Οι αλλαγές στην δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και στους χρόνους σύγκλησης των ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων

/
Ημερομηνία27 Ιαν 2016
/

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση,  για τις δημοσιεύσεις των επιχειρήσεων και τις νέες προθεσμίες για την σύγκληση των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

•  Η Οδηγία 2013/34/ΕΕ αφορά τους κανόνες σύνταξης και όρους δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης και προσάρτημα) και των εκθέσεων διαχείρισης των επιχειρήσεων. Ως προς τους κανόνες σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Οδηγία έχει ήδη ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το νόμο 4308/2014. Εκκρεμούν οι κανόνες για τις εκθέσεις διαχείρισης, καθώς και οι όροι δημοσιοποίησης όλων των καταστάσεων.

•  Η έκθεση διαχείρισης αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση μιας επιχείρησης. Υποχρέωση για σύνταξη έκθεσης διαχείρισης υπήρχε ήδη στο νόμο. Αυτό που ουσιαστικά αλλάζει με το προωθούμενο σχέδιο είναι ότι:

 

 • οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως περιουσιακά στοιχεία 350.000 ευρώ, τζίρο 700.000 ευρώ, 10 εργαζόμενους) απαλλάσσονται ως προς την υποχρέωση κατάρτισης της έκθεσης, εφόσον συμπεριλάβουν ορισμένες βασικές πληροφορίες στο προσάρτημα του ισολογισμού τους.
 • οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος πρέπει επιπρόσθετα να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική πολιτική και τις δραστηριότητες της εταιρείας, και αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας, καταπολέμησης της διαφθοράς.
 • Αλλάζει κατά πολύ το περιεχόμενο της έκθεσης διαχείρισης του ΔΣ προς την Γενική Συνέλευση.
 • Η έκθεση διαχείρησης δημοσιεύεται και αυτή υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β του 2190/1920
 • Τα ανωτέρω για την έκθεση διαχείρισης των ΑΕ ισχύουν και για τις ΕΠΕ – ΙΚΕ μετά την ανάλογη τροποποίηση των άρθρων στους νόμου 3190/1955 και 4072/2012
 • Επιπρόσθετα οι μεγάλες εταιρείες υποχρεούνται να περιλάβουν στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, στοιχεία για την πολυμορφία που εφαρμόζεται στα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα, όσον αφορά πτυχές όπως το φύλο, η ηλικία, το επαγγελματικό/εκπαιδευτικό ιστορικό των μελών. Επιπλέον, υπό το ισχύον καθεστώς η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης ήταν υποχρεωτικό περιεχόμενο της έκθεσης διαχείρισης. Πλέον δίδεται η δυνατότητα να συντάσσεται σε χωριστό έγγραφο το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

  • Ως προς τους όρους δημοσιότητας, με την ενσωμάτωση της Οδηγίας καθίσταται υποχρεωτική η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ μόνο αφού εγκριθούν από ΓΣ (μέχρι τώρα υπήρχε υποχρέωση και 20 ημέρες πριν τη ΓΣ) και απαλλάσσονται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

  • Ο χρόνος δημοσιότητας που ορίζεται στο νομοσχέδιο είναι 11 μήνες από το κλείσιμο της χρήσης

  • Προτείνεται στο νομοσχέδιο νέα ημερομηνία για την σύγκλιση της Τακτικής γενικής συνέλευσης των ΑΕ.

Συγκεκριμένα το πρώτο εδάφιο του άρθρου 25 του ν.2190/1920 τροποποιείται ως εξής:
«Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε Εταιρική χρήση και εντός δέκα (10) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.»

• Προτείνεται επίσης νέα ημερομηνία σύγκλησης για τις συνελεύσεις των εταιριών ΕΠΕ και ΙΚΕ οι οποίες θα εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις.
Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος και εντός δέκα (10) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως. Εάν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η σύγκληση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρ. 11 παρ. 2 του παρόντος νόμου.»

Η παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος και μέσα σε δέκα (10) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).»

 • Υπόχρεες σε δημοσιότητα (των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης) θα είναι πλέον και οι προσωπικές εταιρίες ΟΕ-ΕΕ εφόσον δεν εντάσσονται στις πολύ μικρές του ν. 4308 (έως περιουσιακά στοιχεία 350.000 ευρώ, τζίρο 700.000 ευρώ, 10 εργαζόμενους

Στο άρθρο 251 του ν. 4072/2012 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«Στη δημοσιότητα υπάγονται επίσης οι οικονομικές καταστάσεις των ομορρύθμων εταιρειών της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014. Η δημοσιότητα πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920 και εντός των προθεσμιών του άρθρου 43β του ίδιου νόμου»
 

 • Γίνονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις στα άρθρα που ορίζουν τις λεπτομέρειες για την δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων των τραπεζών και των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ΔΠΧΑ, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που αναφέρονται ανωτέρω.

Σχετικά με τη δημοσίευση στις εφημερίδες, να σημειωθεί ότι με το ν. 4281/2014 (άρθρο 202, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 232 του ν. 4072/2012) η υποχρέωση δημοσίευσης σε έντυπα (εφημερίδες) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, πλην του ΓΕΜΗ, κατέστη απολύτως προαιρετική. Η δε έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης διάταξης ήταν στις 31/12/2015, άρα βρίσκεται πλέον σε εφαρμογή. Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας επέρχονται μόνο νομοτεχνικές βελτιώσεις (σαφήνεια) στο εν λόγω άρθρο.

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση