ΝΕΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΙΝΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ.

/
Ημερομηνία24 Οκτ 2011
/

Νέο αντικειμενικό σύστημα για τις ποινές της Εφορίας.

Σηµαντικές αλλαγές στις ποινές της Εφορίας που αφορούν παραβάσεις από τις επιχειρήσεις αλλά και τους απλούς πολίτες, αλλαγή του τρόπου συµβιβασµού και κλείσιµο υποθέσεων προστίµων που εκκρεµούν στα δικαστήρια επιφέρει το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο που καταργεί τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και εισάγει στη θέση του τους Κανόνες Απεικόνισης Συναλλαγών.

Στο νοµοσχέδιο προβλέπεται ανατροπή στον τρόπο συµβιβασµού και πληρωµής των προστίµων. Με βάση αυτά που ισχύουν σήµερα, αν για παράδειγµα επιβληθεί σε κάποιον πρόστιµο για φορολογικές παραβάσεις 10.000 ευρώ, µπορεί να συµβιβαστεί στο ποσό των 3.300 ευρώ και να πληρώσει το τελικό αυτό πρόστιµο σε δόσεις. Με το νέο σύστηµα το ίδιο πρόστιµο µειώνεται κατά 60% στην εφάπαξ πληρωµή και 40% αν καταβληθεί σε δόσεις, αλλά το νέο στοιχείο είναι ότι αν δεν πληρώσει κάποιος το τελικό ποσό, χάνει την έκπτωση και βεβαιώνεται στην ουσία όλο το ποσό του προστίµου, δηλαδή το 100%. Να σηµειωθεί ότι παλαιότερα ήταν σύνηθες το φαινόµενο κάποιος να συµβιβαστεί, να µειωθεί το πρόστιµό του στο 1/3 και µετά ποτέ να µην πληρώσει την οφειλή. Αυτό σταματάει µε το νέο σύστηµα προκειµένου να αναγκάσει τους παραβάτες να πληρώνουν τα πρόστιµα. Έτσι τουλάχιστον ελπίζει ότι θα συµβεί το υπουργείο Οικονοµικών.

Ωστόσο, νέο στοιχείο στο σύστηµα επιβολής προστίµων είναι ότι θα ισχύσει σύστηµα επιβράβευσης, αλλά από αυτό θα επωφελούνται µόνον όσοι εξοφλήσουν στο σύνολό τους και στις προβλεπόµενες δόσεις τις ποινές που τους έχει επιβάλει η Εφορία. Συγκεκριµένα, αν κάποιος έχει πρόστιµο 10.000 ευρώ και το πληρώσει εφάπαξ, θα έχει αρχικά την έκπτωση του 60%, δηλαδή θα κληθεί να πληρώσει 4.000 ευρώ µε τον συµβιβασµό και στη συνέχεια θα έχει περαιτέρω έκπτωση 30%, δηλαδή 1.200 ευρώ εφόσον πλήρωσε το ποσό εντός του χρόνου που προβλέπει η νέα διάταξη. Συνολική έκπτωση 7.200 ευρώ ή σε ποσοστό 72%.

Από την άλλη, επανέρχεται η επιβολή του προστίµου στους απλούς πολίτες που δεν ζητούν απόδειξη, η οποία θεσπίστηκε και παλαιότερα αλλά δεν εφαρµόστηκε ποτέ. Πλέον όσοι «συλλαµβάνονται» από τους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονοµικών που πραγµατοποιούν ελέγχους στην αγορά να µην έχουν πάνω τους την προβλεπόµενη απόδειξη για τα προϊόντα που έχουν αγοράσει, θα τους επιβάλλεται πρόστιµο 100 ευρώ ακόµη και αν έχουν λάβει απόδειξη µικρότερης αξίας.

Με τον νέο Κανόνα Απεικόνισης Συναλλαγών εκλογικεύεται το σύστηµα επιβολής των προστίµων για εικονικά και πλαστά τιµολόγια και εφόσον η συναλλαγή είναι πάνω από 5.000 ευρώ επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το 30% της αξίας του τιµολογίου ενώ µε το σύστηµα που ισχύει σήµερα επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο της αξίας µε συνέπεια να επιβάλλονται τεράστια πρόστιµα που ποτέ δεν εισπράττονταν ή εκκρεµούν στα δικαστήρια.

Τέλος, µε µεταβατική διάταξη (δηλαδή θα ισχύσει για λίγο χρονικό διάστηµα και συγκεκριµένα 60 ηµέρες) θα µπορούν να κλείσουν υποθέσεις προστίµων που εκκρεµούν στα δικαστήρια µε βάση το νέο σύστηµα ποινών και προστίµων.

Πρόστιμο €100 σε όσους δεν ζητούν αποδείξεις

1. Επιβάλλεται πρόστιµο 100 ευρώ σε βάρος των φυσικών προσώπων, ιδιωτών – καταναλωτών, για τα οποία διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια προληπτικού φορολογικού ελέγχου είτε σε επαγγελµατική εγκατάσταση επιτηδευµατία είτε εκτός αυτής ότι δεν απαίτησαν ή δεν αποδέχθηκαν ή αποδέχθηκαν ανακριβή φορολογικά στοιχεία αξίας για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα τη µη έκδοση, τη µη εµπρόθεσµη ή την ανακριβή έκδοση στοιχείου από τον επιτηδευµατία.

2. Για την επιβολή του προστίµου αυτού συντάσσεται άµεσα ∆ιαπιστωτική Πράξη – Απόφαση Επιβολής Προστίµου (∆Π-ΑΕΠ), που υπογράφεται από τα µέλη του συνεργείου ελέγχου και αντίτυπο αυτής παραδίδεται στον παραβάτη, ο οποίος υπογράφει σχετικά για την παραλαβή και την αποδοχή της παράβασης. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, η άρνηση αυτή σηµειώνεται σχετικά επί του σώµατος της ∆Π-ΑΕΠ. Αντίτυπο της ∆Π-ΑΕΠ παραδίδεται εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας στη ∆ΟΥ στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας διαπιστώθηκε η παράβαση.

3. Το πρόστιµο επιβάλλεται σε βάρος του φυσικού προσώπου που συναλλάχθηκε και επί συνόλου φυσικών προσώπων που συναλλάχθηκαν από κοινού (παρέα) το πρόστιµο επιβάλλεται σε τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο.

4. Το πρόστιµο καταβάλλεται εντός 10 ηµερών σε οποιαδήποτε ∆ΟΥ, µε έκπτωση 50%. Στις περιπτώσεις µη καταβολής του προστίµου, αυτό βεβαιώνεται στη ∆ΟΥ στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας διαπιστώθηκε η παράβαση στο σύνολό της.

5. ∆εν επιβάλλεται πρόστιµο σε βάρος φυσικού προσώπου ιδιώτη, εφόσον οι παραβάσεις µη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείων σε βάρος επιτηδευµατία προέκυψαν από καταγγελία του ίδιου.

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ

Αφήστε μια απάντηση