Νέες οδηγίες από τον ΟΟΣΑ προς τις φορολογικές διοικήσεις (Δράσεις BEPS 8-10)

/
Ημερομηνία22 Ιούν 2018
/

Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε δύο εκθέσεις που περιλαμβάνουν κατευθυντήριες οδηγίες προς τις φορολογικές διοικήσεις σχετικά με την εφαρμογή της προσέγγισης των άυλων αγαθών που είναι δύσκολο να εκτιμηθούν στο πλαίσιο των ενδοομιλικών συναλλαγών, σύμφωνα με την δράση 8  BEPS.  Περιέχουν επίσης αναθεωρημένες οδηγίες για την Εφαρμογή της μεθόδου διαχωρισμού των συναλλακτικών κερδών, σύμφωνα με τη Δράση 10 BEPS.

Τον Οκτώβριο του 2015, στο πλαίσιο του τελικού πακέτου BEPS, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ / G20) δημοσίευσε έκθεση για τις αποτελέσματα των ενδοομιλικών τιμολογήσεων με τη δημιουργία αξίας (OECD, 2015), στο πλαίσιο των δράσεων 8-10 του BEPS.

Η έκθεση περιείχε αναθεωρημένες οδηγίες για βασικούς τομείς, όπως θέματα τιμολόγησης ενδοομιλικών συναλλαγών  που σχετίζονται με συναλλαγές που αφορούν άυλα στοιχεία. Συμβατικές διευθετήσεις, συμπεριλαμβανομένης της συμβατικής κατανομής των κινδύνων και των αντίστοιχων κερδών, οι οποίες δεν υποστηρίζονται από τις πράγματι πραγματοποιηθείσες δραστηριότητες κ.λπ.

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ (BEPS Δράση 8)

 

Κατεβάστε την πρώτη έκθεση από εδώ

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη φορολογική διοίκηση σχετικά με την εφαρμογή της προσέγγισης για τα άυλα στοιχεία (HTVI) αποσκοπούν στην επίτευξη κοινής αντίληψης και πρακτικής μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των προσαρμογών που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να βελτιώσουν τη συνοχή και να μειώσουν τον κίνδυνο διπλής επιβάρυνσης, παρέχοντας στις φορολογικές αρχές οδηγίες που πρέπει να βασίζονται στην εφαρμογή της προσέγγισης του HTVI.

Αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες για την Εφαρμογή της μεθόδου Διαχωρισμού  Κερδών (BEPS Δράση 10)

 

Κατεβάστε την δεύτερη έκθεση από εδώ

Η παρούσα έκθεση περιέχει αναθεωρημένες οδηγίες σχετικά με τη μέθοδο κατανομής κερδών (profit split method) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 10 του Σχεδίου Δράσης BEPS. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ενσωματώθηκαν επίσημα στις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, αντικαθιστώντας το προηγούμενο κείμενο στη μέθοδο διαχωρισμού κερδών στο κεφάλαιο II.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση