Παράταση ισχύος του Μέρους Β’ του ν. 4281/2014 σχετικά με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών έως 30/4/2016

/
Ημερομηνία19 Φεβ 2016
/

Με την υπόψη τροπολογία μετατίθεται, εκ νέου, για την 30.04.2016 (από 29.02.2016) η έναρξη ισχύος του Μέρους Β’ του ν. 4281/2014 σχετικά με τους κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Από την εν λόγω ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στο Σχέδιο Νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

Με την εν λόγω διάταξη παρατείνεται η αναστολή ισχύος του Μέρους Β’ του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160). Με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α’ 29) δόθηκε η πρώτη αναστολή ισχύος, με την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 201 του ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160) μέχρι τις 31.12.2015 και με το άρθρο 5 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176), αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α’29) και παρατάθηκε εκ νέου η αναστολή ισχύος των ως άνω διατάξεων μέχρι τις 29.02.2016. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αρμόδια Υπουργεία πρόκειται να καταθέσουν άμεσα στη Βουλή προς ψήφιση ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, δυνάμει του οποίου μέρος των σε αναστολή διατάξεων θα καταργηθούν, η παράταση της αναστολής ισχύος καθίσταται αναγκαία για λόγους ασφάλειας δικαίου και αποφυγής δημιουργίας νομοθετικού κενού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στο Σχέδιο Νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
Του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο ……..

Η παρ. 1 του άρθρου 201 του ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160)- όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α’ 29) η οποία εν συνεχεία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176)- τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β’ αρχίζει από την 30η Απριλίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού».

Αθήνα, 17.02.2016

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση