Ο χρόνος απόκτησης των μερισμάτων σε προσωπικές εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία

/
Ημερομηνία22 Δεκ 2015
/

Δόθηκε στη δημοσιότητα η με αριθμό ΔΕΑΦ Α  1160573   ΕΞ 2015/14.12.2015 εγκύκλιος διαταγή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τον χρόνο απόκτησης των κερδών (μερισμάτων) των προσωπικών, κ.λπ. εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Η εγκύκλιος ξεκινάει με την γενική αρχή του Ν.4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., πως χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του.

Περαιτέρω γίνεται αναφορά στην ΠΟΛ.1223/8.10.2015 εγκύκλιο διαταγή, σύμφωνα με την οποία σε προσωπικές εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία θεωρείται ως χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων), η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους. Αν τα ίδια πρόσωπα τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο, χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης του συνόλου των κερδών που προκύπτουν από αυτά θεωρείται η ημερομηνία στην οποία έκλεισε η διαχείριση.

Η εγκύκλιος διαταγή καταλήγει πως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα διανεμόμενα κέρδη του φορολογικού έτους 2014 ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρείας, κοινωνίας αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικής κερδοσκοπικής εταιρείας, συμμετοχικής ή αφανούς εταιρείας, καθώς και κοινοπραξίας που τηρεί διπλογραφικά βιβλία θεωρείται η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ήτοι η 30ή Σεπτεμβρίου 2015, και συνεπώς πρέπει να περιληφθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015.

Πηγή: www.e-forologia.gr

 

Αφήστε μια απάντηση