ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Ο.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

/
Ημερομηνία17 Οκτ 2012
/

Οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α. για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις

Η Ελλάδα, ως μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έχει προσχωρήσει στις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις (Οδηγίες) οι οποίες αποτελούν συστάσεις που απευθύνονται από τις κυβερνήσεις που τις υιοθετούν στις πολυεθνικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στις χώρες τους ή που εδρεύουν στις χώρες τους και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Οι Οδηγίες έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν ότι η λειτουργία των εν λόγω επιχειρήσεων εναρμονίζεται με κυβερνητικές πολιτικές, να ενδυναμώσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των επιχειρήσεων και των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούνται, να βοηθήσουν στη βελτίωση του κλίματος για τις ξένες επενδύσεις και να προωθήσουν τη συμβολή των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην αειφόρο ανάπτυξη.

Μολονότι απευθύνονται κατ’ αρχήν σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, τόσο στις μεγάλες όσο και στις μικρομεσαίες, η τήρησή τους συνιστάται και στις εθνικές επιχειρήσεις. Οι Οδηγίες συνιστούν τον μοναδικό, περιεκτικό και πολυμερή κώδικα ορθής συμπεριφοράς των πολυεθνικών επιχειρήσεων, τον οποίο οι κυβερνήσεις ανέλαβαν την υποχρέωση να προωθήσουν με την ίδρυση και τη λειτουργία Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) με αντικείμενο και στόχο:

α) την προώθηση των Οδηγιών,

β) την παροχή διευκρινήσεων ως προς το περιεχόμενό τους και

γ) τη φιλική επίλυση προβλημάτων που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την εφαρμογή τους, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη της κοινωνίας.

Τα ΕΣΕ αναφέρονται στην Επιτροπή Επενδύσεων του ΟΟΣΑ με την υποβολή ετήσιας έκθεσης σχετικά με τη φύση και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους. Τι είναι οι οδηγίες Ο.Ο.Σ.Α. για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις; H Ελλάδα είναι μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Οι Οδηγίες αποτελούν συστάσεις, οι οποίες απευθύνονται από τις Κυβερνήσεις που τις υιοθετούν στις πολυεθνικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στις χώρες τους ή εδρεύουν στις χώρες τους και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Παρέχουν μη δεσμευτικές αρχές και πρότυπα υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς.

Οι Οδηγίες έχουν σκοπό:

– να εξασφαλίσουν ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις ασκούν τις δραστηριότητές τους σε αρμονία με τις κυβερνητικές πολιτικές των χωρών που τις φιλοξενούν,

– να ενδυναμώσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται,

– να βοηθήσουν τη βελτίωση του κλίματος για τις ξένες επενδύσεις,

– να ενισχύσουν τη συμβολή των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην αειφόρο ανάπτυξη.

Αν και απευθύνονται κατ’ αρχήν σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, τόσο στις μεγάλες όσο και στις μικρομεσαίες, η τήρησή τους συνιστάται και στις εθνικές επιχειρήσεις. Οι Οδηγίες: συνιστούν τον μοναδικό, περιεκτικό και πολυμερή κώδικα καλής συμπεριφοράς για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, που οι κυβερνήσεις ανέλαβαν την υποχρέωση να προωθήσουν με ειδικούς μηχανισμούς, καθιερώνουν αρχές σε ευρεία σειρά θεμάτων επιχειρηματικής δεοντολογίας, όπως οι εργασιακές σχέσεις, το περιβάλλον, η διαφάνεια, ο ανταγωνισμός, η διαφθορά και η φορολογία, στοχεύουν να συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων, εργαζομένων, κυβερνήσεων και της κοινωνίας γενικότερα, υποστηρίζονται τόσο από την επιχειρηματική κοινότητα όσο και από τις συνδικαλιστικές ενώσεις των εργαζομένων.

Η αναθεώρηση των Οδηγιών του 2011

Τον Μάιο του 2011, οι Οδηγίες αναθεωρήθηκαν κατά τη Διυπουργική Συνάντηση που συνέπεσε με τον εορτασμό της 50ής επετείου του ΟΟΣΑ. Στόχος της αναθεώρησης αυτής, της πέμπτης από το 1976 που οι Οδηγίες υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά (ως μέρος της Διακήρυξης για τις Διεθνείς Επενδύσεις και τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις του ΟΟΣΑ), είναι να διασφαλιστεί ότι εξακολουθούν να αποτελούν το κατ’ εξοχήν μέσο για την προώθηση υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς.

Οι 44 κυβερνήσεις που προσχώρησαν στις Οδηγίες δεσμεύτηκαν να τις προωθούν ανάμεσα στις πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ή από τις χώρες τους. Οι κυβερνήσεις που προσχώρησαν περιλαμβάνουν και τις 34 χώρες μέλη αλλά και 10 χώρες μη-μέλη του ΟΟΣΑ. (Χώρες μέλη του ΟΟΣΑ αλφαβητικά: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καναδάς, Κορέα, Λουξεμβούργο, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία, Χιλή. Χώρες μη-μέλη του ΟΟΣΑ που έχουν προσχωρήσει στις Οδηγίες: Αίγυπτος, Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Λετονία, Λιθουανία, Μαρόκο, Περού, Ρουμανία, Τυνησία).

Οι κυριότερες αλλαγές της νέας αναθεώρησης περιλαμβάνουν:

– Ένα νέο κεφάλαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

-Νέα προσέγγιση στην έννοια της δέουσας επιμέλειας, καθώς και των εφοδιαστικών αλυσίδων με την υιοθέτηση πιο σύνθετης προσέγγισής τους και πιο υπεύθυνης διαχείρισης των αλυσίδων ανεφοδιασμού.

– Σημαντικές αλλαγές σε ορισμένα από τα επιμέρους κεφάλαια, όπως «Απασχόληση και εργασιακές σχέσεις», «Καταπολέμηση της δωροδοκίας, της εξώθησης σε δωροδοκία και της εκβίασης», «Περιβάλλον», «Συμφέροντα των καταναλωτών». Χρήσιμες διευκρινήσεις δόθηκαν στα κεφάλαια «Διαφάνεια» και «Φορολογία».

– Αποσαφήνιση του ρόλου που διαδραματίζουν τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) στις νέες διαδικασίες εφαρμογής των Οδηγιών.

Σε τι αφορούν οι αναθεωρημένες Οδηγίες; Οι Οδηγίες περιλαμβάνουν, περιληπτικά, τα εξής κεφάλαια:

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Γενικές αρχές ορθής επιχειρηματικής συμπεριφοράς στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι πολυεθνικές επιχειρήσεις.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Δημοσιοποίηση βασικών πληροφοριών σχετικών με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Σεβασμός των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσων επηρεάζονται από τις δραστηριότητες των πολυεθνικών.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Συστάσεις σε μια σειρά τομέων όπως τα δικαιώματα και η μεταχείριση των εργαζομένων και η κατάργηση της παιδικής και της καταναγκαστικής εργασίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Συστάσεις σε τομείς όπως τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΞΩΘΗΣΗΣ ΣΕ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΒΙΑΣΗΣ Συστάσεις για την αποφυγή της δωροδοκίας και άλλων μορφών διαφθοράς

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Εξασφάλιση του σεβασμού όλων των συμφερόντων των καταναλωτών από τις επιχειρήσεις

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εγχώριας δυναμικότητας με τη μεταφορά τεχνογνωσίας στις χώρες όπου αυτές δραστηριοποιούνται

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ασκούν τις δραστηριότητές τους κατά τρόπο σύμφωνο με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί ανταγωνισμού

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων και συνεργασία με τις τοπικές φορολογικές αρχές.

Τι είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ); Τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) είναι κυβερνητικές, κυρίως, υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο την προώθηση των Οδηγιών, την παροχή διευκρινήσεων ως προς το περιεχόμενό τους και τη συμβολή στην επίλυση προβλημάτων που είναι δυνατό να ανακύψουν κατά την εφαρμογή τους, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη της κοινωνίας.

Ακόμη, τα ΕΣΕ συνεργάζονται μεταξύ τους για να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αναφέρουν τις δραστηριότητες τους. (Πλήρης κατάλογος των ΕΣΕ των χωρών που έχουν προσχωρήσει στις Οδηγίες βρίσκεται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΟΣΑ, στη διεύθυνση: http://www.oecd.org/investment/guidelinesformultinationalenterprises/2012%20NCP%20Contact%20Details.pdf

Ποιος είναι ο ρόλος του Ελληνικού Εθνικού Σημείου Επαφής;

Το ελληνικό ΕΣΕ είναι υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε για ενημέρωση. Μπορείτε επίσης να θέσετε θέμα, σχετικό με την τήρηση των Οδηγιών, το οποίο να συνδέεται με συγκεκριμένη περίπτωση επιχειρηματικής συμπεριφοράς.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχετε υπ’ όψη τα ακόλουθα:

– Το ελληνικό ΕΣΕ είναι υπεύθυνο για περιπτώσεις επιχειρηματικής συμπεριφοράς που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα. Εάν το περιστατικό έχει συμβεί σε άλλη χώρα που έχει προσχωρήσει στις Οδηγίες, αρμόδιο είναι το ΕΣΕ της χώρας εκείνης. Εάν το περιστατικό συμβαίνει σε χώρα που δεν έχει προσχωρήσει στις Οδηγίες, αλλά αφορά συμπεριφορά ελληνικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στη χώρα εκείνη, και πάλι είναι αρμόδιο το ελληνικό ΕΣΕ.

– Θα πρέπει να δώσετε όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση, ώστε να μπορέσει το ΕΣΕ να την εξετάσει. Απαραίτητα στοιχεία είναι:

– το όνομα και η ανάμειξη σας στην υπόθεση

– η επωνυμία της πολυεθνικής και ο τόπος όπου συνέβη το περιστατικό,

– το κεφάλαιο ή τα κεφάλαια των Οδηγιών, που θεωρούνται σχετικά με την υπόθεση και

– περιγραφή του περιστατικού και τυχόν αποδεικτικά στοιχεία. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το ΕΣΕ θα εκτιμήσει εάν έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί και θα προβεί σε μία αρχική εκτίμηση του κατά πόσον θα πρέπει να δοθεί συνέχεια στο θέμα.

Εφόσον επιληφθεί:

– Θα έρθει σε επαφή με την εμπλεκόμενη επιχείρηση και άλλα τυχόν ενδιαφερόμενα μέρη και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του για να βοηθήσει στην επίλυση του ζητήματος που έχει τεθεί.

– Εάν τα εμπλεκόμενα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία, το ΕΣΕ θα εκδώσει δήλωση και μπορεί να προβεί στις, κατά την κρίση του, σχετικές συστάσεις επί της εφαρμογής των Οδηγιών στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Σε όλη τη διάρκεια των διαδικασιών, το περιεχόμενο των συζητήσεων παραμένει εμπιστευτικό, ενώ τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Πώς μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το ελληνικό Εθνικό Σημείο Επαφής; Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ελληνικό ΕΣΕ στο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Εξελίξεων & Συνεργασίας Τμήμα Διεθνών Επενδύσεων Ερμού & Κορνάρου 1, 10563 ΑΘΗΝΑ Τηλ: (+30) 210 328 62 42, -3 FAX: (+30) 210 328 62 09 e-mail: hncp@mnec.gr, m.sofra@mnec.gr, h.lombotessi@mnec.gr Πλήρες κείμενο των Οδηγιών (στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα) και πολλές άλλες χρήσιμες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.oecd.org/document/28/0,3746,en_2649_34889_2397532_1_1_1_1,00.html) Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση