Οδηγίες για την απογραφή εργαζομένων που δεν διαθέτουν Α.Μ.Α. από τους εργοδότες τους και των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων του ΕΤΕΑ, δίνει το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Οδηγίες για την απογραφή εργαζομένων που δεν διαθέτουν Α.Μ.Α. από τους εργοδότες τους και των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων του ΕΤΕΑ, δίνει το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

/
Ημερομηνία17 Ιαν 2014
/

Την δυνατότητα της απογραφής εργαζομένων που δεν διαθέτουν Α.Μ.Α. από τους εργοδότες τους δίνει το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. Προϋπόθεση είναι η τήρηση των διατυπώσεων αναγγελίας των στοιχείων απασχόλησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Αναλυτικά:

“Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των εργοδοτών να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους να ασφαλίσουν και όσους εργαζόμενούς τους δεν διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.), διότι δεν έχουν απογραφεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων, γνωστοποιεί ότι παρέχεται πλέον δυνατότητα στους ίδιους (τους εργοδότες) να προβούν στην απογραφή των προσώπων που απασχόλησαν και στη συνέχεια απεχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους ή καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας τους.

Προϋπόθεση για τα ανωτέρω αποτελεί η υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των εντύπων με τα στοιχεία που αφορούν την έναρξη και λήξη της εργασιακής σχέσης των συγκεκριμένων εργαζομένων, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία (Υ.Α. 5072/6/25.2.2013 – ΦΕΚ 449/Β΄/2013, όπως ισχύει).

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Ο εργοδότης ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο προσέρχεται στην υπηρεσία Μητρώου οποιουδήποτε Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., καταθέτοντας το έντυπο «Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου από Εργοδότη» (συνημμένο υπόδειγμα) συμπληρωμένο με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες για τους έλληνες πολίτες και λατινικούς για τους αλλοδαπούς, το οποίο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 8 παρ. 4 του ν.1599/1986), συνοδευόμενο με τα εξής δικαιολογητικά (σωρευτικά):

● αντίγραφο του εντύπου «Αναγγελία Πρόσληψης» (Ε3), που υποβλήθηκε για τον εργαζόμενο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»,
● αντίγραφο του εντύπου «Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού» (Ε5) ή «Καταγγελία σύμβασης εργασίας» (Ε6), που ακολούθως υποβλήθηκε για τον ίδιο εργαζόμενο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Παρατήρηση:

Όλα τα παραπάνω έντυπα θα γίνονται δεκτά μόνο εφόσον είναι ευκρινή και φέρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου που τους αποδίδεται από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», καθώς και την ημερομηνία υποβολής τους (ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία αποτυπώνονται στη πρώτη σελίδα κάθε εντύπου, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή του).
● αντίγραφο οποιουδήποτε επισήμου έγγραφου (π.χ. διαβατήριο, άδεια διαμονής), στο οποίο αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες τα ατομικά στοιχεία του εργαζόμενου (μόνο για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους).

Ο αρμόδιος υπάλληλος διενεργεί αυτού του τύπου την απογραφή μέσω της οθόνης «Απογραφή Άμεσα Ασφαλισμένου» (επιλογή: Αυτεπάγγελτη Απογραφή), αντλώντας τα απαιτούμενα στοιχεία από την αίτηση και τα υποβληθέντα έγγραφα. Όταν ο δηλούμενος Α.Φ.Μ. ή Α.Μ.Κ.Α. αντιστοιχεί σε άλλο πρόσωπο ή δεν είναι έγκυρος η διαδικασία θα διακόπτεται, μέχρι να προσκομισθούν έγγραφα, από τα οποία να προκύπτουν τα ορθά στοιχεία του προς απογραφή εργαζόμενου.

Εάν ο εργαζόμενος είναι ήδη απογεγραμμένος εκδίδεται και παραδίδεται στον εργοδότη για ενημέρωσή του «Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου», η δε αίτησή του αρχειοθετείται.

