Μερικές διατάξεις που χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς και περιέχονται στον νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών

/
Ημερομηνία26 Ιούλ 2013
/

– Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφο ορίζεται ότι απαντήσεις που παρέχονται ή απόψεις που διατυπώνονται από υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης σχετικά με την ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας, δεν δεσμεύουν τη Φορολογική Διοίκηση εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες αυτό προβλέπεται στον Κώδικα.

– Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσμευτικές για τη Φορολογική Διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή τροποποιηθούν λόγω αλλαγής της νομοθεσίας, ΔΕΝ είναι όμως δεσμευτικές για τους φορολογούμενους.

-Το άρθρο 15 Πληροφορίες από τρίτους.
Με τις διατάξεις του άρθρου 15 προβλέπεται ότι  όλες οι κρατικές υπηρεσίες, η εισαγγελία, οι γραμματείες των δικαστηρίων όλων των δημοσίων οργανισμών και φορέων όπου συμμετέχει ή έχει την εποπτεία του το Κράτος  καθώς και των ανεξάρτητων αρχών  υποχρεούνται  να παρέχουν στη φορολογική διοίκηση όλες τις πληροφορίες που κατέχουν.
Ο Γενικός Γραμματέας δικαιούται , όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 να ζητά πληροφορίες ή έγγραφα από λοιπά τρίτα πρόσωπα, όπως ιδίως από τα  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα, τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, τα επιμελητήρια, τους συμβολαιογράφους  τους υποθηκοφύλακες, τους προϊσταμένους  των κτηματολογικών γραφείων, τους οικονομικούς ή κοινωνικούς ή επαγγελματικούς φορείς ή οργανώσεις, για τον καθορισμό της φορολογικής υποχρέωσης, που προκύπτει με βάση τις διασταυρώσεις των στοιχείων και την είσπραξη της φορολογικής οφειλής με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1.
Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αποστέλλει ερώτημα, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, το οποίο πρέπει να απαντάται από το τρίτο πρόσωπο εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του.
Σε εξαιρετικά σύνθετες υποθέσεις, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για είκοσι  (20) επί πλέον ημέρες. Επίσης προβλέπεται ότι  δεν είναι δυνατή η λήψη πληροφοριών σχετικά με φορολογούμενο -εκτός από αυτές που αφορούν τις οικονομικές συναλλαγές του μεταξύ του φορολογούμενου και του εν λόγω τρίτου προσώπου- από πρόσωπο το οποίο δεσμεύεται νομικά από επαγγελματικό απόρρητο, εκτός εάν δοθεί έγγραφη εισαγγελική άδεια για τη χορήγηση της οποίας η Φορολογική Διοίκηση παρέχει στον Εισαγγελέα συγκεκριμένα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Εισαγγελέας χορηγήσει άδεια για την απόκτηση πληροφοριών από το πρόσωπο που δεσμεύεται από επαγγελματικό απόρρητο, το πρόσωπο που δεσμεύεται από επαγγελματικό απόρρητο αποδεσμεύεται από αυτό και δεν ευθύνεται ποινικά ή αστικά για παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου.

-Στο Γενικό Γραμματέα μεταβιβάζονται αρμοδιότητες σχετικά με τον σχεδιασμό και την υποβολή των Δηλώσεων.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 προβλέπεται η υποχρέωση του φορολογούμενου να υποβάλει στη Φορολογική Διοίκηση τις φορολογικές δηλώσεις κατά το χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νομοθεσία.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού δίδεται εξουσιοδότηση στο Γενικό Γραμματέα για τον ορισμό
α) της μορφής των φορολογικών δηλώσεων,
β) των πληροφοριών και στοιχείων που πρέπει να αναγράφονται στη φορολογική δήλωση και τα τυχόν παραρτήματά της και
γ) του τρόπου υποβολής των δηλώσεων.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι ο φορολογούμενος ή νόμιμος εκπρόσωπος δικαιοπρακτικά ανίκανου, βεβαιώνει την ακρίβεια και πληρότητα της φορολογικής δήλωσης με την υπογραφή του, ενώ ορίζεται ότι η βεβαίωση παρέχεται και μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του συγκεκριμένου άρθρου προβλέπεται ότι εάν η φορολογική δήλωση ή μέρος αυτής συντάχθηκε από τρίτο πρόσωπο έναντι αμοιβής, συνυπογράφεται και από το πρόσωπο αυτό.

– Η επιστροφή του φόρου θα γίνεται μετά από συμψηφισμό με τυχόν οφειλές του φορολογούμενου μέσα σε 90 ημέρες.
Ομως με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 42 ο φορολογούμενος με έγγραφη δήλωση που περιλαμβάνεται στην αίτηση επιστροφής μπορεί να ζητήσει το επιστρεπτέο ποσό να παρακρατηθεί με σκοπό τον συμψηφισμό του με μελλοντικές οφειλές .

-Νέες εξουσίες δίνονται στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Αναλυτικά

 • Ο ΓΓΔΕ καθορίζει το ύψος της εγγύησης που ζητείται  από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο, εάν μέτοχος ή εταίρος του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που υποβάλλει τη δήλωση υπήρξε κατά τα τελευταία πέντε, προ της υποβολής της, έτη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή νόμιμος εκπρόσωπος άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ή είχε σχέση «συνδεδεμένου προσώπου»
 • Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζονται το περιεχόμενο και ο τρόπος χορήγησης ΑΦΜ, οι περιπτώσεις αναφοράς του ΑΦΜ στις δηλώσεις ή άλλα έγγραφα και οι περιπτώσεις γνωστοποίησης του ΑΦΜ. Η φορολογική διοίκηση χρησιμοποιεί ΑΦΜ σε κάθε μορφή επικοινωνίας με το φορολογούμενο σχετικά με τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
 • Ο Γενικός Γραμματέας, με απόφασή του, ορίζει τον τύπο του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, καθώς και τυχόν άλλα πρόσωπα, τα οποία δύνανται να ζητούν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για λογαριασμό του φορολογούμενου.
 • Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορεί να προβλέπονται οι προϋποθέσεις χορήγησης απορρήτων στοιχείων σε τρίτους .
 •  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου 17 (Διαφύλαξη πληροφοριών – Απόρρητο)
 • Οπως αναφέρεται στο άρθρο 40, η είσπραξη των φόρων αποτελεί αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων εσόδων. Η είσπραξη μπορεί να ανατεθεί και σε κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία ή πιστωτικά ιδρύματα ενώ παράλληλα ο Γενικός Γραμματέας ή και τα αρμόδια όργανα, τα οποία έχει εξουσιοδοτήσει με απόφασή του, προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την είσπραξη των φόρων.
 • Ο ΓΓΔΕ καθορίζει επίσης με απόφασή του τον τρόπο καταβολής του φόρου(άρθρο 41)
 • Αρθρο 47. Ο ΓΓΔΕ καθορίζει επίσης ειδικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής / υπερημερίας
 • Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων αποφασίζει το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων, που επιβαρύνουν τους φόρους σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής
 • Σύμφωνα με το άρθρο 16 ο Γενικός Γραμματέας δύναται να ζητά από το φορολογούμενο να υποβάλει, σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, βιβλία, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο που θεωρεί απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης του φορολογουμένου. Ο Γενικός Γραμματέας θέτει εύλογη  προθεσμία για τη συμμόρφωση του φορολογουμένου.
 • Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα ορίζονται:
  α) η μορφή των φορολογικών δηλώσεων,
  β) οι πληροφορίες και τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στη φορολογική δήλωση και τα τυχόν παραρτήματα αυτής,
  γ) ο τρόπος υποβολής.
 • Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να δεχθεί την δήλωση με επιφύλαξη του φορολογουμένου  και να διαγράψει το ποσό του φορολογητέου εισοδήματος για το οποίο διατυπώθηκε η επιφύλαξη εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της δήλωσης.(άρθρο 20)
 • Ο Γενικός Γραμματέας εκδίδει απόφαση για την αναθεώρηση της αρχικής απόφασης προέγκρισης της μεθοδολογία τιμολόγησης συγκεκριμένων μελλοντικών διασυνοριακών συναλλαγών τους με συνδεδεμένες επιχειρήσεις. (άρθρο 22)
 • Ο Γενικός Γραμματείας καθορίζει και εξειδικεύει με απόφασή του το ακριβές περιεχόμενο του φακέλου τεκμηρίωσης, του Βασικού Φακέλου Τεκμηρίωσης, του Ελληνικού Φακέλου Τεκμηρίωσης και του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών.
 • Με πράξη του Γενικού Γραμματέα είναι δυνατόν να διενεργείται πλήρης επιτόπιος φορολογικός έλεγχος  χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί φοροδιαφυγή.
 • Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόμενο τεχνικών ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 27 (Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης), ο τρόπος εφαρμογής τους και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
 • Ο  Γενικός Γραμματέας ή τα νομίμως εξουσιοδοτημένα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια που αποσκοπεί, άμεσα ή έμμεσα, στην είσπραξη φόρων και λοιπών εσόδων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της κατάθεσης αίτησης πτώχευσης του οφειλέτη του Δημοσίου και της αγωγής καταδολίευσης.

 

-Προβλέπεται πλέον σε ορισμένες περιπτώσεις επιτόπιος φορολογικός έλεγχος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του φορολογούμενου.
(Αρθρο 23) Κάθε άλλος επιτόπιος φορολογικός έλεγχος είναι δυνατόν να διενεργείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Με πράξη του Γενικού Γραμματέα είναι δυνατόν να διενεργείται πλήρης επιτόπιος φορολογικός έλεγχος  χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί φοροδιαφυγή.

-Σύμφωνα με το άρθρο 43 προβλέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ρύθμιση οφειλών να φτάσει και τις 24 δόσεις. (Η πάγια ρύθμιση που ισχύει σήμερα φτάνει έως 12 δόσεις)

-Ευθύνονται πλέον και οι εταίροι/μέτοχοι άνω του 5% για τα χρέη προς το δημόσιο κατά τον χρόνο της διάλυσης του νομικού προσώπου.
Αρθρο 50 παρ.3. Αν  κατά τον χρόνο  διάλυσης  νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, περιλαμβανομένων των παρακρατούμενων και επιρριπτομένων φόρων, οι κατά τον χρόνο  διάλυσης  αυτών μέτοχοι ή εταίροι με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) ευθύνονται αλληλεγγύως  με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, μέχρι του ποσού των αναληφθέντων κερδών ή απολήψεων σε μετρητά ή σε είδος λόγω της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου κατά τα τρία (3)  τελευταία έτη προ της λύσης. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή αναγνωρισμένο χρηματιστήριο σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε..

Πηγή : Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση