Παρακράτηση φόρου 20% σε αμειβόμενους με μπλοκάκι – έκπτωση εισφορών από τα βιβλία

/
Ημερομηνία20 Φεβ 2017
/

 

Μετά από ερωτήματα πολλών συναδέλφων αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στους αμειβόμενους με «μπλοκάκι», αλλά και με τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα προκειμένου να διευκολύνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους, μαζί με κάποιες ακόμη επισημάνσεις.

► Παράδειγμα

Έστω αμειβόμενος με «μπλοκάκι» (μηνιαία αμοιβή 1.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%). Ο εν λόγω φορολογούμενος μέχρι 31.12.2016 ήταν ασφαλισμένος στον Ο.Α.Ε.Ε.1 Από 1.1.2017, βάσει του Τ.Π.Υ. που θα εκδίδει  κάθε μήνα θα γίνονται οι ακόλουθοι υπολογισμοί:

I Καθαρό ποσό Τ.Π.Υ. 1.000,00
II Φ.Π.Α. 24% [ I X 24% ] 240,00
III Παρακράτηση φ.ε. 20% [ I X 20% ] 200,00
IV Εισφορές ΕΦΚΑ (9,22%) [ Ι Χ 9,22% ] 92,20
V Τελικό πληρωτέο ποσό [ Ι + ΙΙ – ΙΙΙ – ΙV ] 947,80

Σε ετήσια βάση, αν εκδοθούν δώδεκα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, ο ανωτέρω πίνακας θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:

I Καθαρό ποσό Τ.Π.Υ. 12.000,00
II Φ.Π.Α. 24% [ I X 24% ] 2.880,00
III Παρακράτηση φ.ε. 20% [ I X 20% ] 2.400,00
IV Εισφορές ΕΦΚΑ (9,22%) [ Ι Χ 9,22% ] 1.106,40
V Τελικό πληρωτέο ποσό [ Ι + ΙΙ – ΙΙΙ – ΙV ] 11.373,60

Σημείωση: Στους ανωτέρω πίνακες εμφανίζονται μόνο οι κρατήσεις του ασφαλισμένου. Ευνόητο είναι ότι στον ΕΦΚΑ θα καταβληθούν και οι ανάλογες κρατήσεις του εργοδότη. Επίσης, στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν υπάρχουν κρατήσεις για επικουρικό και εφάπαξ2.

 

►Ποιο θα είναι το καθαρό φορολογητέο εισόδημα για τον αμειβόμενο με «μπλοκάκι»;

Το ακαθάριστο εισόδημα του εν λόγω φορολογούμενου ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00. Από το ποσό αυτό —όπως είναι γνωστό βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας— μπορεί να εκπέσει μόνο το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών (σ.σ. δεν μπορεί δηλαδή να εκπέσει καμία άλλη δαπάνη). Τις ασφαλιστικές εισφορές όμως εν προκειμένω τις επιβαρύνονται κατ΄ αναλογία ο εργοδότης με τον εργαζόμενο (αμειβόμενο με «μπλοκάκι»).

Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω φορολογούμενος μπορεί να αφαιρέσει από το ακαθάριστο φορολογητέο εισόδημά του, μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές που του παρακράτησε ο εργοδότης του, ήτοι το ποσό των 1.106,40 (σ.σ. δείτε τον παραπάνω πίνακα που απεικονίζει τα ποσά σε ετήσια βάση). Το διαδικαστικό κομμάτι δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, όμως εικάζουμε ότι το ποσό των εισφορών που παρακρατείται από τον εργοδότη για να αποδοθεί στον ΕΦΚΑ, θα μπορεί να το εκπέσει ο «μπλοκάκιας» μέσω κάποιας βεβαίωσης που θα δίνεται από τον εργοδότη (σ.σ. τα εν λόγω θέματα θα μας απασχολήσουν για το έτος 2017, αφού για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016 δεν έχει αλλάξει κάτι).

Θυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι, αναφορικά με τις λεπτομέρειες για τον τρόπο φορολόγησης των αμειβόμενων με μπλοκάκι, αλλά και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, μπορείτε να ανατρέξετε στο πρόσφατο άρθρο του έγκριτου συναδέλφου και συνεργάτη του κόμβου μας κ. Γ. Χριστόπουλου με τίτλο Μίλα μου για τα «μπλοκάκια». Πως θέλεις φορολογικά ή ασφαλιστικά;

Σημείωση: Αναφορικά με την έκπτωση των ασφαλιστικών από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης που απασχολεί τον μπλοκάκια, ισχύουν οι γνωστές διατάξεις. Για τις μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές μπορείτε να ανατρέξετε στην ΠΟΛ. 1113/2015, όπου γίνεται σχετική ανάλυση.

 

►Λοιπά προβλήματα

Μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει γνωστό πως θα απεικονίζονται στην Α.Π.Δ. οι αμοιβές αυτών των προσώπων (π.χ. πακέτο κάλυψης, κ.λπ.). Αναμένουμε ακόμη τις σχετικές οδηγίες (σ.σ. η καθυστέρηση έκδοσης της εγκυκλίου αυτής έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις επιχειρήσεις και στους ίδιους τους αμειβόμενους με μπλοκάκι). Επίσης, δεν γνωρίζουμε πως θα κάνουν απογραφή από 1.1.2017 στον Ε.Φ.Κ.Α. όσοι εργοδότες δεν απασχολούσαν ποτέ προσωπικό στο παρελθόν και έχουν συνεργασία από 1.1.2017 και μετά με κάποιον «μπλοκάκια»  (σ.σ. θυμίζουμε ότι μέχρι 31.12.2016 για να πραγματοποιηθεί απογραφή στο Ι.Κ.Α. απαιτούνταν και ημερομηνία πρόσληψης μισθωτού). Αναμένουμε οδηγίες και γι΄αυτό το θέμα.

 

__________________

[1] Συνεπώς δεν ενέπιπτε στις περιπτώσεις ασφάλισης με επικουρικό ταμείο.

[2] Πίνακας κρατήσεων για μπλοκάκια

ΕΦΚΑ ΑΣΦ ΕΡΓ ΣΥΝ
Σύνταξη 6.67 13.33 20
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 2.55 4.55 7.10
Σύνολο για απασχολούμενους χωρίς επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ 9.22 17.88 27.10
ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΕΑ) 3.50 3.50 7
Σύνολο για ασφαλισμένους με επικουρικό 12.72 21.38 34.10
Εφάπαξ 4.00 0.00 4
Σύνολο για απασχολούμενους με επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ 16.72 21.38 38.10

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση