Οι υπηρεσίες φασόν που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα για λογαριασμό προμηθευτή, με έδρα άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α ανεξάρτητα από την περαιτέρω διάθεση των αγαθών αυτών στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό της χώρας

/
Ημερομηνία15 Νοέ 2016
/

Προμηθευτής, με έδρα άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε, έστειλε πρώτες ύλες χύμα για να τις συσκευάσει Ελληνική εταιρεία και να τις αποθηκεύσει προσωρινά, μέχρι να της δοθούν οδηγίες για την διάθεσή τους, με εντολή του προμηθευτή. Η ελληνική επιχείρηση θα παράσχει τις υπηρεσίες φασόν και θα τις τιμολογήσει.

Ερωτάται αν η Ελληνική εταιρεία που θα τιμολογήσει τον προμηθευτή του εξωτερικού πρέπει να επιβαρύνει το τιμολόγιο με Φ.Π.Α.

Απάντηση
Στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2859/2000 «Παροχή υπηρεσιών» ορίζονται τα εξής:
«1. Παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται κάθε πράξη που δε συνιστά παράδοση αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 7. Η πράξη αυτή μπορεί να συνίσταται ιδίως σε:
α) μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός αυλού αγαθού.
β) υποχρέωση για παράλειψη ή ανοχή μιας πράξης ή κατάστασης.
2. Ως παροχή υπηρεσιών λογίζονται επίσης:
…………………………………………………………………………………………
ε) οι εργασίες φασόν επί ενσώματων κινητών αγαθών.
Ως εργασία φασόν νοείται η εκτέλεση εργασιών παραγωγής, κατασκευής ή συναρμολόγησης ενσώματων κινητών αγαθών, με σύμβαση μίσθωσης έργου, από υλικά και αντικείμενα που παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο για το σκοπό αυτόν, ανεξάρτητα αν ο εργολάβος χρησιμοποιεί και δικά του υλικά.
Η διάταξη της περίπτωσης αυτής ισχύει και όταν ο εργοδότης είναι υποκείμενος στο φόρο εγκατεστημένος σε άλλο κράτος – μέλος, εφόσον τα υλικά και αντικείμενα αποστέλλονται από το κράτος του εργοδότη και τα αγαθά που παράγονται ή κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται από τον εργολάβο μεταφέρονται ή αποστέλλονται στον εργοδότη στο κράτος – μέλος, στο οποίο αυτός είναι εγκατεστημένος.

– Στις διατάξεις του άρθρου 14 «Τόπος παροχής υπηρεσιών» ορίζονται και τα εξής:
«…………………………………………………………………………………….
2. Γενικοί κανόνες
Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων:
α) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί µε την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του υποκείμενου στον φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.

Στις διατάξεις του άρθρου 36 «Υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο» ορίζονται τα εξής:
«………………………………………………………………………………………
4. Ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται επίσης:
α) να τηρεί βιβλία και να εκδίδει στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εκτός αν είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτει εγκατάσταση στην Ελλάδα
Ειδικά, ο υποκείμενος στο φόρο που παραλαμβάνει ενσώματα κινητά αγαθά, τα οποία του αποστέλλονται από άλλο κράτος-μέλος από ή για λογαριασμό υποκείμενου στο φόρο που διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α, σε αυτό το άλλο κράτος-μέλος, με σκοπό την εκτέλεση υπηρεσιών πραγματογνωμοσύνης ή εργασιών σε αυτά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8, υποχρεούται να καταχωρεί τα σχετικά στοιχεία που επιτρέπουν την εξακρίβωση των αγαθών αυτών σε λογαριασμούς βιβλίων που τηρεί ή σε ειδικό βιβλίο»

Επομένως από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτουν τα εξής:
Οι εργασίες φασόν επί ενσώματων κινητών αγαθών θεωρείται παροχή υπηρεσίας.
Ο τόπος παροχής και, κατ’ επέκταση, φορολογίας των υπηρεσιών καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει από 01.01.2010 και εξής. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανόνα της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ο οποίος εφαρμόζεται εφόσον το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν εμπίπτει σε κάποιον ειδικότερο κανόνα που αναφέρεται στις λοιπές παραγράφους του εν λόγω άρθρου, όταν ο λήπτης των υπηρεσιών είναι υποκείμενος στο φόρο, η παροχή υπηρεσιών υπάγεται σε ΦΠΑ στη χώρα εγκατάστασής του.
Εφόσον λοιπόν ο προμηθευτής είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ε.Ε., διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ , ο οποίος επαληθεύεται στο σύστημα V.I.E.S. και ενεργεί υπό την ιδιότητά τους ως υποκείμενος στο φόρο, από την άποψη ότι λαμβάνει υπηρεσίες που προορίζονται για τους σκοπούς της οικονομικής τους δραστηριότητας (επαγγελματική χρήση) τότε οι υπηρεσίες φασόν, που θα τιμολογήσει η Ελληνική Επιχείρηση δεν θα επιβαρυνθούν με Φ.Π.Α., ως υπαγόμενες στον γενικό κανόνα της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14.
Επισημαίνεται ότι, η Ελληνική επιχείρηση που παραλαμβάνει τα ενσώματα κινητά αγαθά, από τον προμηθευτή με έδρα άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε, με σκοπό την εκτέλεση υπηρεσιών φασόν, υποχρεούται να καταχωρεί τα σχετικά στοιχεία που επιτρέπουν την εξακρίβωση των αγαθών αυτών σε λογαριασμούς βιβλίων που τηρεί ή σε ειδικό βιβλίο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΟΛ 1229/18.8.1997.

Νομοθεσία – Νομολογία
Άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 2859/2000
Άρθρο 14 παρ. 2α’ Ν. 2859/2000
Άρθρο 36 παρ. 4 Ν. 2859/2000
ΠΟΛ.1229/18.8.1997

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση