Νέες υπηρεσίες στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

/
Ημερομηνία06 Αυγ 2013
/

Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων μεταφέρονται σε δύο νέες διευθύνσεις οι οποίες συστήνονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

Οι διευθύνσεις αυτές είναι η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που θα είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση των διασταυρώσεων και η Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Αναλυτικά σύμφωνα με την σχετική απόφαση του γενικού γραμματέα δημοσίων εσόδων Χάρη Θεοχάρη η κάθε διεύθυνση θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: – Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e – εφαρμογές):

α) Την ανάπτυξη, την συντήρηση και την επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που άπτονται φορολογικών, τελωνειακών και ελεγκτικών διαδικασιών.

β) Την κατάρτιση λειτουργικών προδιαγραφών και την ενσωμάτωση όλων των νέων ή των απαιτούμενων από την νομοθεσία αλλαγών σε υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα, μηχανογραφημένες εφαρμογές, ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

γ) Την ανάλυση απαιτήσεων, στην σχεδίαση, στην υλοποίηση και στον έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων, μηχανογραφημένων εφαρμογών, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λοιπών συστημάτων.

δ) Την διαχείριση και στατιστική επεξεργασία δεδομένων, την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων, καθώς και την προσομοίωση σεναρίων για την λήψη αποφάσεων και για τον στρατηγικό σχεδιασμό.

ε) Την υποστήριξη του ελεγκτικού μηχανισμού, μέσω πληροφοριακών συστημάτων και τις διασταυρώσεις στοιχείων φορολογικού ή και τελωνειακού αντικειμένου.

στ) Την ενίσχυση του έργου της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων (e – υπηρεσίες), μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e εφαρμογές) διαρθρώνεται σε τέσσερα Τμήματα και ένα Αυτοτελές Γραφείο, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄ Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος – Ακίνητης Περιουσίας – Οχημάτων και Διαχείρισης Περιουσιολογίου,

β) Τμήμα Β΄ Εφαρμογών Φ.Π.Α. και Ειδικών Φορολογιών,

γ) Τμήμα Γ΄ Τελωνειακών Εφαρμογών,

δ) Τμήμα Δ΄ Εφαρμογών Ελέγχου, Διοικητικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης – Λοιπών Εφαρμογών

ε) Αυτοτελές Γραφείο Σχεδίασης και Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού – Δημιουργίας Προτύπων.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e – εφαρμογές) κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

α) Τμήμα Α΄ Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος – Ακίνητης Περιουσίας – Οχημάτων και Διαχείρισης Περιουσιολογίου.

αα) Μηχανογραφικές εφαρμογές σε θέματα παραλαβής δηλώσεων, εκκαθάρισης, βεβαίωσης και είσπραξης φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, μετελεγκτική διαδικασία φορολογίας εισοδήματος.

ββ) Μηχανογραφικές εφαρμογές σε θέματα παραλαβής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων και βεβαίωσης των φόρων, φορολογίας κεφαλαίου (μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές, ακίνητη περιουσία, γονικές παροχές) και αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

γγ) Μηχανογραφικές εφαρμογές σε θέματα βεβαίωσης και είσπραξης τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων.

δδ) Συγκρότηση και παρακολούθηση Περιουσιολογίου.

Μηχανογραφικές εφαρμογές σε θέματα αποτύπωσης και συγκέντρωσης περιουσιακών στοιχείων (όπως, ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια μέσα μεταφοράς).

εε) Έκδοση πάγιων στατιστικών στοιχείων και άλλων οικονομικών πληροφοριών, για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της Οικονομικής Πολιτικής, της προσομοίωσης στοχευόμενων σεναρίων.

στστ) Διασταύρωση στοιχείων των ανωτέρω εφαρμογών.

β) Τμήμα Β΄ Εφαρμογών Φ.Π.Α. και Ειδικών Φορολογιών αα) Ανάπτυξη, συντήρηση, επικαιροποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών σε θέματα εκκαθάρισης, βεβαίωσης και είσπραξης Φ.Π.Α. και άλλων ειδικών και έμμεσων φόρων.

ββ) Στατιστική παρακολούθηση, αυτόματα, αναλυτικά και συγκεντρωτικά πρωτογενών στοιχείων εσόδων, όπως εισπράξεων, πορείας χρεών και ληξιπροθέσμων οφειλών.

γγ) Διασταύρωση στοιχείων των ανωτέρω εφαρμογών.

γ) Τμήμα Γ΄ Τελωνειακών Εφαρμογών

αα) Ανάπτυξη, συντήρηση, επικαιροποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών σε θέματα Τελωνείων και ειδικότερα υπολογισμός δασμών και φόρων, στατιστική και λογιστική εισαγωγών, εξαγωγών και λοιπών τελωνειακών εργασιών.

ββ) Μηχανογραφικές εφαρμογές σε θέματα παραγωγής στατιστικών αναφορών και ελέγχων.

δ) Τμήμα Δ΄ Εφαρμογών Ελέγχου, Διοικητικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης – Λοιπών Εφαρμογών.

αα) Μηχανογραφικές εφαρμογές με αυτοματοποιημένες ελεγκτικές διαδικασίες για την επιλογή των ελεγχομένων, μέσω διαδικασιών ανάλυσης κινδύνου και αυτοματοποιημένες ροές εργασιών σε όλα τα στάδια διενέργειας ελέγχου.

ββ) Μηχανογραφικές εφαρμογές διαχείρισης ανθρώπινων και φυσικών ελεγκτικών πόρων, διαχείρισης Πληροφοριακών Δελτίων.

γγ) Ανάπτυξη, συντήρηση, επικαιροποίηση συστήματος διοικητικής πληροφόρησης.

δδ) Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, δεικτών μέτρησης απόδοσης, προσομοίωσης σεναρίων.

εε) Μηχανογραφικές εφαρμογές, που αφορούν σε γενικά θέματα, που δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες των άλλων Τμημάτων της Διεύθυνσης, όπως σε θέματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων, καθώς και σε κάθε θέμα που δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων των άλλων Τμημάτων.

ε) Αυτοτελές Γραφείο Σχεδίασης και Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού – Δημιουργίας Προτύπων.

αα) Ανάλυση απαιτήσεων, σχεδίαση, υλοποίηση και έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, μηχανογραφημένων εφαρμογών, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λοιπών συστημάτων λογισμικού, σε συνεργασία με τα Τμήματα της Διεύθυνσης ή των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

ββ) Υιοθέτηση, ανάπτυξη και τήρηση προτύπων ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων, μηχανογραφημένων εφαρμογών, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λοιπών συστημάτων λογισμικού.

γγ) Ολοκλήρωση συστημάτων λογισμικού και δοκιμών Ελέγχου.

δδ) Αποτύπωση διαδικασιών τεκμηρίωσης. – Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων

α) Την εποπτεία, την δημιουργία προτύπων και την καταγραφή των διενεργούμενων ηλεκτρονικών συναλλαγών.

β) Την διαχείριση των ιστοτόπων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

γ) Τον σχεδιασμό και την λειτουργία ενιαίου πολυδύναμου κέντρου εξυπηρέτησης των φορολογουμένων, σε θέματα που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων.

δ) Την συντήρηση και διαχείριση ηλεκτρονικού Γενικού Μητρώου φορολογουμένων.

ε) Τον συντονισμό δράσεων και την έκδοση προτύπων διαλειτουργικότητας δεδομένων που ανταλλάσσονται με φορείς ή και υπηρεσίες.

στ) Την ψηφιοποίηση δεδομένων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, μέσω συστημάτων εισαγωγής και καταγραφής δεδομένων.

ζ) Την συλλογή προτάσεων, την μελέτη αυτών και την εισήγηση για βελτίωση των εφαρμογών, στα πλαίσια εξυπηρέτησης του πολίτη.

Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων διαρθρώνεται σε τρία Τμήματα και δύο Αυτοτελή Γραφεία, τα οποία υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ως εξής:

α) Τμήμα Α΄ Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Εποπτείας Ηλεκτρονικών Συναλλαγών.

β) Τμήμα Β΄ Υποστήριξης Συναλλασσομένων και Ενίσχυσης Συναλλαγών,

γ) Τμήμα Γ΄ Γενικού Μητρώου και Διεπαφών με φορείς – υπηρεσίες

δ) Αυτοτελές Γραφείο Εισαγωγής και Ελέγχου Στοιχείων.

ε) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης – Μέριμνας Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων (e – υπηρεσίες), κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων, ως ακολούθως:

α) Τμήμα Α΄ Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Εποπτείας Ηλεκτρονικών Συναλλαγών.

αα) Διαχείριση πιστοποίησης χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

ββ) Μέριμνα για την ουσιαστική και απόλυτη ταυτοποίηση του μητρώου χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με το γενικό μητρώο.

γγ) Μελέτη των σύγχρονων και διαδεδομένων μεθοδολογιών και τεχνολογιών πιστοποίησης και εξασφάλιση συμβατότητας με εθνικά και διεθνή πρότυπα.

δδ) Εκτέλεση διαδικασιών ενημέρωσης και ροής των δεδομένων προς την κεντρική βάση.

εε) Διαχείριση περιεχομένου αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του διαδικτυακού τόπου του TAXISnet, διαχείριση λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης.

στστ) ‘Ασκηση γενικής εποπτείας και φροντίδας για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου του TAXISnet, σε συνεργασία με τις αρμόδιες μονάδες θεματικών διαδικτυακών τόπων.

ζζ) Εκπόνηση μελετών και εισηγήσεων για την ανάπτυξη και βελτίωση των πάσης φύσεως ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

ηη) Παρακολούθηση της ευρωπαϊκής και της διεθνούς νομοθεσίας για την αξιοποίηση της διαθέσιμης εμπειρίας, εναρμόνιση και παραγωγή αντίστοιχων εθνικών κανονιστικών διατάξεων για την διασφάλιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

θθ) Χρήση κατάλληλων ηλεκτρονικών μέσων και συστημάτων, για την αποτελεσματικότερη καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών που σχετίζονται με την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.

β) Τμήμα Β΄ Υποστήριξης Συναλλασσομένων και Ενίσχυσης Συναλλαγών.

αα) ‘Αμεση και συνεχή εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας.

ββ) Ενημέρωση χρηστών σε σχέση με τις υπηρεσίες και τα πληροφοριακά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

γγ) Υποδοχή παραπόνων των χρηστών και ενέργειες για την αντιμετώπισή τους.

δδ) Ενίσχυση των συναλλαγών, υπενθύμιση φορολογικών υποχρεώσεων και ανάπτυξη φορολογικής συνείδησης.

εε) Καταγραφή, μελέτη και προώθηση στα αρμόδια Τμήματα ή Διευθύνσεις νέων απαιτήσεων χρηστών, που αφορούν σε τροποποίηση φορολογικών και τελωνειακών εφαρμογών.

στστ) Παρακολούθηση του χρόνου απόκρισης στα ερωτήματα των πολιτών και χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και εισηγήσεις για τη βελτίωσή του.

ζζ) Εκπόνηση εισηγήσεων και εύρεση λύσεων για την ομαλή λειτουργία και εξυπηρέτηση των χρηστών.

ηη) Συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες, με στόχο την ενημέρωση του Τμήματος για αλλαγές στις εφαρμογές και στις υποδομές και την συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών.

γ) Τμήμα Γ΄ Γενικού Μητρώου και Διεπαφών με φορείς υπηρεσίες.

αα) Δημιουργία και διαχείριση ενιαίου μητρώου που περιλαμβάνει τα στοιχεία όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που χρησιμοποιούν οι εφαρμογές.

ββ) Διαχείριση Ενιαίου Μητρώου χρηστών (εσωτερικών και εξωτερικών) των πληροφοριακών συστημάτων φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων.

γγ) Υποδοχή και εξυπηρέτηση περιοδικών και έκτακτων αιτημάτων εσωτερικών και εξωτερικών φορέων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την παροχή στατιστικών ή άλλων στοιχείων που φυλάσσονται στα πληροφοριακά συστήματα.

δδ) Συνεργασία με τους αιτούμενους φορείς, με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό του αιτήματος, την λήψη της απόφασης για την ικανοποίηση ή όχι αυτού, λόγω απορρήτου, την κοστολόγηση και χρέωση των υπηρεσιών, σε περίπτωση που αυτές παρέχονται επ’ αμοιβή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

εε) Καθορισμός των προδιαγραφών, των μεθοδολογιών και κατευθυντήριων γραμμών διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, είτε αυτή αφορά σε διαλειτουργικότητα με συστήματα άλλων φορέων, είτε σε αλληλεπίδραση των ίδιων των συστημάτων.

στστ) Μέριμνα για την εφαρμογή πλαισίων, εργαλείων γενικής εφαρμογής και κοινών υπηρεσιών, προκειμένου να εξασφαλίσουν αποδοτικές και αποτελεσματικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων.

ζζ) Ανάληψη δράσεων για την προώθηση της διαλειτουργικότητας και της διασυνδεσιμότητας.

ηη) Ανάληψη δράσεων για τον εντοπισμό, την δόμηση και την δημοσιοποίηση ανοιχτών δεδομένων που τηρούνται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

θθ) Μέριμνα για την συνεχή μελέτη και εύρεση νέων λύσεων, με στόχο την αποδοτικότερη και πιο αποτελεσματική αλληλεπίδραση και την ταυτόχρονη μείωση του διοικητικού κόστους και του φόρτου εργασίας.

δ) Αυτοτελές Γραφείο Εισαγωγής και Ελέγχου Στοιχείων.

αα) Παραλαβή παραστατικών, καταχώρηση και προώθηση αυτών και γενική μέριμνα για την διακίνηση των στοιχείων.

ββ) Έλεγχος των προς εισαγωγή στοιχείων και ταξινόμηση σύμφωνα με τις οδηγίες κάθε εφαρμογής και προώθησή τους προς ψηφιοποίηση.

γγ) Προγραμματισμός των εργασιών και παρακολούθηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος.

δδ) Σύνταξη των προγραμμάτων «Εισαγωγής Δεδομένων» και των απαραίτητων οδηγιών πληκτρολόγησης στο προσωπικό, σύμφωνα με προκαθορισμένα πρότυπα και τις ιδιαιτερότητες του κατά περίπτωση αντικειμένου,

εε) Εισαγωγή στοιχείων στα μαγνητικά μέσα και επαλήθευσή τους, όπου απαιτείται.

στστ) Παραλαβή των στοιχείων μετά από την μηχανογραφική επεξεργασία και έλεγχος των στοιχείων, σύμφωνα με τις οδηγίες κάθε εφαρμογής.

ζζ) Μέτρηση της απόδοσης, τήρηση στατιστικών στοιχείων, καθώς και έλεγχος της διαθεσιμότητας των μηχανών εισαγωγής πληροφοριών.

ηη) Παραλαβή παραστατικών, καταχώρηση και προώθηση αυτών και γενική μέριμνα για την διακίνηση των στοιχείων.

Πηγή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Αφήστε μια απάντηση