Παράταση για το Φ.Π.Α. στην εκπαίδευση – Μέχρι 16/11 η δήλωση μεταβολής – Καταργούνται τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί

/
Ημερομηνία05 Νοέ 2015
/

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο σχέδιο νόμου
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται τα προβλήματα που προέκυψαν μετά την από 20.07.2015 υπαγωγή στο ΦΠΑ της ιδιωτικής εκπαίδευσης για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Η απαλλαγή από το ΦΠΑ των υπηρεσιών εκπαίδευσης που προβλεπόταν από την περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ίσχυε έως την ημερομηνία αυτή, ήταν πιο ευρεία, ενώ από 20.07.2015 περιορίστηκε το πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής αυτής, με την αντικατάσταση της ανωτέρω περίπτωσης ιβ’ αρχικά με το ν.4334/2015 και εν συνεχεία με το ν.4336/2015, με αποτέλεσμα πλήθος ιδιωτικών φορέων με εκπαιδευτική δραστηριότητα να μην πληρούν τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή τους. Με τις προτεινόμενες διατάξεις, δίδεται το χρονικό περιθώριο που κρίνεται ως αναγκαίο για την ομαλή προσαρμογή των ανωτέρω φορέων στο νέο καθεστώς που ισχύει για αυτούς και ρυθμίζονται με σαφήνεια οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη μετάταξή τους από το απαλλασσόμενο στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα:

Η προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 αναφέρεται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.2 της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015, με την οποία αντικαταστάθηκε η περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ. Με τις προτεινόμενες διατάξεις αντικαθίστανται τα δυο τελευταία εδάφια της εν λόγω περίπτωσης β’ τα οποία αναφέρονται στην έναρξη ισχύος των διατάξεων της περ. ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, καθώς και σε σχετικές μεταβατικές διατάξεις.

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος παραμένει η 20.07.2015, ενώ παρατείνονται οι προθεσμίες:

α. για την υποβολή της δήλωσης μεταβολών έως και 16.11.2015,

β. για την έκδοση των συμπληρωματικών φορολογικών στοιχείων για την επιβολή του ΦΠΑ έως και 23.11.2015 και

γ. για την υποβολή των εκπρόθεσμων δηλώσεων ΦΠΑ και την καταβολή του φόρου χωρίς κυρώσεις έως και 30.11.2015.

Επίσης, προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης έως και 22.12.2015, προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα έκπτωσης. Τέλος, ορίζεται ότι οι προθεσμίες αυτές δύναται να παρατείνονται με απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Με την παράγραφο 2 ρυθμίζεται, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και για λόγους ομοιόμορφης αντιμετώπισης των φορολογουμένων, το θέμα των προστίμων που επιβλήθηκαν για δηλώσεις μεταβολών και δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης οι οποίες θεωρήθηκαν ότι υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα και προβλέπεται επιστροφή αυτών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στη Δ.Ο.Υ..

Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Άρθρο…

Ρύθμιση θεμάτων ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

1. Τα δυο τελευταία εδάφια της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.2 της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η δήλωση μεταβολών για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλεται έως και τις 16.11.2015.
Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία χωρίς ΦΠΑ, για πράξεις που πραγματοποιούνται από 20.7.2015 μέχρι και 16.11.2015, παρέχεται η δυνατότητα στους υποκείμενους στο φόρο να εκδίδουν μέχρι και 23.11.2015 συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία για την επιβολή ΦΠΑ στις πράξεις αυτές.
Τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία καταχωρούνται είτε στη δήλωση Φ.Π.Α. που αφορά τη φορολογική περίοδο εντός της οποίας νόμιμα οφείλεται ο φόρος αυτός και εκδόθηκε το αρχικό φορολογικό στοιχείο, είτε στη δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την οποία εκδόθηκε το συμπληρωματικό στοιχείο. Οι ανωτέρω εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, αρχικές ή τροποποιητικές, υποβάλλονται χωρίς κυρώσεις έως και τις 30.11.2015. Έως την προθεσμία αυτή καταβάλλεται και ο οφειλόμενος φόρος, χωρίς κυρώσεις.
Έως και τις 30.11.2015 υποβάλλονται, επίσης, χωρίς κυρώσεις, σε έντυπη μορφή στις Δ.Ο.Υ., οι δηλώσεις Φ.Π.Α. με μηδενικό ή πιστωτικό αποτέλεσμα, από υποκείμενους που υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ από 20.7.2015, των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει έως την ημερομηνία αυτή.
Οι υποκείμενοι που από 20.7.2015 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχουν, συντάσσουν απογραφή των επενδυτικών αγαθών (παγίων) που κατείχαν στις 19.7.2015, εφόσον αποκτήθηκαν με επιβάρυνση ΦΠΑ και χρησιμοποιήθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας, και υποβάλλουν δήλωση αποθεμάτων μετάταξης έως και τις 22.12.2015, για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ, που αντιστοιχεί στα εναπομείναντα έτη της πενταετίας.
Οι ανωτέρω προθεσμίες δύναται να παρατείνονται με απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.»

2. Οι πράξεις επιβολής προστίμων που εκδόθηκαν έως και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων μεταβολών και αποθεμάτων μετάταξης, σε υποκείμενους στο ΦΠΑ που εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από 20.7.2015 για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, καταργούνται. Τα ποσά που ενδεχομένως έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τους υποκείμενους, με απόφαση των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ.

3. Η ισχύς των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από την 31.08.2015.».

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση