Μειώνονται τα πρόστιμα του Γ.Ε.ΜΗ.

/
Ημερομηνία15 Δεκ 2014
/

Με το άρθρο 82 του σχεδίου νόμου σχετικά με την διαχείριση του ΕΣΠΑ που κατατέθηκε στη Βουλή τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3419/2005 περί διοικητικών κυρώσεων, μειώνεται και εξορθολογίζεται το ύψος των προστίμων χωρίς να χαθεί ο αποτρεπτικός χαρακτήρας τους, ρυθμίζεται ο τρόπος απόδοσης των εσόδων από τα πρόστιμα αυτά και προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης για τη ρύθμιση κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Συγκεκριμένα μειώνεται το πρόστιμο για τους παραβάτες των διατάξεων του ν.3419/2005, σε 100 έως 10.000 ευρώ (από 600 έως 30.000 ευρώ), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας, το επιβληθέν ποσό διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος τριπλασιάζεται,

Το σχέδιο νόμου έχει ως εξής

Άρθρο 82
Το Άρθρο 17 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 17 Διοικητικές κυρώσεις

1. Με απόφαση της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. επιβάλλεται, σε βάρος των υπόχρεων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους που παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ” εξουσιοδότηση του, πρόστιμο από 100 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ποσό του προστίμου τριπλασιάζεται.

2. Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ στην οποία υπάγεται ο υπόχρεος. Σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ ανήκει σε Επιμελητήριο, τα πρόστιμα αποτελούν εν μέρει έσοδα αυτής και εν μέρει έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται αρμόδια για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η είσπραξη των προστίμων διενεργείται με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια επιβολής, το ύψος του προστίμου ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το όριο των προστίμων της παραγράφου 1.»

Επίσης με το άρθρο άρθρο 101 ρυθμίζεται το ζήτημα του επιβαλλόμενου προστίμου για τη μη γνωστοποίηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας των διδάκτρων των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. Λόγω της απελευθέρωσης των διδάκτρων η οποία θεσπίστηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της από 12.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 240), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18), καθίσταται αναγκαία η δραστική μείωση του προστίμου σε περίπτωση μη γνωστοποίησης των δίδακτρα των πρώτων τάξεων των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.

Η σχετική διάταξη

Άρθρο 101
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ν. 3279/2004 (Α’ 205) η φράση «τουλάχιστον 10.000 ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «χίλια (1.000) ευρώ».

Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση