Με πρόστιμο 100€ οι εκπρόθεσμες δηλώσεις διακοπής για τα «μπλοκάκια», με ημερομηνία πραγματικής παύσης εργασιών την 31.12.2016

/
Ημερομηνία22 Φεβ 2017
/

Στο άρθρο 57 του ν.4446/2016 ορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

 «1. Φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, μπορούν από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι και τις 31.5.2017 να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή. Η ρύθμιση του ανωτέρω εδαφίου καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα του ν.4174/2013 (Α’ 170), καθώς και οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.9.2016

Επίσης, βάσει της ΠΟΛ.1009/19.1.2017 παρατηρούμε τα εξής:

 V. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι δηλώσεις έναρξης, μεταβολής, μετάταξης, και διακοπής εργασιών καθώς και οι δηλώσεις περί ορισμού φορολογικού εκπροσώπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1283/30.12.2013, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία υποβολής αυτών έληγε μέχρι την 30.9.2016.Σύμφωνα με τα ανωτέρω, όσοι φορολογούμενοι αμείβονταν με «μπλοκάκι» μέχρι και την 31/12/2016 και επιθυμούν να προβούν σε παύση εργασιών με ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2016 (σ.σ. εφόσον δεν είχαν καμία συναλλαγή μέσα στο 2017),  θα κληθούν να καταβάλουν το πρόστιμο των 100,00 ευρώ, εφόσον η υποβολή της δήλωσης αυτής γίνει μετά το πέρας της νόμιμης προθεσμίας για την εμπρόθεσμη υποβολή (σ.σ. η εμπρόθεσμη υποβολή πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 30 ημέρες από την πραγματική ημερομηνία διακοπής).

Οι φορολογούμενοι αυτοί, εφόσον παρέλθει η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης παύσης εργασιών, δεν μπορούν να ωφεληθούν των ευεργετικών διατάξεων του παραπάνω άρθρου του ν. 4446/2016 επικαλούμενοι πραγματική ημερομηνία παύσης εργασιών την 31.12.2016, διότι όπως αναφέραμε, για να ωφεληθεί κάποιος των παραπάνω διατάξεων, θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένα διακόψει οριστικά τη δραστηριότητά του, σε ημερομηνία που η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης διακοπής είχε λήξει μέχρι τις 30.9.2016.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση