Νέο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ για πρόσληψη ανέργων

/
Ημερομηνία11 Απρ 2014
/

Πρόκειται για το πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης για άνεργους ηλικίας 25 έως 66 ετών. Το αντίστοιχο πρόγραμμα για 10.000 άνεργους που προκηρύχτηκε τον προηγούμενο μήνα είχε σημαντικά μεγάλη  ανταπόκριση από τους εργοδότες και καλύφθηκε μέσα σε μερικές μόνο μέρες. Για τον λόγο αυτό, η διοίκηση του Οργανισμού εισηγήθηκε στο υπουργείο Εργασίας να επαναπροκηρυχτεί ένα αντίστοιχο, στο οποίο μάλιστα, θα είναι αυτό με το οποίο θα ξεκινήσει η εφαρμογή της διάταξης που ορίζει ότι για τους μακροχρόνια άνεργους η προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας θα είναι μισή, δηλαδή 5% αντί 10% για κάθε τρία χρόνια προϋπηρεσίας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος επιδότησης απασχόλησης είναι: Πρόσληψη 12.000 ανέργων για 12 μήνες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, από όλη την Ελλάδα, χωρίς εξαιρέσεις, με σύμβαση πλήρους  απασχόλησης.

Οι ωφελούμενοι  θα είναι άνεργοι 25 έως 66 ετών που έχουν δελτίο σε ισχύ και έχουν προηγουμένως περάσεις τη διαδικασία εξατομίκευσης για τις δεξιότητες που διαθέτουν. Προσοχή. Η διαδικασία είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή. Άλλωστε, οι άνεργοι δεν οφείλουν να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Αιτήσεις συμμετοχής καταθέτουν οι εργοδότες.

Η επιδότηση για εργασία  25 ημερών το μήνα θα είναι 450 ευρώ και από εκεί και πάνω ο κάθε εργοδότης θα συμπληρώνει την αμοιβή του ανέργου που θα απασχολήσει με ελάχιστη αμοιβή τα 586 ευρώ για άγαμο χωρίς προϋπηρεσία και με πλήρη ασφάλιση. Αν ο άνεργος έχει προϋπηρεσία, πτυχίο και ειδίκευση σε κάποιον τομέα, τότε η αμοιβή θα είναι μεγαλύτερη, σημαντικά μειωμένη όμως για τους μακροχρόνια ανέργους, καθώς θα ισχύσει η νέα διάταξη για τις τριετίες.

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα σε μείωση προσωπικού. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν από τη λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο, η φυλάκιση και ο θάνατος, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Και πρόγραμμα μαθητείας
Εντωμεταξύ, σε ισχύ τίθεται το μαθητείας του   ΟΑΕΔ για 12.000 νέους. Πρόκειται για επιδότηση  για την πρακτική άσκηση μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του Οργανισμού που θα εργαστούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία  για το 2014.

Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στα 11 ευρώ, ανά ημέρα, τα οποία θα καταβάλλεται στους εργοδότες, που απασχολούν μαθητές, ή στους μαθητές για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης τετραήμερης, πενθήμερης ή εξαήμερης απασχόλησης, ανεξάρτητα από το εξάμηνο πρακτικής άσκησης, στο οποίο βρίσκονται. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 20 εκατ. ευρώ.

Ωφελούμενοι της πράξης είναι το σύνολο των μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ που φοιτούν στις εν λόγω Σχολές για το έτος 2014.

Πηγή : www.capital.gr

Αφήστε μια απάντηση