Όταν η διεύθυνση κατοικίας/επικοινωνίας του εργαζόμενου δεν αναγράφεται στα υποβληθέντα έντυπα, ως διεύθυνση κατοικίας του καταχωρείται η διεύθυνση του τόπου απασχόλησής του (της έδρας ή του αντίστοιχου παραρτήματος του εργοδότη).

Ο ασφαλισμένος θα χαρακτηρίζεται «Νέος», εκτός εάν υφίστανται επίσημα (πρωτότυπα) έγγραφα στοιχεία, από τα όποια αποδεικνύεται η ασφάλισή του σε άλλο ασφαλιστικό φορέα πριν τη 1/1/1993 (εγκ.44/1994).

Ως ημερομηνία έναρξης ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. θεωρείται η ημερομηνία πρόσληψης, όπως αναγράφεται στην «Αναγγελία Πρόσληψης».
Στοιχεία μη απαιτητά κατά τη συγκεκριμένη απογραφή (π.χ. αριθμός τραπεζικού λογαριασμού/ΙΒΑΝ) θα καταχωρούνται στο Μητρώο Ασφαλισμένων κατά την πρώτη συναλλαγή του ασφαλισμένου με τις υπηρεσίες μας.

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής ο Αριθμός Μητρώου του ασφαλισμένου θα γνωστοποιείται στον εργοδότη με την έκδοση και επίδοση «Βεβαίωσης απογραφής άμεσα ασφαλισμένου»”

 

Οδηγίες δίνει το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και για τη διαδικασία απογραφής των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων του ΕΤΕΑ.

Αναλυτικά το γενικό έγγραφο προβλέπει:

“Στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4225/2014 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι, από 1/12/2013 οι αυτοαπασχολούμενοι ήδη ασφαλισμένοι του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), υποχρεούνται να δηλώνουν, τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν στο φορέα αυτό για λογαριασμό τους, στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), σύμφωνα με την ισχύουσα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομοθεσία.

Υπαγόμενα πρόσωπα είναι οι αυτοαπασχολούμενοι Κρεοπώλες, Χημικοί, Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί και Ηλεκτρολόγοι.

Ως εκ τούτου τα εν λόγω πρόσωπα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν

α) Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.), για να γίνει αποδεκτή η καταχώρηση των στοιχείων ασφάλισης στην Α.Π.Δ, όπως περιγράφεται στο ανωτέρω Γενικό Έγγραφο

β) Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) για να έχουν τη δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ, όπως περιγράφεται παρακάτω, προβαίνοντας οι ίδιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους στις ακόλουθες ενέργειες:

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Για την απογραφή εργοδότη θα πρέπει ο αυτοαπασχολούμενος να προσέρχεται στην Υπηρεσία Εσόδων του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η κατοικία του, προσκομίζοντας πλήρως συμπληρωμένο το έντυπο απογραφής εργοδότη ειδικών κατηγοριών ασφάλισης, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται και η Ειδική Κατηγορία στην οποία ανήκει

• Κρεοπώλης Αυτοαπασχολούμενος ΕΤΕΑ
• Χημικός Αυτοαπασχολούμενος ΕΤΕΑ
• Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός Ιδιοκτήτης Αυτοαπασχολούμενος ΕΤΕΑ
• Ηλεκτρολόγοι Αυτοαπασχολούμενοι ΕΤΕΑ

Συνυποβάλλοντας βεβαίωση από τον φορέα ( τ. ΤΕΑΧ, τ. ΤΕΑΕΙΓΕ ) ότι ο αιτών αυτοαπασχολούμενος έχει υποχρέωση απογραφής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βάσει των ανωτέρω διατάξεων, με τα στοιχεία απογραφής του στον φορέα και οποιοδήποτε φορολογικό στοιχείο, από το οποίο προκύπτει η ιδιότητά του, ο Α.Φ.Μ., η διεύθυνση της έδρας του και τα στοιχεία ταυτότητας(ταυτότητα η άλλο στοιχείο).

Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει όλοι οι ανωτέρω αυτοαπασχολούμενοι να απευθυνθούν στα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την διαδικασία της απογραφής τους, χωρίς πρόσκληση , προσκομίζοντας τα παραπάνω έγγραφα.

Από την ανωτέρω διαδικασία απογραφής (νέα απογραφή) εξαιρούνται οι κρεοπώλες που είναι ήδη απογεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοδοτών με Α.Μ.Ε ειδικής κατηγορίας ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι για την κατηγορία «Ηλεκτρολόγοι αυτοαπασχολούμενοι ΕΤΕΑ» δεν απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα για την απογραφή, καθώς έχουν ήδη απευθυνθεί στο αρμόδιο Υποκατάστημα για την ασφαλισή τους (Εγκ. 85/2008 ΙΚΑ ΕΤΑΜ ).

Τα έντυπα των αιτήσεων είναι διαθέσιμα σε όλα τα Υποκαταστήματα του Ιδρύματος καθώς και στο διαδικτυακό μας τόπο (www.ika.gr/ Άντληση εντύπων / Εργαλεία).

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ)

Σε ό,τι αφορά τις ενέργειες των Υποκαταστημάτων για τη διαδικασία απογραφής θα πρέπει το αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα δραστηριότητας του αυτοαπασχολουμένου, να προβεί στην απογραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω προσκομιζόμενα έγγραφα.

Η απογραφή θα καταχωρείται από την οθόνη Ειδικές Κατηγορίες Ασφάλισης, με επιλογή μιας από τις ανωτέρω κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων και τα λοιπά στοιχεία απογραφής κατά τα γνωστά.

Διευκρινίζεται ότι, στην έννοια Αυτοτελώς Απασχολούμενοι Ηλεκτρολόγοι νοούνται ( Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 85/2008 ,σελ. 3-6 ) ׃

α) οι αυτοτελώς απασχολούμενοι αδειούχοι ηλεκτροτεχνίτες ή εγκαταστάτες,

β) τα μέλη της διοικήσεως των Επαγγελματικών Σωματείων των Ηλεκτροτεχνιτών ή Ενώσεων αυτών κατά την διάρκεια της θητείας τους και εφόσον δεν ασφαλίζονται κατά τον αυτό χρόνο υποχρεωτικά στο Ταμείο λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας και είχαν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε. μέχρι την 1-6-2008 (ημερομηνία ένταξης του Τ.Ε.Α.Η.Ε. στο τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)

Επειδή για τα εν λόγω πρόσωπα δεν είχε γίνει ένταξη στην εφαρμογή του Ο.Π.Σ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την απεικόνιση της ασφάλισης – καταβολή των εισφορών, συναλλάσσονται με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με χειρόγραφη διαδικασία (τήρηση πινακίδας, γραμμάτιο είσπραξης, κ.λ.π.), θα πρέπει με ευθύνη των Προϊσταμένων των κατά τόπο Υπηρεσιών Εσόδων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ να αναζητηθούν τα εν λόγω πρόσωπα και να ενημερωθούν για την υποχρέωση απογραφής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4225/2014.

Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω Ειδικές Κατηγορίες Ασφάλισης θα έχουν τις δυνατότητες των Α.Μ.Ε των Κοινών Επιχειρήσεων (υποβολή Α.Π.Δ, πιστοποίηση για την υποβολή μέσω διαδικτύου, Ελέγχου, Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης κ.λ.π.) και θα αποκτούν αυτόματα (χωρίς καταχώρηση σε ειδικό πεδίο) Κωδικό Νομικής Μορφής 083: «φυσικό πρόσωπο»

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής θα ανοίγεται ΒΕΕ και θα καταχωρούνται όλα τα προσκομισθέντα στοιχεία. Ευνόητο είναι ότι κατά την απογραφή των εν λόγω αυτοαπασχολούμενων δεν θα χορηγείται Ε.Β.Κ.Ν.Π.

Αναλυτικές οδηγίες για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων στη Α.Π.Δ θα δοθούν με νεότερο έγγραφό μας.”

Πηγή : Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση