Ξεκινούν οι έλεγχοι των επιχειρήσεων που τους χορηγήθηκε φορολογικό πιστοποιητικό ή αρνήθηκαν να τους χορηγηθεί Ξεκινούν οι έλεγχοι των επιχειρήσεων που τους χορηγήθηκε φορολογικό πιστοποιητικό ή αρνήθηκαν να τους χορηγηθεί

/
Ημερομηνία10 Ιαν 2014
/

Εγκύκλιο με οδηγίες προς τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για αξιολόγηση, εξέταση, προσωρινό έλεγχο και καταλογισμό των φόρων που προκύπτουν σε επιχειρήσεις στις οποίες  χορηγήθηκαν φορολογικά πιστοποιητικά ή αρνήθηκαν να τους χορηγηθεί,  από τις ελεγκτικές εταιρίες.

Ο έλεγχος αφορά επιχειρήσεις των οποίων η διαχειριστική περίοδο  έληξε από την 01.04.2012 έως και την 31.10.2012 καθώς και εκείνων των οποίων η διαχειριστική περίοδος ενώ είχε λήξει έως και την 31.03.2012 δεν είχαν συμπεριληφθεί στη διαδικασία καθορισμού του δείγματος των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1165/24.7.2012 και ΠΟΛ.1211/30.11.2012.

Οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών θα προβούν αξιολόγηση και προσωρινό έλεγχο των υποθέσεων για τις οποίες:

α) έχει εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη και δεν έχουν υπαχθεί στο δείγμα της παρ. 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/22.7.2011
β) έχει υποβληθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με θέματα έμφασης ή επιφύλαξης ή επιφύλαξης και έμφασης και εφόσον αυτές δεν έχουν συμπεριληφθεί στο δείγμα της ΠΟΛ.1159/22.7.2011
γ) έχει εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, αλλά υπάρχουν δελτία πληροφοριών από άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Για τις υποθέσεις που οι υπόχρεες επιχειρήσεις αρνήθηκαν τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης, οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών καλούνται σύμφωνα με την εγκύκλιο, να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του ν.2238/1994 πρόστιμα και να εκδώσουν κατά προτεραιότητα εντολή τακτικού ελέγχου.

Τέλος οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα πρέπει να αξιολογήσουν, με βάση στοιχεία ή πληροφορίες που έχει στη διάθεσή τους, τις υποθέσεις εκείνες για τις οποίες οι λογιστικές διαφορές που προσδιορίστηκαν από τον έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων και αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των δαπανών είναι μικρότερες του 0,5% των ακαθάριστων εσόδων και εφόσον κρίνουν σκόπιμο, να εισηγηθούν στην επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 την παραπομπή της υπόθεσης σε προσωρινό φορολογικό έλεγχο για την παραγωγικότητα των δαπανών.

Πηγή : Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση