Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης

/
Ημερομηνία12 Οκτ 2016
/

Η νομοθεσία για την υποβολή δηλώσεων (χειρόγραφων) περιουσιακής κατάστασης, υφίσταται με τον Ν.3213/2003, «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων».

Μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30-9-2016), με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 66 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136/28-7-2016), γνωρίζουμε ότι κατ’ εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) του έτους 2016 (φορολογικό 2015) του Ν.3213/2003, όπως ισχύει, και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) του άρθρου 229 του Ν.4281/2014, όπως ισχύει, για το ίδιο έτος. η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων, οι οποίες από φέτος υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας εφαρμογής «Πόθεν» αρχίζει την 15η Οκτωβρίου 2016 και λήγει την 15η Ιανουαρίου 2017.

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). Τα μετέπειτα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα (1) έτος, ειδικά δε για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α΄ έως ε΄ της παρ.1 του άρθρου1 του Ν.3213/2003για τρία (3) έτη, μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, και το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Λόγω της αρχικής εφαρμογής της υποβολής των συγκεκριμένων δηλώσεων μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, τα φυσικά πρόσωπα που απέκτησαν την ιδιότητα του υπόχρεου προς ΔΠΚ και ΔΟΣ εντός του 2016 και δεν υπέβαλαν στην προβλεπόμενη προθεσμία των 90 ημερών ενόψει της έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής οφείλουν να καταχωρίσουν την αρχική δήλωση το δυνατόν συντομότερο με την έναρξη της ως άνω εφαρμογής και με ημερομηνία αναφοράς το αργότερο 90 ημέρες μετά την απόκτηση της ιδιότητας που τους κατέστησε υπόχρεους.

Κάτι που θα πρέπει να προσέξουν επιπλέον οι υπόχρεοι (δηλαδή κυρίως αυτοί που υπέβαλαν ήδη δήλωση έγχαρτη για το 2016 λόγω της προβλεπόμενης προθεσμίας των 90 ημερών), υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις παραπάνω δηλώσεις.

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις θα υποβάλλονται στον ιστότοπο https://www.pothen.gr

Αμφισβητήσεις ως προς την ιδιότητα του υπόχρεου επιλύονται με πράξη των κατά περίπτωση αρμοδίων οργάνων ελέγχου, η οποία εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου ή των οργάνων, που είναι αρμόδια να υποβάλλουν την κατά την προηγούμενη παράγραφο, του παρόντος άρθρου, κατάσταση υπόχρεων.

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει, λεπτομερώς, τα υφιστάμενα κατά την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

Ελλείψεις ή ανακρίβειες της δήλωσης μπορούν να συμπληρωθούν από τον υπόχρεο αυθορμήτως προ της έναρξης ελέγχου της δήλωσης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου.

Επιπλέον, σύμφωνα με το με αριθμό 1051Γ/5.10.2016 έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Γ’ Μονάδα, αναφέρεται ότι:

«Για εκπρόθεσμες δηλώσεις παλαιοτέρων ετών οι υπόχρεοι να επικοινωνήσουν με την αρχή ελέγχου για περαιτέρω διευκρινίσεις». Να σας ενημερώσουμε ότι η Ταχυδρομική Διεύθυνση της Αρχής Ελέγχου είναι: Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92 (Κτίριο Σ.Δ.Ο.Ε.)

Ολοκληρώνοντας να υπενθυμίσουμε ότι, οι υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης κατά το Ν.3213/2003, εκτός από την ετήσια δήλωση, υποβάλουν, στην ίδια προθεσμία, δήλωση οικονομικών συμφερόντων των ιδίων και των συζύγων τους.

Τέλος, θα αναφερθούμε στον Ν.4427/2016 «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις», στον οποίο προβλέπεται με το άρθρο 79 ότι τα πρόσωπα, των οποίων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ελέγχονται υποχρεωτικά από την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρο3Β παρ. 2 του Ν. 3213/2003) και από τη Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρο7Α παρ. 3 του Ν.3691/2008), επισυνάπτουν αντίγραφα των αναγκαίων εγγράφων, από τα οποία προκύπτει η δηλούμενη περιουσιακή κατάσταση.

Ειδικά, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση για το συγκεκριμένο θέμα, ορίζεται ότι:

«Είναι προφανές ότι η «επισύναψη» των εγγράφων αυτών θα γίνεται ηλεκτρονικά, μόλις αρχίσει η λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης». Για την συγκεκριμένη διάταξη, όταν ψηφιστεί και ισχύσει, ασφαλώς θα δοθούν οδηγίες σχετικές με τον τύπο των συνημμένων αρχείων.

 

Πηγή: www.e-forologia.gr

Αφήστε μια απάντηση