Μέχρι τις 7 Αυγ. 2016 η μεταβίβαση των αλλοδαπών εταιριών των πολιτικών – τι ισχύει μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ του νόμου για την απαγόρευση συμμετοχής πολιτικών και λοιπών προσώπων στο κεφάλαιο και στην διοίκηση εταιρειών με έδρα την αλλοδαπή

/
Ημερομηνία09 Ιούν 2016
/

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ο νόμος 4394/2016 (A’ 109 /8.6.2016) με τον οποίο τροποποιούνται διατάξεις του ν.3213/2003 (πόθεν έσχες).

Μετά και την ισχύ των νέων διατάξεων τίθεται καθολική απαγόρευση συμμετοχής πολιτικών προσώπων αλλά και άλλων προσώπων που κατέχουν δημόσιο αξίωμα,  στο κεφάλαιο αλλά και στην διοίκηση εταιριών με έδρα την αλλοδαπή.

Σχετικά με την ως άνω απαγόρευση διακρίνουμε τις  έξης περιπτώσεις:

α) Καθολική απαγόρευση. (παρ 1 άρθρου 8)

  1. Απαγόρευση συμμετοχής στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως, είτε με παρένθετα πρόσωπα.

Ποια πρόσωπα αφορά

α. Τον Πρωθυπουργό
β. Τους αρχηγούς πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση.
γ.Όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων της περίπτωσης β’.
δ. Τους υπουργούς, τους Αναπληρωτές Υπουργούς και τους Υφυπουργούς.
ε. Τους βουλευτές και τους  ευρωβουλευτές.
στ. Τους Περιφερειάρχες, Δημάρχους
ζ. Επίσης αφορά τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης.
Η συγκεκριμένη απαγόρευση αφορά επίσης και τα παρένθετα πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με την παράγραφο 4 είναι :

α) οι σύζυγοι και οι εν διαστάσει σύζυγοί τους και τα πρόσωπα, με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,
β) οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους, (γονείς, παιδιά κλπ)
γ) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί, για οποιαδήποτε αιτία, για λογαριασμό ή καθ’ υπόδειξη ή κατ’ εντολή άλλου προσώπου, που κατέχει μία εκ των ιδιοτήτων που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α έως ζ)

Κυρώσεις

Η άμεση ή δια παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία, που έχει έδρα στην αλλοδαπή τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

Μεταβατικό στάδιο – ενέργειες

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ (ήτοι έως την 7η Αυγούστου  2016), τα ανωτέρω πρόσωπα  οφείλουν να μεταβιβάσουν τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στην διάταξη.

Η μεταβίβαση δεν επηρεάζει και δεν αίρει το αξιόποινο για τις ήδη συντελεσθείσες παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν σε εταιρίες που έχουν πραγματική ή καταστατική έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο στο φορολογικό τομέα ή σε κράτος που έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α΄167) και των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ επίκληση των ως άνω διατάξεων, όπως ισχύουν.

β) Απαγόρευση συμμετοχής στο κεφάλαιο ή στην διοίκηση εταιριών που έχουν πραγματική ή καταστατική έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο στο, φορολογικό τομέα ή σε κράτος, που έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος,Α΄167) και των υπουργικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί βάσει των ως άνω διατάξεων και ισχύουν κάθε φορά.(παρ 2 άρθρου 8)

Ποια πρόσωπα αφορά

α. Τον Πρωθυπουργό
β. Τους αρχηγούς πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση.
γ.Όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων της περίπτωσης β’.
δ. Τους υπουργούς, τους Αναπληρωτές Υπουργούς και τους Υφυπουργούς.
ε. Τους βουλευτές και τους  ευρωβουλευτές.
στ. Τους Περιφερειάρχες, Δημάρχους
ζ. Επίσης αφορά τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης.
η Τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
θ. Τους Δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,
ι. Τους Προέδρους, Διοικητές, Υποδιοικητές και Γενικούς Διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων που ελέγχονται από το κράτος.
κ. Τους Αντιδημάρχους, τους προέδρους και τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των επιτροπών των Δήμων, τους Προέδρους και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, τους Προέδρους, τους Διευθύνοντες Συμβούλους και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους λ. Γενικούς Διευθυντές των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων Δήμων, καθώς και τους  Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των Δήμων.
μ.Τους Προέδρους, Αντιπροέδρους, Διοικητές, οι Υποδιοικητές, τα εκτελεστικά μέλη, τους διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους  και τους Γενικούς Διευθυντές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

Αφορά επίσης και τα παρένθετα πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με την παράγραφο 4 είναι :

α) οι σύζυγοι και οι εν διαστάσει σύζυγοί τους και τα πρόσωπα, με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,
β) οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους,
γ) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί, για οποιαδήποτε αιτία, για λογαριασμό ή καθ’ υπόδειξη ή κατ’ εντολή άλλου προσώπου, που κατέχει μία εκ των ιδιοτήτων που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις (α’ έως μ’).

Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Για το 2015  –  ΠΟΛ.1277/29.12.2015 – Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν.4172/2013 για το έτος 2015

Για το 2014  – Αριθμ. πρωτ.: Δ12 1039188 ΕΞ 4.3.2014 – Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του Ν.4172/2013

Κράτη μη συνεργάσιμα στον φορολογικό τομέα.

Για το 2015 – ΠΟΛ.1279/29.12.2015 – Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 για το έτος 2015

Για το 2014 –  Αριθμ. πρωτ.: ΔΟΣ Γ 1039110 ΕΞ 4.3.2014 – Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013, για το έτος 2014

Κυρώσεις

Η  άμεση ή δια παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία, που έχει έδρα σε:

α) κράτος μη συνεργάσιμο στο φορολογικό τομέα κατά την έννοια υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, ή

β) κράτος, που έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

Σημαντική επισήμανση. Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του νέου άρθρου 8 του νόμου 3213/2003, το άρθρο 178 του Ν. 4389/2016 (Α΄97) καταργείται από τότε, που τέθηκε σε ισχύ.

Το άρθρο 8 όπως είχε διαμορφωθεί με τον ν.4389/2016 πριν την εκ νέου τροποποίησή του με τον νόμο 4394/2016 που δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ  και που δεν θα ισχύσει ποτέ κατά την ρητή διατύπωση της παραγράφου 7 του νέου άρθρου 8, προέβλεπε τα εξής :

Άρθρο8 Συμμετοχή σε εταιρεία με έδρα σε μη συνεργάσιμο φορολογικά κράτος

1. Στα μέλη της Κυβέρνησης, στους Υφυπουργούς, στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους βουλευτές και ευρωβουλευτές, στον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Υπουργείων, στους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στους Περιφερειάρχες και τους Δημάρχους, στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, στους Προέδρους, Διοικητές, Υποδιοικητές και Γενικούς Διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων, που ελέγχονται από το κράτος, καθώς επίσης στα πρόσωπα των περιπτώσεων θ’ και ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 απαγορεύεται να συμμετέχουν είτε οι ίδιοι, είτε με παρένθετα πρόσωπα, στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση εταιρειών που έχουν ως πραγματική ή καταστατική έδρα κράτος μη συνεργάσιμο στο φορολογικό τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α’ 167) και των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί βάσει της ως άνω διάταξης και ισχύουν κάθε φορά.

2. Η κατά παράβαση της παραγράφου 1 άμεση ή δια παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία που έχει ως έδρα κράτος μη συνεργάσιμο στο φορολογικό τομέα κατά την έννοια υπουργικής απόφασης που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ

Επίσης, με την παράγραφο 6 του νέου άρθρου 8 που αντικαθιστά ο ν.4394/2016, διευκρινίζεται  ότι δεν θα εφαρμόζεται η διάταξη του Ποινικού Κώδικα που προβλέπει την χρήση ευνοϊκότερης χρονικά ρύθμισης, κάτι που σημαίνει, σύμφωνα και με την σχετική αναφορά που έκανε Ο υπ. Δικαιοσύνης στην Βουλή, ότι δεν αμνηστεύονται οι όποιοι παραβάτες των ανωτέρω περιπτώσεων από την δημοσίευση του προηγούμενου ευνοϊκού νόμου (4389/2016) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

 

Αφήστε μια απάντηση