόσουν τις απαραίτητες διευθετήσεις, για την επαναφορά των ρυθμίσεων .

► Επανένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε.

Δυνατότητα στη συνέχιση απολεσθείσας ρύθμισης οφειλών, ενταγμένων οφειλετών, δίνεται στην περίπτωση αποδεδειγμένης πρόθεσης εμπρόθεσμης καταβολής (εμπρόθεσμη συναλλαγή) της εισφοράς ή δόσης/ων που προκάλεσαν την διακοπή και η αιτία που προκάλεσε το διακοπτικό γεγονός, συνδέεται με λάθη, παραλείψεις ή δυσλειτουργίες του εισπρακτικού μηχανισμού για τις οποίες δεν έχει άμεση ευθύνη ο ασφαλισμένος – οφειλέτης. Μοναδικό αίτημα επανένταξης θα πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία απώλειας της ρύθμισης και να συνοδεύεται από δικαιολογητικά – παραστατικά που αποδεικνύουν την εμπρόθεσμη ενέργεια καταβολής και την ανάληψη, ενδεχομένως, της ευθύνης για την μη πραγματοποίησή της από τρίτους (π.χ. Βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος, αποδεικτικά κατάθεσης κ.τ.λ.).

Εφόσον η εξέταση αίτησης επανένταξης από το αρμόδιο όργανό της είναι θετική, ο οφειλέτης θα καλείται να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες τρέχουσες εισφορές και τις απλήρωτες – απαιτητές δόσεις συμπεριλαμβανομένης και της τρέχουσας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία καταχώρησης του αιτήματος στην μηχανογραφική εφαρμογή. Οφειλέτες που θα απωλέσουν την ρύθμιση μετά την 2/8/16 ακολουθούν την τρίμηνη προθεσμία υποβολής αίτησης (το πρώτο γεγονός διακοπής ρύθμισης συντελείται με την μη καταβολή δόσης ή δόσεων την 31/8/16). Δείτε στον κόμβο το πρόσφατο έγγραφο με αριθ. πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ10/528/1105552/1.8.2016 του οργανισμού.

Σημείωση: Οι προϋποθέσεις επανένταξης στη ρύθμιση οφειλών που ισχύουν κατά τα παραπάνω, ισχύουν και για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πλην Ν.Α.Τ. (σ.σ. δείτε στον κόμβο τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το υπουργείο με το αριθ. πρωτ.: 437/26.2.2016 έγγραφο).

► Επανένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων οφειλετών φορολογικής διοίκησης

Δυνατότητα ενταγμένων οφειλετών στη συνέχιση απολεσθείσας ρύθμισης οφειλών δίνεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος εκ παραδρομής δεν έχει καταβάλει το ποσό επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ή εν γένει εξαιτίας ποσών μικρού ύψους που έχουν παραμείνει ανεξόφλητα από παραδρομή. Οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικών Κέντρων/ Ε.Μ.ΕΙΣ/ Τελωνείων, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων εξετάζουν τα γεγονότα και ενεργούν, ώστε τα εκ παραδρομής μη καταβληθέντα ποσά να καλύπτονται από το φορολογούμενο, οι δε ρυθμίσεις να μην θεωρούνται απωλεσθείσες (σ.σ. δείτε στο κόμβο σε σχέση με τα παραπάνω, τα οριζόμενα από την ΠΟΛ.1226/9.10.2015).

Σημαντική επισήμανση: Αν δεν ισχύουν τα ανωτέρω τότε δεν υπάρχει άλλος τρόπος επανένταξης στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Επειδή πολλοί φορολογούμενοι έχουν ήδη χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων, προκειμένου να αποφύγουν τυχόν λήψη αναγκαστικών μέτρων από πλευράς Δημοσίου, πρέπει είτε να καταβάλουν τις σχετικές οφειλές ή να εντάξουν τα οφειλόμενα ποσά στην πάγια ρύθμιση (σ.σ. είναι η μοναδική που βρίσκεται σε ισχύ). Επίσης, στο σημείο αυτό θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε την αναγκαιότητα δήλωσης ακατάσχετου λογαριασμού —που παρέχεται από το νόμο— από όλους τους μισθωτούς, συνταξιούχους και λοιπά φυσικά πρόσωπα που οφείλουν στη φορολογική Διοίκηση μέσω της εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ., προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των καταθέσεών τους από κατασχέσεις.

Τα ποσά που προέρχονται από μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα των οφειλετών του Δημοσίου δεν κατάσχονται, εφόσον αυτά είναι έως και χίλια (1.000) ευρώ, ενώ για ποσά άνω των χιλίων (1.000) ευρώ και έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ προστατεύεται το 50% αυτών (έως 250 ευρώ). Όσον αφορά στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα φυσικών προσώπων (πλην μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων) για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, αυτές προστατεύονται έως του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως. Λοιπές περιπτώσεις εξαιρέσεων κατάσχεσης εις χείρας τρίτων μπορείτε να δείτε στο άρθρο 31 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ.356/1974). Δείτε στον κόμβο τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί σχετικά, από την ΠΟΛ.1222/6.10.2015.

Η Δήλωση του μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού μπορεί να γνωστοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους, στην ηλεκτρονική σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.

 

ΙΙ. Ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα

 

Δύο είναι οι ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα σε ό,τι αφορά στην αποπληρωμή σε δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση.

Η πάγια ρύθμιση της υποπαραγράφου A2 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013

Δόσεις : Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και κατ’ εξαίρεση έως είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία.

Αίτηση : Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στο taxis.

Οι λοιπές λεπτομέρειες καθορίζονται από τις κάτωθι σχετικές αποφάσεις :

  • ΠΟΛ.1112/21.5.2013 [Ρυθμίζονται θέματα όπως:  Χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση, προϋποθέσεις υπαγωγής – Προσκομιζόμενα στοιχεία-πληροφορίες, απώλεια της ρύθμισης, λοιπά στοιχεία της ρύθμισης.]
  • ΠΟΛ.1172/9.7.2013 [Ρυθμίζονται θέματα όπως : Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση, δικαιούχοι υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, εξαίρεση από την υπαγωγή στη ρύθμιση, υποβολή αίτησης – καταβολή δόσεων, πάγια εντολή πληρωμής, προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση, αρμόδια Δ.Ο.Υ., ευεργετήματα υπέρ του οφειλέτη, δικαιώματα του Δημοσίου, απώλεια της ρύθμισης, αναστολή παραγραφής, εκπρόθεσμη καταβολή δόσης.]
  • ΠΟΛ.1226/9.10.2015 [Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται θέματα όπως, το επιτόκιο της ρύθμισης, η αναστολή προϋποθέσεων υπαγωγής]

Και η  ρύθμιση του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – ΚΦΔ, (ν.4174/2013 )

Δόσεις :  Δυνατότητα καταβολής των οφειλών που ρυθμίζονται σε μηνιαίες δόσεις, έως δώδεκα (12). Κατ’ εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα καταβολής σε μηνιαίες δόσεις μέχρι τις εικοσιτέσσερις (24) για οφειλές που βεβαιώνονται και καταβάλλονται εφάπαξ.

Αίτηση : Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ ή της Υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ είναι επίσης ο αρμόδιος για την έγκριση της ρύθμισης, την εξέταση των δικαιολογητικών, την παρακολούθηση, την τήρηση των όρων, τη διαπίστωση της απώλειας και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία.

Οι λοιπές λεπτομέρειες καθορίζονται από τις κάτωθι σχετικές αποφάσεις :

  • ΠΟΛ.1277/27.12.2013 [ Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση, φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται για την υπαγωγή, η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, ο τρόπος
    καταβολής δόσεων, τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης, και το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης.]
  • ΠΟΛ.1189/1.8.2014 [[Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται θέματα όπως : Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση, καθορισμός αυτών που δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, εξαίρεση από την υπαγωγή στη ρύθμιση, διαδικασία υπαγωγής, υποβολή αίτησης – Καταβολή δόσεων, προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση, Αρμόδια Υπηρεσία, αποτελέσματα υπαγωγής στην ρύθμιση, Ευεργετήματα της ,ρύθμισης, Δικαιώματα του Δημοσίου, ισχύς ρύθμισης, απώλεια της ρύθμισης, αναστολή παραγραφής]
  • ΠΟΛ.1226/9.10.2015 [Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται θέματα όπως, το επιτόκιο της ρύθμισης, η αναστολή προϋποθέσεων υπαγωγής]

Υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης μπορεί να απευθυνθεί στην Υπηρεσία ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής (κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ.,/Τελωνείο, κλπ) προκειμένου να του παρασχεθούν διευκρινίσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα στοιχεία της υπόθεσής του εντός του θεσμικού πλαισίου που ορίζεται από τις ως άνω σχετικές διατάξεις καθώς και για τις υφιστάμενες δυνατότητες ρύθμισης των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών του.

Με την υπαγωγή των οφειλών στις ανωτέρω ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής και για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι όροι αυτών, αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης (έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού) και λοιπών μέτρων επί κινητών και ακινήτων, εφόσον η εκτέλεση αφορά μόνο ρυθμισμένα χρέη. Ωστόσο, δεν προβλέπεται αναστολή των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης, τα ποσά όμως που αποδίδονται από αυτές θα πιστώνονται σε δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον καταβάλλονται εντός της προθεσμίας αυτών και δεν πιστώνονται σε άλλες ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές. Επίσης, με την υπαγωγή των οφειλών στις ρυθμίσεις του ν. 4152/2013 αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.

Στις περιπτώσεις πώλησης ακινήτων με παρακράτηση φόρου ο οποίος έχει υπαχθεί στις ως άνω ρυθμίσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1118/29.7.2016.

 

►Οφειλές μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τις 31.12.2012 ισχύει ακόμα και μέχρι την 30η Ιουνίου 2017 η ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας» της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013.

Η ρύθμιση αυτή προβλέπει την εξόφληση των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων έως την 31.12.2012 οφειλών σε πολλές μηνιαίες δόσεις.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της ρύθμισης επιτρέπουν στους συνεπείς οφειλέτες να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική δυνατότητά τους αλλά και τη δυνατότητα τήρησης του προγράμματος των δόσεων και ταυτόχρονα τους αποτρέπουν να δημιουργήσουν στο μέλλον νέα ληξιπρόθεσμα χρέη ή να μην υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις που από τον νόμο έχουν υποχρέωση. Το ελάχιστο ποσό δόσης (15 ευρώ) αλλά και το ισόποσο αυτής συμβάλλουν στον προγραμματισμό των ταμειακών εκροών του οφειλέτη.

Επιπλέον, στα πλαίσια αντιμετώπισης των πολιτών και των επιχειρήσεων ανάλογα με τη φοροδοτική τους ικανότητα, οι μικροοφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μόνοι τους το ποσό της μηνιαίας δόσης που δύνανται να καταβάλουν, ενώ για τις μεγαλύτερες οφειλές, απαιτείται, ανάλογα με το ύψος αυτών, προσκόμιση επιχειρηματικού σχεδίου που να αποδεικνύει την οικονομική αδυναμία και τη βιωσιμότητα της ρύθμισης. Επιπρόσθετα, για ακόμη μεγαλύτερες οφειλές απαιτείται και παροχή εγγυήσεων ή εμπραγμάτων ασφαλειών για τη διασφάλιση αυτών, ως προϋπόθεση για την χορήγηση ρύθμισης.

Επίσης η ρύθμιση είναι αρκετά ευέλικτη ώστε ο οφειλέτης που αδυνατεί να ανταποκριθεί στο ύψος της μηνιαίας δόσης του νέου προγράμματος που επέλεξε, να μπορεί να επιλέξει την υπαγωγή του σε ρύθμιση με λιγότερες ή περισσότερες δόσεις με ανάλογη προσαρμογή των υπολειπόμενων προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Μια άλλη ευελιξία της ρύθμισης είναι η δυνατότητα του οφειλέτη που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπήχθη στη ρύθμιση μέχρι την 30.07.2013 να υπαχθεί μεταγενέστερα με τους όρους και προϋποθέσεις που θέτουν οι σχετικές διατάξεις και η κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσα απόφαση ΠΟΛ.1111/21.5.2013.

Σχετικές αποφάσεις :

-ΠΟΛ.1111/21.5.2013
-ΠΟΛ.1140/14.6.2013

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση