Παρατείνεται η απογραφή των αποθεμάτων Καφέ. Ποιές αλλαγές φέρνει η απόφαση του υπ.Οικονομικών

/
Ημερομηνία02 Φεβ 2017
/

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  η απόφαση της υπουργού Οικονομικών με την οποία τροποποιείται η απόφαση που αφορά τους όρους και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου.

Συγκεκριμένα τροποποιείται το άρθρο 20 της απόφασης  ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22.12.2016  ως ακολούθως:

Σημείωση : Μέσα στο πλαίσιο με διαγράμμιση είναι το κείμενο που αντικαθίσταται

Το άρθρο 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Τα υπόχρεα, για καταβολή του φόρου πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, προβαίνουν υποχρεωτικά σε απογραφή των προϊόντων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας που έχουν στην κατοχή τους, την 31/12/2016. Τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να δηλώσουν τα εν λόγω προϊόντα στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, για σκοπούς ελέγχου και παρακολούθησης, το αργότερο μέχρι 31.03.2017.

 1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν παράξει, εισάγει από τρίτη χώρα ή αποκτήσει από άλλο Κράτος-Μέλος στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας, όχι νωρίτερα από την 1.1.2016 και βρίσκονται στην κατοχή τους την 31η Δεκεμβρίου 2016, χωρίς να έχουν διατεθεί προς πώληση, προβαίνουν υποχρεωτικά σε απογραφή των προϊόντων αυτών που έχουν στην κατοχή τους, κατά την ημερομηνία αυτή. Τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να δηλώσουν τα εν λόγω προϊόντα στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές άμεσα και το αργότερο μέχρι 31.01.2017.

 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ή αιτούνται άδειας φορολογικής αποθήκης ή εγκεκριμένου αποθηκευτή σε φορολογική αποθήκη τρίτου, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν στη διάθεσή τους ή αιτούνται άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη, δηλώνουν τα ως άνω απογραφέντα προϊόντα καφέ στην αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας, κατά περίπτωση. Τα λοιπά φυσικά ή νομικά υπόχρεα πρόσωπα, δηλώνουν τα ως άνω απογραφέντα προϊόντα καφέ στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της έδρας τους.

 1. Πρόσωπα που αιτούνται άδειας φορολογικής αποθήκης και πρόσωπα του άρθρου 7 της παρούσας (εγκεκριμένοι αποθηκευτές).
  α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 7 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία επιθυμούν να λάβουν σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας άδεια φορολογικής αποθήκης, δύνανται να υποβάλουν άμεσα και το αργότερο μέχρι 15.03.2017 αίτηση για χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλη πιστοποίηση για την νόμιμη λειτουργία της. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών. Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπομένων από το άρθρο 5 της παρούσας δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της άδειας φορολογικής αποθήκης πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 30.6.2017. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, καθώς και η διενέργεια της αυτοψίας του άρθρου 5 της παρούσας από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθούν σταδιακά εκ των υστέρων.
  β) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 7 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία επιθυμούν να λάβουν, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή σε φορολογική αποθήκη τρίτου, δύνανται να υποβάλουν άμεσα και το αργότερο μέχρι 31.03.2017 αίτηση για χορήγηση σχετικής άδειας στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλη πιστοποίηση για την νόμιμη λειτουργία της. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών. Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπομένων από το άρθρο 7 της παρούσας δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση
  της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 30.6.2017.
  Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθεί σταδιακά εκ των υστέρων.

 

 1. Πρόσωπα που θα αιτηθούν άδεια φορολογικής αποθήκης και πρόσωπα του άρθρου 7 της παρούσας (εγκεκριμένοι αποθηκευτές). α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία επιθυμούν να λάβουν σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας άδεια φορολογικής αποθήκης, υποχρεούνται να υποβάλουν άμεσα και το αργότερο μέχρι 15.02.2017 αίτηση για χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλη πιστοποίηση για την νόμιμη λειτουργία της.
  Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών.
  Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπομένων από το άρθρο 5 της παρούσας δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της άδειας φορολογικής αποθήκης πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 31.5.2017. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, καθώς και η διενέργεια της αυτοψίας του άρθρου 5 της παρούσας από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθούν σταδιακά εκ των υστέρων.
  β) Τα εν λόγω πρόσωπα υποχρεούνται άμεσα, μετά από την έκδοση των εν λόγω αδειών, να εισάγουν τα προϊόντα της παραγράφου 1 στη φορολογική αποθήκη σε καθεστώς αναστολής. Η χρέωση των προϊόντων αυτών στη φορολογική αποθήκη πραγματοποιείται με την υποβολή από τον υπόχρεο στο αρμόδιο Τελωνείο της προαναφερθείσας Δήλωσης Παραλαβής σε φορολογική αποθήκη.
  γ) Σε περίπτωση θέσης σε ανάλωση μέρους των δηλωθέντων κατά την παράγραφο 1 της παρούσας προϊόντων πριν από την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης και εντός της τεθείσας προθεσμίας, υποβάλλεται Δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων μέχρι τις 25 του επομένου μήνα από τον μήνα ανάλωσης των προϊόντων αυτών, κατά αναλογία με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 53Α, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση της παραγράφου 1 της παρούσας στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Για τα εν λόγω προϊόντα, τα οποία δεν θα εισαχθούν εντός της τεθείσας προθεσμίας σε φορολογική αποθήκη, υποβάλλεται Δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, έως την ημερομηνία αυτή.
  δ) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία επιθυμούν να λάβουν σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή, υποχρεούνται να υποβάλουν άμεσα και το αργότερο μέχρι 28.02.2017 αίτηση για χορήγηση σχετικής άδειας στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλη πιστοποίηση για την νόμιμη λειτουργία της. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών. Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπομένων από το άρθρο 7 της παρούσας δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 31.5.2017. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθεί σταδιακά εκ των υστέρων. Κατά τα λοιπά ακολουθείται η διαδικασία των παραπάνω περιπτώσεων β’ και γ’.

 

 1. Πρόσωπα που αιτούνται άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 7 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία επιθυμούν να παραλαμβάνουν τα εν λόγω προϊόντα από άλλα κ-μ, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, υποχρεούνται να υποβάλουν άμεσα και το αργότερο μέχρι 28.02.2017 αίτηση για έκδοση άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη και οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών. Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπομένων από το άρθρο 2 της παρούσας δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη, πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 30.6.2017. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθεί σταδιακά εκ των υστέρων.
 2. Πρόσωπα που θα αιτηθούν άδεια εγγεγραμμένου παραλήπτη.
  α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 της παρούσας, τα οποία επιθυμούν να παραλαμβάνουν τα εν λόγω προϊόντα από άλλα κ-μ, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, υποχρεούνται να υποβάλουν άμεσα και το αργότερο μέχρι 15.02.2017 αίτηση για έκδοση άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη και οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών. Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπομένων από το άρθρο 2 της παρούσας δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη, πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 31.5.2017. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθεί σταδιακά εκ των υστέρων.
  β) Τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου δηλώνουν τα προϊόντα που κατέχουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και υποβάλλουν Δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο ένα τρίτο των προϊόντων κάθε φορά, έως την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών Απριλίου, Ιουνίου και Αυγούστου 2017. Από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω δήλωσης των κατεχομένων προϊόντων, τα πρόσωπα αυτά δύνανται να πωλούν τα προϊόντα τους, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια τελωνειακή αρχή με συγκεντρωτική κατάσταση κατά τις ημερομηνίες υποβολής των ΔΕΦΚ.
 3. Παραγωγοί που δεν επιθυμούν να λάβουν άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή ή εγγεγραμμένου παραλήπτη Οι εν λόγω παραγωγοί δηλώνουν τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας που κατέχουν, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, για σκοπούς ελέγχου και παρακολούθησης, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της έδρας τους.
 4. Παραγωγοί που δεν επιθυμούν να λάβουν άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή ή εγγεγραμμένου παραλήπτη. Οι εν λόγω παραγωγοί δηλώνουν τα προϊόντα που κατέχουν κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσας και υποβάλλουν Δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο ένα τρίτο των προϊόντων κάθε φορά έως την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών Απριλίου, Ιουνίου και Αυγούστου 2017. Από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω δήλωσης των κατεχομένων προϊόντων, τα πρόσωπα αυτά δύνανται να πωλούν τα προϊόντα τους, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια τελωνειακή αρχή με συγκεντρωτική κατάσταση, κατά τις ημερομηνίες υποβολής των ΔΕΦΚ.
 5. Αχρεώστητη καταβολή Για τα υπόχρεα, για καταβολή του φόρου πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 τα οποία ήδη έχουν καταβάλει τις φορολογικές επιβαρύνσεις για τα προϊόντα καφέ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας που είχαν στην κατοχή τους την 31/12/2016, τηρούνται οι διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων.»

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση