Μερίσματα : Φορολόγηση και συμπλήρωση δηλώσεων

/
Ημερομηνία21 Απρ 2016
/

ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/2014

Οι βασικές Αρχές στη φορολόγησή τους

Ορέστης Σειμένης

 

Μερίσματα που αποκτούν  ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα ή Νομικές Οντότητες στην Ελλάδα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα δεν εξαντλούν την φορολογική τους υποχρέωση με την φορολόγηση 10%

Για τα εισοδήματα από μερίσματα που αποκτούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα,  ενεργείται παρακράτηση φόρου, με την οποία δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης, αλλά τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τις διατάξεις της παραγ. 2 του άρθρου 47και ο παρακρατηθείς φόρος συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγρ. 4 του άρθρου 64του ν.4172/2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Σε περίπτωση που για το εισόδημα αυτό έχει καταβληθεί φόρος και στην αλλοδαπή, αυτός επίσης συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου ή της μόνιμης εγκατάστασης (άρθρο 9ν.4172/2013).

 

(…..Όταν τα εισοδήματα αυτά, ανεξάρτητα αν εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στην αλλοδαπή, αποκτώνται από ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών νομικών προσώπων, αυτά θα φορολογηθούν μαζί με τα λοιπά εισοδήματά τους ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.)

 

Μερίσματα που αποκτά η Μόνιμη Εγκατάσταση στην Ελλάδα Αλλοδαπών Νομικών Πρόσώπων 

Για τα εισοδήματα από μερίσματα που αποκτά  ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα των αλλοδαπών νομικών προσώπων, ενεργείται παρακράτηση φόρου, με την οποία δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης, αλλά τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τις διατάξεις της παραγ. 2 του άρθρου 47και ο παρακρατηθείς φόρος συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγρ. 4 του άρθρου 64του ν.4172/2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η:Σε περίπτωση που για το εισόδημα αυτό έχει καταβληθεί φόρος και στην αλλοδαπή, αυτός επίσης συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου ή της μόνιμης εγκατάστασης (άρθρο 9ν.4172/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η:Στην έννοια της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπού νομικού προσώπου προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών περιλαμβάνονται και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα μέσω γραφείου, παραρτήματος, κ.λπ (π.χ. αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην ημεδαπή).
Πότε δεν παρακρατείται φόρος 10% στα μερίσματα και στις ενδοομιλικές πληρωμές μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών της Ε.Ε.

Δεν παρακρατείται καθόλου φόρος από μερίσματα και παρόμοιες πληρωμές που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε. σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών – μελών, όπως αυτή ισχύει, εφόσον:

 

α) το νομικό πρόσωπο που εισπράττει, κατέχει μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον 10%, βάσει αξίας ή αριθμού, στο μετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώματα σε κέρδη, δικαιώματα ψήφου του φορολογούμενου που προβαίνει στη διανομή,

 

β) το ελάχιστο ποσοστό κατοχής μετοχών ή μεριδίων ή συμμετοχής διακρατείται για τουλάχιστον 24 μήνες, και

 

γ) το νομικό πρόσωπο που εισπράττει:

 

αα) περιλαμβάνεται στους τύπους απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, και

 

ββ) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους – μέλους της Ε.Ε. σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρμογή όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, και
γγ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Β της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλο φόρο ενδεχομένως στο μέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς.

ν.4172/2013 άρθρο 63     πολ. 1039/26-1-2015

 

Τα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή περιλαμβάνονται στο παγκόσμιο εισόδημα

Ο Φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο  10% για το φορολογητέο εισόδημά του από μερίσματα  που προκύπτει στην ημεδαπή  το οποίο περιλαμβάνεται στοπαγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.

 

Δηλώνονται στην Ελλάδα τα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος ημεδαπής από την αλλοδαπή, που εισάγονται ή δεν εισάγονται στην Ελλάδα

Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία φορολογικός κάτοικος ημεδαπής – φυσικό πρόσωπο αποκτά εισόδημα από μερίσματα από την αλλοδαπή, ανεξάρτητα αν αυτά εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στο εξωτερικό, οφείλει να το συμπεριλάβει στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματά του.

 

Οι φορολογούμενοι-φυσικά πρόσωπα δεν αποδίδουν πλέον μόνοι τους τον φόρο επί των παραπάνω εισοδημάτων, οφείλουν όμως να φυλάσσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, επίσημα μεταφρασμένα. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ήδη αποδώσει (αυτοαπόδοση ή του έχει γίνει παρακράτηση από μεσολαβούν πιστωτικό ίδρυμα) φόρου μερισμάτων που προέρχονται από την αλλοδαπή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ο φόρος αυτός θα δηλωθεί στην ετήσια φορολογική δήλωση φυσικών προσώπων (Ε1) και θα συμψηφιστεί με αυτόν που αναλογεί.

Ν. 4172/2013  άρθρο 3 πα.1

 

Είναι υποχρεωμένοι όσοι έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα να παρακρατούν τον φόρο μερισμάτων 10%

Παρακράτηση φόρου ενεργείται από …. κάθε φορολογούμενο που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα και διενεργεί πληρωμές μερισμάτων.

Ν. 4172/2013  άρθρο 61

 

Είναι υποχρεωμένοι όσοι έχουν την φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα να παρακρατούν τον φόρο μερισμάτων 10%

Παρακράτηση φόρου ενεργείται από το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή το φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα.

Ν. 4172/2013  άρθρο 61

 

Διανομή κερδών αποθεματικών παρελθουσών χρήσεων μετά την 1/1/2014  (Στην Α.Ε. και στην Ε.Π.Ε.)

Που δεν έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς στο παρελθόν  :

 

-ΕΠΕ για ισολογισμούς μέχρι 31/12/2009  . Δεν παρακρατείται φόρος 10%  . Και οι Προσωπικές εταιρείες  . Δεν παρακρατείται φόρος 10%

 

-Κέρδη προσωπικών εταιρειών χρήσης 2013 στα οποία υπήρχε σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους και πραγματοποιήθηκε διανομή μέρους των κερδών τους (παρ. 1 άρθρου 10ν.2238/1994, όπως ίσχυε για τη χρήση 2013, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 3 του ν.4110/2013), για τα οποία διενεργήθηκε παρακράτηση φόρου, είναι αυτονόητο ότι παρακράτηση φόρου θα ενεργείται στο υπόλοιπο αδιανέμητο ποσό των κερδών της χρήσης αυτής κατά τη διανομή.

 

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που για τα κέρδη των προσωπικών εταιρειών της χρήσης 2013 δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους,ο φόρος έχει ήδη παρακρατηθεί στο σύνολο των κερδών, καθόσον αυτά θεωρούντο ως διανεμόμενα.
Διανομή κερδών εκτάκτων αποθεματικών παρελθουσών χρήσεων μόνο με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Μόνο η Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί  να αποφασίσει, κατά την έγκριση του ισολογισμού, για τη διάθεση των κερδών καθώς και για τη διανομή στους μετόχους εκτάκτων αποθεματικών προηγούμενων εταιρικών χρήσεων.

 

Επομένως  η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων δεν μπορεί να αποφασίσει για διανομή κερδών εκτάκτων αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί στον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης, καθόσον η διανομή αυτή συνεπάγεται τροποποίηση του ισολογισμού που έχει εγκριθεί από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.
Διανομή κερδών από μερίσια ΟΣΕΚΑ

(Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες)

Στην έννοια του μερίσματοςεμπίπτει και η διανομή κερδών από μερίδια ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος μέλος αυτής Ε.Ε. ή σε κράτος ΕΟΧ/ΕΖΕΣ ή αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες. Όμως τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων εκ των μεριδίων ή μετοχών που αποκτούν οι μεριδιούχοι ή μέτοχοι από ημεδαπούς ΟΣΕΚΑ απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος

Ν/ 4099/20-12-2012, άρθρο 103 παρ.5

 

Την ίδια φορολογική μεταχείριση έχουν και τα μερίσματα που αποκτούν οι μεριδιούχοι από ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. ή ΕΟΧ/ΕΖΕΣ (Απόφαση ΔΕΕ C-35/98, Verkooijen).
Ο ρόλος της Δ.Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ Ελλάδος και του άλλου κράτους

Σε κάθε περίπτωση το μέρισμα που καταβάλλεται σε ένα κράτος σε πολίτη άλλου κράτους θα πρέπει να φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στην Διμερή Σύμβαση Αποφυγής της Διπλήε Φορολογίας  μεταξύ των δύο κρατών (δηλαδή φορολόγηση μόνο στο ένα κράτος, ή φορολόγηση και στα δύο κράτη με συμψηφισμό του φόρου)

 

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται στο έντυπο της Φορολογικής Δήλωσης 2016 (για τα μερίσματα του 2015)

Πρώτη Περίπτωση :

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  6  κωδ. 431-432 (κέρδη από συμμετοχή σε  Ο.Ε. ή Ε.Ε. κλπ που τηρούν απλογραφικά βιβλία)

Ο φορολογούμενος-φυσικό πρόσωπο,  θα αναγράψει στους κωδικούς 431-432 τα συνολικά καθαρά κέρδη που του αναλογούν  από την συμμετοχή του στην ημεδαπή Ομόρρυθμη ή Ετερρόρυθμη εταιρεία, στην Κοινωνία Αστικού Δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα , ή σε Αστικές Εταιρείες, κοινοπραξίες κλπ. Οι εταιρείες αυτές τηρούν απλογραφικά βιβλία και φορολογούνται στο επίπεδο του Νομικού Προσώπου , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4172/2013

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Tα κέρδη αυτά θα συμπληρωθούν μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος (που πλήρωσε η εταιρεία)  και που τους αναλογεί και θα επιβαρυνθούν με Εισφορά Αλληλεγγύης  στο εκκαθαριστικό που θα πάρει ο φορολογούμενος

 

Δεύτερη Περίπτωση :

ΠΙΝΑΚΑΣ  4Δ1  κωδ. 291-292 (μερίσματα πρό φόρου ημεδαπής προέλευσης Φυσικών Προσώπων από Νομικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες κλπ που τηρούν διπλογραφικά βιβλία) και  κωδ. 293-294  (για φόρο που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα για μερίσματα ημεδαπής προέλευσης)

 

Οι παραπάνω κωδικοί λειτουργούν συνδιαστικά για  να ελέγχεται ο φόρος που έχει παρακρατηθεί  κατά την καταβολή του μερίσματος  από την εταιρεία στον φορολογούμενο και για να επιβαρύνεται, ο φορολογούμενος,  με Εισφορά Αλληλεγγύης  κατά την έκδοση του εκκαθαριστικού Σημειώματός του από την  εφορία.

 

Τρίτη Περίπτωση :

ΠΙΝΑΚΑΣ  4Δ1  κωδ. 295-296 (μερίσματα πρό φόρου αλλοδαπής προέλευσης Φυσικών Προσώπων από Νομικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες του εξωτερικού ) και  κωδ. 297-298  (για φόρο που παρακρατήθηκε για μερίσματ στην Αλλοδαπή )

 

Οι παραπάνω κωδικοί λειτουργούν συνδιαστικά για ελέγχεται ο φόρος που έχει παρακρατηθεί  κατά την καταβολή του μερίσματος  στην Αλλοδαπή στον φορολογούμενο (και να παρακρατείται  ο φόρος στην περίπτωση που δεν έχει παρακρατηθεί ή που έχει παρακρατηθεί  φόρος λιγότερο από 10% ,) και για να επιβαρύνεται, ο φορολογούμενος,   με την  Εισφορά Αλληλεγγύης  κατά την έκδοση του εκκαθαριστικού Σημειώματός του από την  εφορία

ΠΟΛ 1042/26.1.2015

 

Πηγή: www.forologikanea.gr

 

Αφήστε μια απάντηση