Ποιες επιχειρήσεις θα φορολογηθούν με συντελεστή 29% και ποιες με συντελεστές 26% και 33% (κλιμακωτά) από την 1/1/2015

/
Ημερομηνία15 Μαρ 2016
/
Α) Με τον συντελεστή 29% θα φορολογηθούν από την 1/1/2015 τα κέρδη ως παρακάτω: 
Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία,  δηλαδή :
α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, (Α.Ε.,  Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.,  ΤΡΑΠΕΖΕΣ κλπ)
β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, (Ο.Ε.,  Ε.Ε.)
γ)…….
δ) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών,
ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση  ή επάγγελμα,
στ) κοινοπραξίες,
ζ) οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις.
Επίσης με συντελεστή 29% φορολογούνται τα κέρδη  των μη κερδοσκοπικου χαρακτήρα νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικου δικαίου  τα οποία τηρούν απλογραφικά βιβλία που έχουν συσταθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται κάθε είδους  Σωματεία και Ιδρύματα (με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους,τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β) Με τους συντελεστές 26%  (για κέρδη μέχρι  50.000€)  
                              και   33%  (για κέρδη   από   50.001€ και πάνω)  
θα φορολογηθούν από την 1/1/2015 τα κέρδη των παρακάτω επιχειρήσεων  που τηρούν απλογραφικά βιβλία :
α) ……..
β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, (Ο.Ε.   Ε.Ε.)
γ) ………
δ) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών,
ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,
στ) κοινοπραξίες,
ζ) οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις
Δηλαδή :
Κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου.

 

Πηγή: www.forologikanea.gr

Αφήστε μια απάντηση