Μετατίθεται για την 1.10.2016 (αντί την 1.4.2016) η έναρξη εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007), αναφορικά με την άσκηση από τον διαχειριστή αφερεγγυότητας των αρμοδιοτήτων του συνδίκου, του μεσολαβητή, του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή που προβλέπονται στον εν λόγω Κώδικα

/
Ημερομηνία30 Μαρ 2016
/

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο …….
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4336/2015, όπως τροποποιήθηκε με ν. 4356/2015

1. Με την παράγραφο του άρθρου του παρόντος τροποποιείται η παράγραφος 22 της υποπαραγράφου Γ.3. της παρ. Γ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4356/2015 (Α’ 181) και συγκεκριμένα μετατίθεται χρονικά η ημερομηνία έναρξης ισχύος της, η οποία ορίζεται η 01.10.2016. Η χρονική μετάθεση έναρξης ισχύος της διάταξης κρίνεται αναγκαία προκειμένου μετά την έκδοση του προβλεπόμενου στην ανωτέρω διάταξη προεδρικού διατάγματος να παρασχεθεί ο απαραίτητος χρόνος για την προσαρμογή και τροποποίηση υφισταμένων διατάξεων και για την οργάνωση του επαγγέλματος με την έκδοση των αναγκαίων πράξεων και τη δημιουργία του πρώτου μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας, ώστε να είναι ομαλή η μετάβαση στο νέο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του συνδίκου, του μεσολαβητή, του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή από τον διαχειριστή αφερεγγυότητας.

2. Με την παράγραφο του άρθρου του παρόντος, τροποποιείται η παράγραφος 23 της υποπαραγράφου Γ.3. της παρ. Γ’ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (Α’ 94), όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4356/2015 (Α’ 181) έτσι ώστε το άρθρο 170α (περίοδος απαλλαγής) που προστίθεται στον Πτωχευτικό Κώδικα με την παράγραφο 21 της υποπαραγράφου Γ.3. του ν. 4336/2015 να τεθεί σε ισχύ από την 01.10.2016, προκειμένου να ολοκληρωθούν έως την ημερομηνία αυτή οι αναγκαίες τροποποιήσεις των διατάξεων που διέπουν το χρονικό πλαίσιο διεξαγωγής της πτωχευτικής διαδικασίας, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η προβλεπόμενη απαλλαγή.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις»

Τροποποιούνται τα ακόλουθα άρθρα ή παράγραφοι άρθρων:

Άρθρο

Τροποποίηση διατάξεων ν. 4336/2015, όπως τροποποιήθηκε με ν. 4356/2015

1. Με την παράγραφο του άρθρου του παρόντος τροποποιείται η παράγραφος 22 της υποπαραγράφου Γ.3. της παρ. Γ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 941. όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4356/2015 (Α’ 181) και συγκεκριμένα μετατίθεται χρονικά η ημερομηνία έναρξης ισχύος της, η οποία ορίζεται η 01.10.2016.

2. Με την παράγραφο του άρθρου του παρόντος, τροποποιείται η παράγραφος 23 της υποπαραγράφου Γ.3. της παρ. Γ’ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (Α’ 94). όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4356/2015 (Α’ 181) έτσι ώστε το άρθρο 170α (περίοδος απαλλαγής) που προστίθεται στον Πτωχευτικό Κώδικα με την παράγραφο 21 της υποπαραγράφου Γ.3. του ν. 4336/2015 να τεθεί σε ισχύ από την 01.10.2016.


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις»

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αρθρο ….

1. Η παρ. 22 της υποπαραγράφου Γ.3. της παρ. Γ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4356/2015 (Α’ 181), τροποποιείται ως εξής:

«22. Από 01.10.2016 οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007) ως αρμοδιότητες του συνδίκου, του μεσολαβητή, του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή θα ασκούνται από τον διαχειριστή αφερεγγυότητας. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθορίζονται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας, τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την πρόσβαση στο επάγγελμα, ο τρόπος οργάνωσης του επαγγέλματος, ο διορισμός και η παύση του διαχειριστή, η εποπτεία του, οι επιμέρους αρμοδιότητές του σε σχέση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα, μαζί με την ευθύνη και τις κυρώσεις από τη μη άσκησή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση μεταβατικού χαρακτήρα, ιδίως για τις εκκρεμείς διαδικασίες».

2. Η παρ. 23 της υποπαραγράφου Γ.3. της παρ. Γ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4356/2015 (Α’ 181), τροποποιείται ως εξής:
«23. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 22 ανωτέρω, η παρούσα υποπαράγραφος

Γ.3. εφαρμόζεται επί των διαδικασιών που αρχίζουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, με την εξαίρεση της παραγράφου 21, η οποία θα ισχύει από την 01.10.2016 και θα εφαρμόζεται επί διαδικασιών που αρχίζουν από την 01.01.2016».

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις».

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, μετατίθεται για την 1-10-2016 (αντί την 1-4-2016) η έναρξη εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007), αναφορικά με την άσκηση από τον διαχειριστή αφερεγγυότητας των αρμοδιοτήτων του συνδίκου, του μεσολαβητή, του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή που προβλέπονται στον εν λόγω Κώδικα, ως προς τη διεξαγωγή της πτωχευτικής διαδικασίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

 

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση